Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2020, piatok
 

JPÚ Rybky

02/09/2019

Verejná vyhláška č. 4/2019 (PDF, 643 kB)

Vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úpravy  v k.ú. Rybky bolo schválené rozhodnutím č.j. OU-SE-PLO/2019/454/Mar-schválenie vykonania/R z 2.9.2019, zverejnené Verejnou vyhláškou č.9/2019

 06/03/2019

Verejná vyhláška č. 4/2019 (PDF, 145 kB)  Postup prechodu (PDF, 101 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariaďuje vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky Verejnou vyhláškou č.4/2019 č.j.: OU-SE-PLO/2019/454/Mar-nariadenie vykonania JPÚ/R z 4.3.2019

17/01/2019

Projekt pozemkových úprav v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky bol schválený rozhodnutím č.j.:OU-SE-PLO/20149/454/Mar-schválenie RNS/R z 14.1.2019, zverejneným  Verejnou vyhláškou č.2/2019

Verejná vyhláška č. 2/2019 (PDF, 1 MB)

10/09/2018

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 16/2018 z 10.9.2018 č.j. OU-SE-PLO/2018/461/Mar- zverejnenie RNS/R

Vyhláška č. 16/2018 (PDF, 836 kB) Umiestňovací plán (PDF, 73 kB) RNS časť A - parcely (PDF, 83 kB) RNS - vlastnící bez RČ (PDF, 99 kB)

16/04/2018

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav sú platné k 9.4.2018, platnosť bola zverejnená Verejnou vyhláškou č.7/2018 z 16.4.2018 č.j.:OU-SE-PLO/2018/461/Mar-platnosť ZUNP/R

Vyhláška č. 07/2018 (PDF, 327 kB)

08/03/2018

Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.4/2018, č.j. OU-SE-PLO/2018/461/Mar-zverejnenie ZUNP/R z 8.3.2018

Vyhláška č. 04/2018 (PDF, 973 kB)  Návrh ZUNP - konečný (PDF, 952 kB)  Návrh ZUNP - grafika (PDF, 179 kB)

19/02/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky rozhodnutím č.j. OÚ-SE-PLO/2018/461/Mar-schválenie VZFUU/R z 8.2.2018 zverejneným Verejnou vyhláškou č.3/2018.

Vyhláška č. 03/2018 (PDF, 891 kB)

19/02/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor a Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rybky zvoláva zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Rybky na verejné prerokovanie  návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov, ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2018 o 17,00 h v Kultúrnom dome v Rybkách.

Vyhláška č. 02/2018 (PDF, 335 kB)  Projekt JPÚ (PDF, 948 kB)

13/12/2017

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú zverejnené Verejnou vyhláškou č.19/2017 z 13.12.2017 v termíne od 18.12.2017 do 17.1.2018

Vyhláška č. 19/2017 (PDF, 584 kB)  Všeobecné zásady funkčného usporiadania (PDF, 687 kB)  Mapa súčasnej krajinej štruktúry (PDF, 310 kB)  Dopravné pomery súčasný stav (PDF, 103 kB)  Dopravné pomery navrhovaný stav (PDF, 150 kB)  Plán spoločných opatrení (PDF, 270 kB)  Plán všeobecných zásad funkčného usporiadania (PDF, 349 kB)

26/07/2017

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v k.ú. Rybky bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.6/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/379/Mar-zverejnenie RPS/R z 26.7.2017

Vyhláška č. 6/2017 (PDF, 473 kB)  Register pôvodného stavu - tabuľka (PDF, 139 kB)  Registrer pôvodného stavu - grafika (PDF, 56 kB)

26/07/2016

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor a Obec Rybky zvolávajú, Verejnou vyhláškou č. 13/2016 z 22.7.2016, ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybky , ktoré sa uskutoční 12.8.2016 o 17,00h v kultúrnom dome v Rybkách.

Vyhláška č. 13/2016 (PDF, 403 kB)  Návrh rokovacieho poriadku (PDF, 26 kB)  Návrh na zloženie predstavenstva (PDF, 30 kB)  Návrh na zloženie komisií (PDF, 13 kB)  Návrh stanov na zverejnenie (PDF, 38 kB)

  26/07/2016

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rybky boli povolené rozhodnutím č.j.: OU-SE-PLO/2016/00181/P_JPÚ_R/Mar z 25.5.2016, zverejneným Verejnou vyhláškou č.8/2016.

Vyhláška č. 8 (PDF, 2 MB)