Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Neinvestičné fondy

     Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne  prospešného účelu alebo individuálne  určenej humanitnej  pomoci  pre  jednotlivca alebo skupinu osôb,  ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešným účelom je najmä:

a)      rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

b)      ochrana ľudských práv

c)      ochrana a tvorba životného prostredia

d)     zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

e)      ochrana a podpora zdravia vzdelávania

f)       rozvoj sociálnych služieb

 

Okresný úrad  Trnava,  odbor všeobecnej  vnútornej správy  vydáva  rozhodnutia:

- o zápise do registra mimovládnych neziskových organizácií

- o odmietnutí registrácie

- o zmene  údajov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

- o výmaze neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií

     Po zápise neinvestičného fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zriaďovateľa fondu.

 

Prehľad predpisov podľa ktorých okresný úrad koná:

- zákon č. l47/l997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NRSR č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

- zákon č. 346/2018 Z.z.  o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Obchodný  zákonník  č. 513/1991  Zb.  v  znení  neskorších   predpisov

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

- zákon  č. 145/1995  Z. z.  o  správnych  poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov

- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné  k zápisu neinvestičného fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií :

a/ návrh na zápis neinvestičného fondu - úradne osvedčený

b/ zriaďovacia zmluva alebo zriaďovacia listina vo forme notárskej zápisnice

    - úradne osvedčená

c/  štatút fondu  - 2 x – podpísaný zriaďovateľmi

d/ čestné vyhlásenie zriaďovateľa spravujúceho vklady  o splatení vkladu alebo jeho časti     

     jednotlivými zriaďovateľmi  - úradne osvedčené

e/ písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 3

    zákona o neinvestičných fondoch

f/ údaje správcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( par. 10  ods. 4  písm. a) 

    zákona  č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení

    zákona č. 91/2016 Z.z.)

g/ plnomocenstvo, ak zriaďovaciu zmluvu uzaviera splnomocnenec

h/ potvrdenie o úhrade správneho  poplatku  v hodnote  100 €  

 

Zriaďovacia zmluva obsahuje:

a/ názov a sídlo fondu

b/ čas, na ktorý sa fond zriaďuje

c/ účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný

d/ meno a priezvisko (názov)   a  trvalý pobyt  (sídlo)  zriaďovateľov

e/ výšku peňažného vkladu každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladu

f/  určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu

 

Štatút fondu obsahuje najmä:

a/ názov a sídlo fondu

b/ účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný

c/ určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu alebo označenie

    územia,  v rámci ktorého budú tieto prostriedky poskytované

d/ orgány fondu a ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu

e/ ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu

f/ spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení fondu

g/ určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.

 

     Názov neinvestičného fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“ alebo skratku „n.f.“.

 

     Neinvestičný fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií.

 

     Zmenu v štatúte  neinvestičného fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu do 15 dní od jej schválenia.

 

Neinvestičný fond sa zrušuje:

a)  uplynutím času, na ktorý bol zriadený

b)  dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený

c)  dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom,  

     keď bolo rozhodnutie o zrušení prijaté

d)  rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo splynutí fondu

e)  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie

     nadobudlo právoplatnosť

f) vyhlásením  konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok   

    majetku 

 

Neinvestičný fond zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.  Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. Likvidačný zostatok môže byť prevedený  len na iný fond alebo nadáciu. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností (§ 68  až  § 75)

 

     Lehoty na  vydanie rozhodnutia upravuje §  49 zákona č. 71/1967   Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

     Proti rozhodnutiu je  možné podľa § 54 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na  Okresný úrad  Trnava do 15  dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy.

    

     Rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Sadzobník  správnych  poplatkov,  týkajúci sa neinvestičného fondu:

 

Zákon  č. 145/1995  Z. z. o správnych   poplatkoch  v  znení   neskorších predpisov - položka 34:

  

a/ Návrh na registráciu neinvestičného fondu

 

       100,00 €

b/ Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra

    mimovládnych neziskových organizácii

 

                

                  25,00 €

c/ Vyhotovenie štatútu   ako  náhrady  za stratený, zničený, poškodený

    alebo odcudzený štatút neinvestičného fondu

 

                                           

                  20,00 €

d/ Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií

 

                  10,00 €

e/ Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené

    alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

 

               

                 25,00€

f/ Vyhotovenie písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových

    organizácií

 

                 10,00 €

g/ Výmaz neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových

    organizácií

 

             25,00€         

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písm. b/ tejto položky sú oslobodené neinvestičné fondy pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.