Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Spoločenstvá vlastníkov bytov

SPOLOČENSTVÁ   VLASTNÍKOV    BYTOV   A   NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV  V DOME

    Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ( ďalej len spoločenstvo)  je právnická osoba založená podľa  zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 182/1993) , ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.

     Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedenom Okresným úradom Trnava.

 Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy :

 -   vykonáva zápis do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

-   vyhotovuje oznámenie o zmenách alebo zániku zapisovaných skutočností v registri

-   vyhotovuje oznámenie o výmaze spoločenstva z registra spoločenstiev vlastníkov bytov

    a nebytových priestorov

-   vyhotovuje oznámenie o zamietnutí registrácie

-   vyhotovuje výpisy z registra spoločenstiev vlastníkov bytov  a nebytových priestorov

  

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

 -   zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  

     neskorších predpisov

-   Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-   zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

-   zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

     Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená.

 

 Do registra sa zapisuje :

a) názov a sídlo spoločenstva

b) identifikačné číslo,

c) orgány spoločenstva,

d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.

  

    Náležitosti zapísané v registri sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do registra.

 Doklady potrebné k zápisu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov do registra:

 

a) zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra,

b) zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome  alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania; to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,

c) údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z. ) ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra alebo zmenu v osobe predsedu,

d) údaje podľa osobitného predpisu  ( § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/ 2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov - katastrálny zákon) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra, 

e) výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,

f) potvrdenie o úhrade správneho poplatku  v hodnote 33 €

     Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu. Zmluva o spoločenstve sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená; podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje. Takto uzavretá zmluva o spoločenstve je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

 

Zmluva o spoločenstve musí obsahovať :

a) názov a sídlo spoločenstva,

b) orgány spoločenstva a ich právomoc,

c) spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,

d) úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

e) úpravu majetkových pomerov spoločenstva,

f) spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv.

   V zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.

   Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať.

 Zápisnica musí obsahovať najmä:

a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,

b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom  programu,

c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,

d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,

e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,

f) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.

      Konanie o registrácii sa začne dňom, keď je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti v zmysle  §7 ods.3 zákona 182/1993 Z.z. .

 

Sadzobník správnych poplatkov, týkajúcich sa registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov :

Zákon  č. 145/1995  Z. z.  o  správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - položka 34:

 

a/ Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov  a nebytových

    priestorov

                       

                    50,00 €

 

b/ Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev

    vlastníkov bytov  a nebytových  priestorov

 

 

       20,00€ 

                                  

c/ Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené

    alebo odcudzené stanovy spoločenstva  vlastníkov bytov 

    a nebytových  priestorov

 

 

 

                    20,00 €

d/ Vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev  vlastníkov bytov 

    a nebytových  priestorov

 

                         

                         10,00 €

e/ Vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev

    vlastníkov bytov  a nebytových  priestorov

 

                         

                          10,00 €

f/ Výmaz spoločenstva  vlastníkov bytov  a nebytových  priestorov

    z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

 

                       

                     25€