Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje zákon o azyle. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje nariadenie vlády SR č.  23/2024, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 vlády. Od 1. marca 2024 sa výška príspevku upravila, vyplácal sa v tejto podobe do konca marca 2024. 

Od 1. apríla 2024 platia vo vyplácaní príspevku nové pravidlá. Príspevok sa bude poskytovať do konca júna 2024, pričom sa mení suma príspevku pre právnické osoby - od 1. apríla 2024 je suma jednotná:  6 eur za noc bez ohľadu na vek ubytovanej osoby. 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov,
  • príspevok za ubytovanie sa im poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca /od 390 do 900 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že nepodnikaju v oblasti ubytovacích služieb/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Príspevok sa im za ubytovanie sa im od 1. apríla 2024 poskytuje vo výške:

  • 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.


Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si riešia v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchugescii ministerstva dopravy.  

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. /par. 36a, ods 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle/.

Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup: 

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá obci výkaz;

Výkazy za mesiac apríl 2024, vrátane opravných výkazov za predchádzajúce mesiace, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 9. mája 2024.

 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci

Obce všetky výkazy, vrátane opravných,  zosumarizujú do jednotného prehľadu a zašlú ministerstvu vnútra do 15. mája 2024.

 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; t. j. do 31. mája  2024.
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory dokumentov, manuály, FAQ