Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

 

"I/21-015 Šarišský Štiavnik, most"

"Vodná nádrž Furmanec"

"Nové Nábrežie Poprad - mostný objekt"

„Plán využitia ložiska štrkopieskov v lokalite Ražňany II“

„Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch - Stebnícka Huta"

„Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch - Petrová I"

 „Premostenie Zlatianskeho potoka“

„PD - Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov“

„Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany“

„Využívanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkovisko Holumnica“

 „Rekonštrukcia cestného mosta, ulica Zákutie v obci Zborov, II. etapa“

„Protipovodňová úprava potoka Údolčanka v obci Údol“

Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad

„MVE Humenné - využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku Laborec v rkm 67,040

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta III. etapa“

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta II. etapa“

Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na potoku Ľubica v rkm 7,500

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Dúbravskom potoku v rkm 0,670“ 

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Tvarožnianskom potoku – rkm 4,000“ 

 „I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“

 „Vodárenská nádrž Tichý Potok“