Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

V roku 2011 Slovensko poskytne útočisko pre 100 utečencov a osôb pod ochranou UNHCR

23. 12. 2010

utecenci

V stredu 22. decembra 2010 minister vnútra Daniel Lipšic podpísal dohodu o dočasnom prijatí utečencov na územie Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 790 z 12. novembra 2010 súhlasila s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov /UNHCR/  a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu /IOM/ o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku a zároveň splnomocnila ministra vnútra SR na podpis tohto dokumentu.

Dohoda stanovuje predovšetkým podmienky humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR (prevažne rodín, resp. žien s deťmi) z krajiny ich dočasného pobytu, podmienky ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky v azylovom zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom a ich následného presídlenia do tretích krajín. Na základe uvedenej dohody prijme vláda Slovenskej republiky 100 utečencov a osôb pod ochranou na obdobie šiestich mesiacov odo dňa ich vstupu na územie Slovenskej republiky. Dohoda pritom počíta aj s možnosťou predĺženia tohto obdobia o ďalších 6 mesiacov, ako aj s možnosťou priebežného dopĺňania počtu osôb  v prípade odchodu niektorých utečencov a osôb pod ochranou do tretej krajiny. Celkový počet dočasne prijatých však nepresiahne 100 osôb v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky.

Dohoda upravuje najmä povinnosti UNHCR, IOM a vlády Slovenskej republiky pri zaobchádzaní s týmito osobami, v rámci ktorých stanovuje ich počet, miesto umiestnenia, ich právny status, potrebnú zdravotnú starostlivosť, poskytnutie sociálnych služieb, ich následnú prepravu, ako aj spôsob financovania aktivít predpokladaných touto dohodou.

Ministerstvo vnútra v zmysle dohody:

  • na základe konzultácií s UNHCR preskúma menný zoznam utečencov a osôb pod ochranou, predložený UNHCR pre humanitárny transfer, a oznámi UNHCR do siedmich pracovných dní od prijatia požadovaných informácií schválenie alebo zamietnutie humanitárneho transferu podľa tejto dohody,
  • v spolupráci s rezortom zahraničných vecí udelí utečencom a osobám pod ochranou bezplatne národné vízum v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pred vstupom na územie Slovenskej republiky,
  • poskytne ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby pre utečencov a osoby pod ochranou v azylovom zariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom v rovnakom rozsahu ako žiadateľom o udelenie azylu podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
  • vydá v spolupráci s UNHCR doklad oprávňujúci utečencov a osoby pod ochranou na prístup k nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorú uhradí UNHCR, 
  •  uľahčí odchod utečencov a osôb pod ochranou na ďalšie presídlenie do tretej krajiny,
  •  poskytne v azylovom zariadení primerané kancelárske priestory pre zmluvné strany a ich partnerov.


Dňa 20. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku, na základe ktorej bol v období od augusta 2009 do marca 2010 uskutočnený humanitárny transfer 98 palestínskych utečencov nachádzajúcich sa v Iraku, cez územie Slovenskej republiky do Spojených štátov amerických. V nadväznosti na úspešnú realizáciu tohto transferu, bola vláda Slovenskej republiky požiadaná regionálnym zástupcom UNHCR pre strednú Európu Gottfriedom Koefnerom o opätovné dočasné prijatie ďalších utečencov a osôb pod ochranou UNHCR, ktorí sa nachádzajú v ťažkých a nevyhovujúcich životných podmienkach a nevyhnutne potrebujú presídlenie do tretej krajiny. Výsledkom spoločných rokovaní je nová dohoda, ktorú minister Daniel Lipšic podpísal 22. decembra 2010.