Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Chceme posilniť Policajný zbor

19. 01. 2023

logo Policajného zboru SR

Prioritou súčasného vedenia ministerstva vnútra je zlepšovanie podmienok na prácu všetkých zložiek rezortu. Medzi hlavné priority patrí Policajný zbor. S cieľom, aby boli konkrétne kroky na zlepšenie pracovných podmienok príslušníkov PZ implementované do praxe včas, sa viaceré zmeny navrhujú implementovať prostredníctvom poslaneckého návrhu.

Prehľad dôležitých zmien:

Vek na prijatie do Policajného zboru sa navrhuje znížiť na 18 rokov a ruší sa služba kadeta

„Očakávame, že tento krok prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore po ukončení stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie, odstráni sa tiež dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru," uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.

V súvislosti s navrhovanou zmenou veku pri prijímaní občanov Slovenskej republiky do služobného pomeru policajta z 21 rokov na 18 rokov sa tak stráca význam štátnej služby kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov Slovenskej republiky od 18 do 21 rokov. „Touto zmenou bude eliminovaná neefektívnosť pri prijímacom konaní, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane, a to najprv pri prijímaní do štátnej služby kadeta a následne po získaní kvalifikačného predpokladu policajného vzdelania pri zaradení do prípravnej štátnej služby policajta," vysvetlil prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Do služobného pomeru môže byť podľa súčasného znenia prijatý len občan starší ako 21 rokov. Výnimka veku bola ustanovená výlučne pre prijatie do štátnej služby kadeta, ktorej obsahom bolo štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania, pričom dosiahnutie veku 18 rokov sa pre tento účel považovalo za dostatočné. Týmto druhom štátnej služby bolo čiastočne preklenuté obdobie, kedy sa občania nemohli uchádzať o prijatie do služobného pomeru policajta bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čím Policajný zbor prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si medzitým našli iné uplatnenie. Na základe získaných skúseností počas obdobia fungovania štátnej služby kadeta je možné konštatovať, že tento model sa v praxi z hľadiska efektivity neosvedčil natoľko, aby bolo nevyhnutné ďalej podporovať dvojkoľajný systém prijímania do služobného pomeru.

„Novoprijatý policajt spravidla taktiež musí bezprostredne po prijatí absolvovať takmer ročné štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania. Až po jeho absolvovaní a zaradení na útvar začína vykonávať služobnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkčnej náplne, čím sa odďaľuje jeho zaradenie do reálneho výkonu štátnej služby. Z týchto dôvodov sa navrhuje štátnu službu kadeta vypustiť a v nadväznosti na uvedené opätovne umožniť prijímať do reálneho výkonu štátnej služby občanov starších ako 18 rokov," doplnil minister Roman Mikulec.

Policajti, ktorí budú prijatí po schválení novely zákona č. 73/1998 Z.z., nastúpia pri vzniku služobného pomeru priamo na útvar Policajného zboru,  a spravidla pri najbližšom možnom termíne nastúpia na denné štúdium na  strednej odbornej škole PZ kvôli získaniu základného policajného vzdelania.

Zmeny sa navrhujú aj v oblasti hodnotenia

Zruší sa doterajší príplatok za nerovnomernosť, ktorý bol doteraz vyplácaný paušálne a to mesačne vo výške 100 eur bez ohľadu na rozdiely v počte hodín, ktoré policajt odslúžil počas služieb v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok. Zrušením tohto príplatku a zavedením nového - premenlivého príplatku dôjde k spravodlivejšiemu ohodnoteniu služby policajta slúžiaceho v tzv. nerovnomernom režime služby. „Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja rovnaký počet hodín, hoci všetci majú za rovnaké obdobie priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby v rovnakej výške. Navrhovanou právnou úpravou premenlivého príplatku sa zabezpečí vyplácanie príplatku podľa skutočne odslúžených hodín,“ vysvetlil policajný prezident Štefan Hamran.

Čo sa týka zmeny výšky príplatku za riadenie, vychádza zo skutočnosti, že nadriadený nesie zodpovednosť za riadený celok ako aj za výkon štátnej služby jednotlivcov riadeného celku, v rôznych situáciách je tiež povinný zabezpečiť chod organizačného celku a zodpovedá za jeho funkčnosť. Uvedený rozsah riadiacej činnosti často presahuje dĺžku základného času služby v týždni, avšak nadriadeným nepatrí príplatok za  výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni podľa § 84 ods. 2 písm. n) zákona. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť príplatok za riadenie primerane zodpovednosti a úlohám nadriadeného. Tento návrh sa zároveň opiera o reformný prvok, ktorým sa počíta so znížením počtu riadiacich funkcií v Policajnom zbore približne o jednu tretinu z celkového počtu riadiacich funkcií.

„Prioritou vedenia ministerstva vnútra je zlepšiť pracovné podmienky a ohodnotenie Policajného zboru. Našou ambíciou je, aby policajti mali lepšie podmienky na svoju prácu, boli  adekvátne ohodnotení, aby mohli podávať výkony na čo najvyššej úrovni v prospech bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky a Policajný zbor požíval dôveru v očiach verejnosti," uzavrel minister vnútra Roman Mikulec.