Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Záujmové združenia právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb môžu všetky právnické osoby vytvárať na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu.

Záujmové združenie právnických osôb  môžu zakladať výlučne len  právnické osoby, a to  bez zreteľa na ich charakter.

 

Okresný úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej  správy  vydáva  rozhodnutia:

-  o zápise do registra záujmových združení právnických osôb

-  o odmietnutí  zápisu do registra

-  o zmenách  údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb

-  o výmaze záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

-     § 20f - § 20j  zákona  č.  40/1964  Zb. v znení neskorších predpisov -  Občiansky zákonník

-     Obchodný zákonník  č. 513/1991  Zb. v znení neskorších predpisov

-     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

-     zákon  č. 145/1995  Z. z. o správnych  poplatkoch  v znení neskorších predpisov

-     zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k registrácii záujmového združenia právnických osôb:

a/ návrh na zápis do registra záujmových združení právnických osôb

b/ zakladateľská zmluva alebo  zápisnica o ustanovujúcej členskej schôdzi

c/ stanovy- 2x  (náležitosti podľa § 20h ods.1 Občianskeho zákonníka)

d/ určenie osôb oprávnených konať v mene záujmového združenia právnických osôb

e/ potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote  100 €

      V prípade, že zakladateľmi záujmového združenia právnických osôb sú mestá lebo obce, je potrebné predložiť aj výpis z  uznesenia  obecného  (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce(mesta) v záujmovom združení právnických osôb (§ 11 ods. 4 písm. k  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Založenie záujmového  združenia právnických osôb možno vykonať dvoma spôsobmi:

  A/   Písomnou zakladateľskou zmluvou – uzavretou zakladateľmi, ku ktorej musia byť

         priložené stanovy schválené zakladateľmi a určenie osôb oprávnených konať v mene

         záujmového združenia právnických osôb,  taktiež  schválené zakladateľmi.

   B/   Schválením založenia  záujmového združenia právnických osôb na ustanovujúcej členskej

         schôdzi, o čom sa spíše zápisnica, v  ktorej sa uvedie:

         a/ že došlo  k  založeniu  záujmového združenia právnických osôb, t.j.  ktoré právnické osoby so  založením  záujmového združenia právnických osôb súhlasili

         b/ účel, ktorý sa má týmto  záujmovým združením právnických osôb  dosiahnuť

         c/ zoznam zakladajúcich členov s ich názvom, sídlom a podpismi členov.

 

K zápisnici musia byť priložené:

a/ stanovy združenia schválené  ustanovujúcou členskou schôdzou, resp. zakladateľmi

b/ určenie osôb oprávnených konať v mene záujmového združenia právnických osôb,  ktoré schválila ustanovujúca členská schôdza.

 

Stanovy obsahujú:

  a/ názov a sídlo záujmového združenia právnických osôb

  b/ predmet činnosti

  c/ úprava majetkových pomerov

  d/ vznik a zánik členstva

  e/ práva a povinnosti členov

  f/ orgány záujmového združenia právnických osôb a vymedzenie ich pôsobnosti

  g/ spôsob zrušenia záujmového združenia právnických osôb a naloženie s jeho likvidačným zostatkom 

Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti.

 

     Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa sídla združenia.

 

     Združenie zaniká výmazom z registra. Pred zánikom združenia sa vyžaduje likvidácia, ak imanie združenia neprechádza na právneho nástupcu.

 

     Lehoty na  vydanie rozhodnutia upravuje §  49 zákona č. 71/1967   Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

     Proti rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na  Okresný úrad Trnava do 15   dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

      Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Sadzobník  správnych  poplatkov,  týkajúci sa záujmového združenia právnických osôb:

Zákon  č. 145/1995 Z. z.  o  správnych  poplatkoch  v  znení  neskorších predpisov - položka 34:

a/ Návrh na registráciu záujmového združenia právnických osôb

 

 

 100,00 €

   

b/ Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra záujmových

    združení právnických osôb

 

 

                          

                      25,00€

 

c/ Vyhotovenie  stanov ako   náhrady  za  stratené, zničené,

    poškodené alebo odcudzené stanovy záujmového združenia

    právnických osôb

 

                         

                      25,00€

d/ Vyhotovenie výpisu z registra záujmových združení právnických

    osôb

 

                           

                         10,00€

e/ Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené,

    poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

 

                                      

   25,00€

f/ Vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových

    združení právnických osôb

 

                          

                        10,00 €

g/ Výmaz záujmového združenia právnických osôb z registra

    záujmových   združení právnických osôb

 

                        

                       50,00 €