Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Oznamy a aktuality

Oznamujeme verejnosti, že

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prevádzka Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči je presťahovaná na adresu: Zámok 104, 014 01 Bytča.

 Archív Zámok 104

Štúdium v bádateľni Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči je umožnené:

pondelok - štvrtok:  8:00 – 15:00 hod. 

tel. číslo: 041/ 733 5535

e-mail: TA.13G4@SJ.S3RYKSPS2@ (prijímanie rezervácií termínov, žiadaniek na štúdium, informácie o archívnych fondoch a zbierkach)

Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať telefonicky, prípadne cez e-mail  a dohodnúť si konkrétny termín návštevy bádateľne.

Podateľňa je pre verejnosť otvorená v úradných hodinách, pričom stále platí, aby občania na poskytovanie informácií a podávanie žiadostí využívali telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Žiadosti je možné zasielať na e-mailovú adresu TA.13G4@SJ.1GUQLS@ alebo na korešpondenčnú adresu Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, S. Sakalovej 106/3, 014 01 Bytča.

.

Ukončenie tretej etapy archeologického výskumu v roku 2023.

Obyvatelia Bytče a okolia zvyknú nazývať renesančnú dominantu mesta "zámkom". Keďže však ide o reprezentatívne sídlo šľachtica s funkčnými prvkami obranného charakteru (bašty, hradba, strieľne), terminologicky je správne tento objekt označovať ako kaštieľ.

Pôvodne na mieste súčasného kaštieľa stála menšia pevnosť, ktorá pôvodne patrila  nitrianskemu biskupstvu a neskôr sa vo vlastníctve vystriedalo viacero súkromných majiteľov (Podmanickí, Pongrácovci, Gašpar Horvát atď). Pevnosť mala podobu štvorhrannej veže a palisádového opevnenia, pričom významná časť tohto staršieho mestského hradu bola odkrytá v nádvorí a časť zasahovala pod západné krídlo kaštieľa. Táto stredoveká, zrejme drevozemná alebo hrazdená veža mala rozmery 7 x 7 m, a teda bola dostatočne rozľahlá aj na bývanie. Dnes už nie je možné určiť, koľko poschodí veža mala. Toto stredoveké sídlo vyhorelo niekedy v polovici 16. storočia a onedlho na to získal majetok do vlastníctva František Turzo, ktorý nechal vybudovať kaštieľ, ako ho dnes poznáme.

V lete tohto roku sa uskutočnila tretia etapa archeologického výskumu, ktorý sa zameral na bezprostredné okolie kaštieľa a nádvorie. Počas výskumu archeológovia objavili tisíce artefaktov, vrátane keramiky, kovových predmetov, sklenených terčíkov a ďalších artefaktov.

Jedným z najzaujímavejších objavov bol padací most, ktorý bol postavený spolu s kaštieľom. Premosťoval zrejme akúsi suchú priekopu, ktorá mala podobu rozľahlej a hlbokej murovanej šachty. Súčasne s ním bola v prejazde veže pod úrovňou podlahy zapustená šachta padacieho mosta, odkiaľ personál most obsluhoval pomocou reťazí. Pod šachtou bola ešte zahĺbená ďalšia murovaná stavba – z tehál vybudovaná klenbová miestnosť, ktorú možno považovať za pivnicu, alebo ľadovňu. V súčasnosti je takmer po strop zasypaná.

Z hnuteľných nálezov bol najväčším prekvapením nález pípy z nádrže (azda suda), ktorou sa čapovalo pivo, víno, prípadne iná tekutina. Tento predmet pochádza zo stredovekých vrstiev v exteriéri zaniknutej stredovekej veže, s ktorou azda súvisel. Podobné pípy objavené na Slovensku a v ďalších európskych krajinách možno datovať do rozmedzia 1400 až 1700 rokov.

V roku 2024 bude výskum pokračovať doskúmaním drevených konštrukcií v exteriéri zaniknutej obytnej veže, ktoré počas sezóny 2023 už nemohli byť doskúmané.

Murovaná konštrukcia padacieho mosta pre hlavnou vežou.

Murovaná konštrukcia padacieho mosta

Pípa z nádrže

Pípa z nádrže

Ľadovňa alebo pivnica pod hlavnou vežou.

Ľadovňa

Archeologický výskum v Bytči pokračuje aj v roku 2023.

