Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Štátne občianstvo

ŠTÁTNE  OBČIANSTVO

      Prístup k informáciám o udelení, strate, vydaní dokladu o štátnom občianstve je na informačnej tabuli Okresného úradu  Trnava a na internetovej stránke Okresného úradu  Trnava.

Miesto podania žiadostí:                Okresný úrad Trnava

                                                       odbor VVS

Spôsob vybavovania žiadostí:        osobne alebo poštou

Podmienky pre udelenie, stratu, vydanie dokladu o štátnom občianstve SR upravuje  zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 222/1996 Z. z.,  č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 265/2005 Z. z., zákonom č. 344/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 250/2010 Z. z. a 131/2015 Z. z.    

1. Udelenie ŠO SR:

-    žiadosť  o udelenie  ŠO SR  sa podáva osobne  spolu s  požadovanými  dokladmi na Okresnom úrade Trnava (platí pre Trnavský kraj), diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky

-   o žiadosti  o udelenie ŠO SR  rozhoduje Ministerstvo vnútra SR.  Na udelenie štátneho občianstva SR nie je právny nárok. Ak ministerstvo štátne občianstvo SR neudelilo, žiadateľ môže podať novú žiadosť o udelenie ŠO SR najskôr po uplynutí  dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie ŠO SR.

Podmienky pre udelenie ŠO SR: 

a)     nepretržitý trvalý pobyt v SR aspoň 8 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie ŠO SR

b)    žiadateľ nebol za uplynulých 5 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie ŠO SR právoplatne  odsúdený za úmyselný trestný čin

c)     žiadateľovi nebol súdom uložený trest vyhostenia

d)    proti žiadateľovi nie je vedené trestné stíhanie

e)     proti žiadateľovi nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu

f)      proti žiadateľovi nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení

g)     proti žiadateľovi nie je vedené konanie o odňatie azylu a

h)     žiadateľ preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike  

i)       plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku SR

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR:

 1. Žiadosť o udelenie ŠO SR /obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak zákon neustanovuje inak, dôvody žiadosti o udelenie ŠO SR a dátum a podpis žiadateľa /
 2. Stručný životopis 
 3. Doklad totožnosti
 4. Rodný list /podľa štátu opatrený náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál, ktorý bude vrátený, alebo osvedčená fotokópia/
 5. Doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený  /podľa  štátu  opatrený  náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál, ktorý bude vrátený, alebo jeho osvedčená fotokópia/ -  aktualizovaný
 6. Doklad o pobyte na území SR, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území SR alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 7. Doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov  štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie ŠO SR, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov /podľa  štátu  opatrený  náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál/
 8. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 9. Preukaz zahraničného Slováka, ak má postavenie zahraničného Slováka
 10. Ďalšie doklady:

a)     potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov

b)    výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra

c)     potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy

d)    potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu

e)     potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie

f)     potvrdenie o štúdiu

g)    potvrdenie o poberaní dôchodku

h)    potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie

i)      potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území SR, ak je dobrovoľne nezamestnaný         

 1. Dotazník, ktorý žiadateľ obdrží na  Okresnom úrade Trnava.  Podpisuje sa až pri osobnom odovzdaní.

      Rodičia a ich maloleté, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie ŠO SR v samostatných žiadostiach. Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie ŠO SR vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie ŠO SR. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

     Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie ŠO SR, nadobúdajú ŠO SR spolu s rodičom. Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie ŠO SR maloletému dieťaťu do 14 rokov:

- rodný list dieťaťa

- doklad o pobyte dieťaťa na území SR,  potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru,

-  potvrdenie o návšteve školy

- potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu

- súhlas druhého rodiča /podpis musí byť úradne osvedčený/

Ovládanie slovenského jazyka sa overuje:

a)     pohovorom, v ktorom sa žiadateľovi kladú otázky

b)    hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku

c)    napísaním obsahu prečítaného článku v časovom limite 30 minút

     Ovládanie slovenského jazyka žiadateľa overuje trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta Okresného úradu Trnava.

ŠO SR sa nadobúda prevzatím listiny o udelení ŠO SR. Listinu o udelení ŠO SR odovzdá okresný úrad žiadateľovi po zložení sľubu štátneho občana SR. Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov, osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

     Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia ŠO SR.

    Za udelenie ŠO  SR sa vyberá pri odovzdaní  Listiny o udelení ŠO  SR  správny  poplatok  podľa  položky  20 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení   neskorších predpisov

písm. a/ Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku

700,00 €

písm. b/ Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu

      1. do 15 rokov

      2. od 15 rokov do 18 rokov

  

  100,00 €

150,00 €

 

písm. c/ Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským  alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa  medzinárodného práva

20,00 €

písm. d/ Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom  Českej republiky narodeným po 1.1.1993

20,00 €

písm. e/ Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom

20,00 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1.januári 1993.

Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.                                                  

2. Strata ŠO SR:

-     žiadosť  o prepustenie zo štátneho zväzku SR  sa podáva osobne  spolu s  požadovanými  dokladmi na Okresnom úrade  Trnava (platí pre Trnavský kraj), diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky

-     o prepustení zo štátneho zväzku SR  rozhoduje Okresný úrad Trnava

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku: Opravný prostriedok proti rozhodnutiu možno podať na Okresnom úrade Trnava v lehote v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Podmienky pre stratu ŠO SR:

-   štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť:

a)    prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť

b)    nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle – ten, kto takto stratil štátne občianstvo SR, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť  okresnému úradu v sídle kraja

-   zo štátneho zväzku možno  prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

Doklady potrebné k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR:

 1. Žiadosť  o  prepustenie  zo  štátneho  zväzku  SR /obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území SR, dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR a dátum a podpis žiadateľa /
 2. Doklad totožnosti
 3. Rodný list    /originál, ktorý bude vrátený, alebo úradne osvedčená fotokópia/
 4. Doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený  /podľa  štátu  opatrený  náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál, ktorý bude vrátený, alebo jeho osvedčená fotokópia/ -  aktualizovaný
 5. Výpis  z registra  trestov Slovenskej republiky nie starší ako šesť mesiacov
 6. Prísľub udelenia  štátneho  občianstva  iného štátu alebo  doklad o jeho nadobudnutí /podľa  štátu  opatrený   náležitými overeniami, úradne pretlmočený originál/
 7. Potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v SR (z príslušného daňového úradu podľa posledného bydliska v SR, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, obec, v ktorej žiadateľ vlastní nehnuteľnosť potvrdenie o tom, že nemá nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch v tejto obci a  potvrdenie o pobyte )
 8. Potvrdenie z colného úradu
 9. Čestné  vyhlásenie – ak žiadateľ nevlastní žiadnu nehnuteľnosť na území SR o tom, že nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti na území SR

     Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR v samostatných žiadostiach. Maloleté deti, ktoré rodič uviedol v žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR, strácajú občianstvo SR spolu s rodičom. Ak žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR  podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

    Za stratu ŠO SR sa  vyberá pri podaní žiadosti správny  poplatok  podľa  položky  21 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení   neskorších predpisov

písm. a/ Prepustenie zo štátneho zväzku SR osoby nad 18 rokov

700,00 €

písm. b/ Prepustenie zo štátneho zväzku SR dieťaťa

     1.     do 15 rokov

     2.     od 15 rokov do 18 rokov

 

 

200,00 €

350,00 €

písm. c/ Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky

20,00 €

Oslobodenie 

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.

3. Vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR:

-    žiadosť  o  vydanie  osvedčenia/potvrdenia  o  ŠO  SR  sa  podáva osobne s   požadovanými dokladmi podľa trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu žiadateľa na území SR na Okresnom úrade Trnava (platí pre Trnavský kraj), diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky

-    o žiadosti  o vydanie dokladu o ŠO SR  rozhoduje Okresný úrad Trnava

Doklady potrebné k vydaniu osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR:

 1. Žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o ŠO SR /obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného trvalého pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky a dátum a podpis žiadateľa /
 2. Doklad totožnosti
 3. Rodný list /podľa štátu opatrený  náležitými  overeniami,  úradne  pretlmočený originál, ktorý bude vrátený,  alebo úradne osvedčená fotokópia/
 4. Doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny  list  alebo  osvedčená  fotokópia, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený /podľa štátu opatrený  náležitými  overeniami,  úradne  pretlmočený originál, ktorý bude vrátený,  alebo úradne osvedčená fotokópia/
 5. V  prípade  straty  OP  potvrdenie  z  polície  o  strate  OP a   potvrdenie z evidencie obyvateľstva o trvalom pobyte
 6. Žiadateľ žijúci v cudzine, ktorý už nemá v SR trvalý pobyt, predkladá cestovný pas a potvrdenie o   poslednom trvalom pobyte na území SR
 7. Ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom v sídle kraja na ich predloženie

     Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve SR osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti.

     Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

    Za  vydanie osvedčenia/potvrdenia  o ŠO  SR sa  vyberá správny  poplatok podľa položky 22 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

písm. a/ konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

10,00 €

písm. b/ konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve SR osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti

10,00 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.

Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti.

Prístup k  informáciám z evidencií štátoobčianskych  vecí  je obmedzený v  zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných  systémoch  a  zákona  č.  71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.