Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej vzniká povinnosť registrácie podľa § 15 zákona č. 223/2001 Z.z. (76,3 kB) rtf
Žiadosť o predĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa §7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. (80,6 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. (83,7 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie do domácností podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. (59,1 kB) rtf
Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo zneškodňovania odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. (96,8 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 223/2001 (71,2 kB) rtf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla - Vzor na vyplnenie (58,8 kB) rtf
Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla - Vzor na vytlačenie (185,2 kB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (3,8 MB) pdf
Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18.októbra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020 (19,5 MB) pdf
Informácia o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strateg. dokumentu a návrhu strateg. dokumentu: Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016–2020 dňa 19.01.2018 o 10.00 hod. v Malej zasadačke OÚ Prešov, zverej. 5.01.2018 (127,4 kB) pdf