Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Združenia obcí

      Združenie obcí je právnická osoba, ktorú si zriaďujú obce zmluvou o zriadení združenia obcí. 

      Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

  Okresný  úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej správy  vydáva   rozhodnutia:

-       o odmietnutí registrácie združenia obcí

-       o rozpustení združenia obcí

 

Okresný úrad Trnava vykoná do 30 dní od začatia konania  registráciu združenia obcí  a vyznačí deň registrácie na stanovách združenia obcí.

Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

-      § 20b - § 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-      zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

-      zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k registrácii združenia obcí:

 

a) návrh na registráciu združenia obcí

b/ zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu funkcie a názvu   obce

c/ uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi

d/ oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí

e) stanovy združenia – 2x,  v ktorých sa uvádza:

    1. názov združenia  obcí

    2. sídlo

    3. predmet činnosti

    4. orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí

    5. zásady hospodárenia

    6. spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia obcí

f/ meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia

   obcí

 

      Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

      Ak návrh na registráciu nemá vyššie uvedené náležitosti alebo ak údaje v ňom sú neúplne  alebo nepresné, okresný úrad v sídle kraja určí lehotu najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov návrhu a konanie preruší. Ak navrhovateľ nedostatky návrhu na registráciu  neodstráni v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja konanie  zastaví.

 

Združenie obcí sa zrušuje:

a) dobrovoľným  rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí

b) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.

 

     Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis, ktorým je Obchodný zákonník (§ 70-§75a).

     Pri zrušení združenia obcí dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením s iným združením obcí jeho štatutárny orgán oznámi zrušenie združenia do 15 dní príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

     Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

     Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, registrácia združenia obcí,  zmeny údajov zapísaných do registra združení obcí  ako i zmeny stanov združenia obcí , nie sú spoplatnené.