Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Všeobecná vnútorná správa

Klientske centrum Trnava
Všeobecná vnútorná správa
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Andrej Vanderflit
telefón: 033/5564271
fax: 033/5513390
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa / Úradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie v Trnave

 

V zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do  9. apríla 2024.

Vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je uverejnené na adrese https://www.minv.sk/?ep-vzory2 .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

•  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,

•  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,

•  meno, priezvisko a podpis osoby

    -  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

    -  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu    

       koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu TA.13G4@KK.SKAF3PYLD@. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa pre doručenie oznámenia v listinnej podobe:

Okresný úrad Trnava

Ing. Jaroslav Barcaj

Kollárova 8, 917 02 Trnava

 

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.