Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. máj 2022, pondelok
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

„Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003), most cez potok Lúčanka v obci Lúčka“, záväzné stanovisko, zverejnené 24. 3. 2022 (PDF, 350 kB)

„Premostenie potoka na vodnom toku Hažlínka, parcelačíslo 938“, záväzné stanovisko, zvejnené 16. 3. 2022 (PDF, 182 kB)

„Rekonštrukcia mosta M3149 cez potok Čerťaž pred obcou Soľník“– záväzné stanovisko, zverejnené 27. 4. 2022 (PDF, 331 kB)

„Vodná nádrž Furmanec“

"Nové Nábrežie Poprad - mostný objekt"

„Plán využitia ložiska štrkopieskov v lokalite Ražňany II“

„Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch - Stebnícká Huta"

„Budovanie protipovodňovej ochrany v lesoch - Petrová I"

 „Premostenie Zlatianskeho potoka“

„PD - Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov“

„Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany“

„I/15 Stropkov, preložka cesty“

„Využívanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkovisko Holumnica“

 „Rekonštrukcia cestného mosta, ulica Zákutie v obci Zborov, II. etapa“

„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“

„Protipovodňová úprava potoka Údolčanka v obci Údol“

„Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce“

„Rozšírenie logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)“

"Rýchlostnácesta R4 Giraltovce – Kuková“

Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad

„MVE Humenné - využitie hydroenergetického potenciálu vodného toku Laborec v rkm 67,040

„Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma“

„Výstavba mostu v obci Mlynárovce“

„I/18-392 Hôrka most“

„I/18-389A Poprad most“

„Zatrúbenie Daletického potoka“

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta III. etapa“

„Bardejov, protipovodňová ochrana mesta II. etapa“

„Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov“

„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Jedlinka“

„Rekonštrukcia rámového mosta v obci Lúčka“

„Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany“

  „Jastrabie nad Topľou – PPO intravilánu obce“

 

„Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Orkucany“

„PPPO v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 1“

Rybník_malá_vodná_nádrž

Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na potoku Ľubica v rkm 7,500

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Dúbravskom potoku v rkm 0,670“ 

 „Kežmarok – Protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – Polder na Tvarožnianskom potoku – rkm 4,000“ 

 „I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most“

 „Vodárenská nádrž Tichý Potok“