Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Neziskové organizácie

 NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

      Nezisková organizácia  je právnická osoba,  ktorá poskytuje  všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 Všeobecne prospešnými službami sú najmä:

a)      poskytovanie zdravotnej starostlivosti

b)      poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

c)      tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

d)      ochrana ľudských práv a základných slobôd

e)      vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

f)       výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

g)      tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

h)      služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

i)       zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

 

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy vydáva rozhodnutia:

-   o zápise do registra mimovládnych neziskových organizácií

-   o odmietnutí registrácie

-   o zmene údajov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

-   o výmaze neziskovej organizácie z registra mimovládnych neziskových organizácií

Po zápise neziskovej organizácie do registra  mimovládnych neziskových organizácií nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa neziskovej organizácie.

Prehľad predpisov podľa ktorých okresný úrad koná:

  • zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení  neskorších predpisov
  • zákon č. 346/2018 Z.z.  o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  Obchodný  zákonník  č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v znení neskorších predpisov
  • zákon  č.  145/1995  Z. z.  o správnych  poplatkoch  v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 Doklady potrebné k zápisu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do registra mimovládnych neziskových organizácií:

a/ návrh  na zápis neziskovej organizácie  do registra – úradne osvedčený

b/ zakladacia listina – úradne osvedčená

c/ štatút neziskovej organizácie – 2x  podpísaný zakladateľmi

d/ čestné vyhlásenie  zakladateľov, v ktorom sa uvedú údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie - úradne osvedčené

e/ písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách

f/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

g/ výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť

h/ plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec

i/ aktuálny znalecký posudok v prípade nepeňažného vkladu

j/ potvrdenie o úhrade správneho  poplatku  v hodnote 100€ 

   

Zakladacia listina obsahuje:

a/ názov a sídlo neziskovej organizácie

b/ dobu,  na  akú  sa  nezisková  organizácia  zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú

c/ druh všeobecne prospešných služieb

d/ meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi

e/ meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady(revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený

f/ peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.

 

Štatút obsahuje najmä:

a/ názov a sídlo neziskovej organizácie

b/ druh všeobecne prospešných služieb

c/ spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb

d/ orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti

e/ počet členov, spôsob voľby  a dĺžku funkčného obdobia správnej  rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený

f/ čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

g/ spôsob majetkového vyporiadania  pri zrušení neziskovej organizácie

 

     Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia“ alebo skratku „n.o.“ a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

     Zmenu v štatúte  neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu do 15 dní od jej schválenia.

     Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Nezisková organizácia sa zrušuje:

a)  uplynutím času, na aký bola založená ,

b)  dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, kedy bolo  toto rozhodnutie prijaté,

c)  rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

d)  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

e)  vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

 

     Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

     Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. (§ 68 až § 75).

     Lehoty na  vydanie rozhodnutia upravuje §  49 zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

     Proti rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať  odvolanie  na Okresný úrad Trnava do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy.   

     Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Sadzobník správnych poplatkov, týkajúci sa neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby:

 

Zákon  č. 145/1995  Z. z.  o  správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka 34:

 

 

a/ Návrh na registráciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne

    prospešné služby

                       

100,00€

  

b/ Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej

    všeobecne prospešné služby  zapísaných do registra mimovládnych

    neziskových organizácií

 

                       

                     

                      25,00€

c/ Vyhotovenie   štatútu   ako  náhrady  za stratený, zničený,

    poškodený alebo odcudzený štatút neziskovej organizácie

    poskytujúcej všeobecne prospešné služby

 

                       

 

                      25,00€

d/ Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových

    organizácií

 

                         

                         10,00 €

e/ Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené,

     poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

 

                        

                      25,00 €

f/ Vyhotovenie písomnej informácie z registra mimovládnych

    neziskových organizácií

 

                          

                       10,00 €

g/ Výmaz neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné

    služby  z registra mimovládnych neziskových organizácií

                       

                      50,00 €

 

 

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písm. b/ tejto položky sú oslobodené neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.