Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Osobitné označenia vozidiel

ÚSEK  VYDÁVANIA OSOBITNÝCH OZNAČENÍ  VOZIDIEL A PREUKAZOV  OSOBITNÝCH OZNAČENÍ   VOZIDIEL                 

     Podľa § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2009  osobitné označenie na prepravu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutej osoby odkázanej na individuálnu prepravu (01) – parkovací preukaz vydávajú v Trnavskom kraji príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

      Držiteľovi označenia pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (01), ktorému bolo označenie vydané do 31. 12. 2008  a neuplynula doba jeho platnosti, vyhotoví príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz podľa zákona 447/2008 Z. z. na základe jeho písomnej žiadosti v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 2013 bez poplatku.    

     Okresný úrad  Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy vydáva   od 1. februára 2009 podľa § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobitné označenie na vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (02).   

 Prehľad predpisov podľa ktorých okresný úrad koná:

-  zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   

Doklady potrebné k žiadosti o vydanie osobitného označenia  vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (02) a preukazu osobitného označenia vozidla:

a/ originál platného dokladu totožnosti

b/ originál vodičského preukazu

c/ potvrdenie miestne príslušnej regionálnej lekárskej komory o riadnom členstve v Slovenskej lekárskej komore

d/ potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote  3 €   

Sadzobník  správnych  poplatkov  týkajúcich  sa  vydávania   osobitných   označení  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v  znení neskorších predpisov:

 Položka 63a) 

a/ Podanie  žiadosti  o  vydanie  osobitného  označenia vozidla a  

    preukazu osobitného označenia vozidla

 

                                

                                  3,00 €

 

b/ Podanie  žiadosti  o   vydanie  preukazu  osobitného označenia 

    vozidla  ako   náhrady  za  zničený, stratený, odcudzený alebo

    poškodený preukaz osobitného označenia vozidla

                                

 

                                  0,50 €