Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2021, sobota
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“

„Protipovodňová úprava potoka Údolčanka v obci Údol“

„Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce“

„Rozšírenie logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)“

"Rýchlostnácesta R4 Giraltovce – Kuková“

Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad

„MVE Humenné - využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku Laborec v rkm 67,040

„Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma“

„Výstavba mostu v obci Mlynárovce“

„I/18-392 Hôrka most“

„I/18-389A Poprad most“

„Zatrúbenie Daletického potoka“

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta III. etapa“

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta II. etapa“

„Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov“

„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka“

„Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka“

„Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“

  "Plaveč, Poprad – PPO"

„I/68 - 014 odb. Ľubovnianske kúpele most“

„Malá vodná elektráreň Mengusovce Mlyn“

 „I/68 - 024 pred odb. Šarišské Jastrabie most“

„Jastrabie nad Topľou – PPO intravilánu obce“

„Bardejov – Dlhá Lúka, úprava potoka Kamenec“

„Protipovodňová ochrana obce Rovné“

„Vybudovanie protieróznych opatrení, katastrálne územie Svidník“

„I/15 – 014 Stropkov most“

„Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice

„I/68 Sabinov, preložka cesty“

„I/68 – Kremná zosuv“

„Protipovodňové opatrenia Trnkov“

„Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov“

 „I/68 – 042 Sabinov most

„Rekonštrukcia mosta II/567 - 007 pred obcou Svetlice“

„MVE Huncovce II na rieke Poprad“

„Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Obec Radvanovce

 „Svidník – PPO mesta, Ladomírka“

„Rekonštrukcia mosta III/3078 (1/66-087) Lysá Poľana most“

„Veľký Šariš – most Baratoky a prislúchajúca komunikácia

„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“

„I/66 Popová-Hranovnica, I. úsek Vernár

„PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 1“

Rybník_malá_vodná_nádrž

„PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 4“

„Humenné – úprava potoka Lieskovec“

Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na potoku Ľubica v rkm 7,500

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Dúbravskom potoku v rkm 0,670“ 

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Tvarožnianskom potoku – rkm 4,000“ 

 „I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“

III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)

 „Vodárenská nádrž Tichý Potok“