Archeologický výskum v Bytči opäť začína. Jeho tretia etapa bude zahájená 1. 6. 2023. Realizovať ho budú, tak ako v uplynulých sezónach, Považské múzeum, Kysucké múzeum (obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) a Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine. Tentoraz sa archeologický výskum bude sústrediť na doskúmanie stredovekej vežovitej stavby zachytenej minulý rok na nádvorí a skúmať sa budú tiež vybrané miesta medzi južným krídlom  kaštieľa a parkánovou hradbou. Sondy plánované pred a pod prejazdom veže budú mať ambíciu ozrejmiť niekdajšiu existenciu padacieho mosta.
Výskum aj tentoraz povedie naša archeologička PhDr. Zuzana Staneková a odbornú asistenciu budú vykonávať Mgr. Danka Majerčíková (Kysucké múzeum) a Mgr. Marek Both (SNM v Martine– Etnografické múzeum). Technicky výskum zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.
pohlad
padací most
   
Pokračovanie archeologického výskumu júl 2022

Archeologický výskum kaštieľa v Bytči pokračuje aj tento rok. Považské múzeum, Kysucké múzeum a Slovenské národné múzeum v Martine realizujú už druhú sezónu výskumu, ktorý sa tentoraz sústredil na nádvorie. Minulý rok boli na nádvorí v dvoch sondách zachytené viaceré murivá staršie ako kaštieľ. Úlohou tohtoročných prác je zistiť o niekdajšej zástavbe priestoru dnešného nádvoria čo najviac. Zatiaľ bol odkrytý fragment novovekej kamennej dlažby nádvoria, niekoľko murív a vetracie okienko do pivnice predturzovskej stavby, čiastočne skúmanej už v minulom roku. Staršia zástavba pozostávajúca z murovaných objektov sa objavuje skôr vo východnej polovici nádvoria. Naopak, v západnej polovici murivá absentujú. Zdá sa, že v tejto časti bude možné skúmať najstaršiu etapu niekdajšieho hradu, ktorá pozostávala zrejme z drevozemných stavieb, neskôr zničených požiarom. Drevené budovy pravdepodobne obkolesovala palisáda z drevených kolov, po ktorých sa zachovali kolové jamy. Z niekdajších drevených stavieb sa do dnešných dní zachovali už len výrazne spálené vrstvy. Súčasný stav výskumu zatiaľ neumožňuje presnejšie časové určenie jednotlivých fáz zaniknutého hradu v Bytči, a to ani jeho drevenej, ani mladšej, murovanej podoby.

PhDr. Zuzana Staneková (PM)

Mgr. Danka Majerčíková (KM)

Mgr. Marek Both (SNM)

Nádvorie

Viac informácií sa nachádza na našej facebook  stránke.

Archeologický výskum

Prvý archeologický výskum kaštieľa v Bytči, v ktorom sídli Štátny archív SR sa pomaly chýli ku koncu. Výskum realizuje Považské múzeum zriaďované Žilinským samosprávnym krajom pod vedením archeologičky Zuzany Stanekovej, odborne sa na ňom podieľajú archeológovia Danka Majerčíková z Kysuckého múzea a Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine. Archeologický výskum začal 27. júla 2021. Vykopávky prebiehajú v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Počas archeologického výskumu bolo dovedna otvorených sedem archeologických sond. Štyri boli situované na nádvorí kaštieľa , tri v priestore medzi kaštieľom a obvodovou hradbou. Viac informácií sa nachádza na našej facebook  stránke.

Sonda 1          

 

Zámok Bytča


Vizualizácia

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči stojí na začiatku svojej už dlhšie očakávanej rekonštrukcie. Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a mesta Bytča podpísali 30. apríla 2021 Memorandum o spolupráci v oblasti generálnej opravy Kaštieľa Bytča a digitalizácie archívnych dokumentov Štátneho archívu Žilina so sídlom v Bytči. Strany Memoranda považujú za výzvu, zodpovednosť ako aj povinnosť  konkrétne prispieť pri zachovaní a starostlivosti o kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie pokolenia. Prejavom ich dobrej vôle sa otvorila určite dlhá a náročná cesta výskumov, rekonštrukcie a sprístupnenia Bytčianskeho zámku ako i ochrany a digitalizácie  fondov. Veríme, že to bude cesta so šťastným koncom!
 

 

Dôležité odkazy

Facebook Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

Elektronický archív Slovenska

Cenník služieb a správnych poplatkov platný od 1.1.2024

Kontakty

Zoznam novších matrík  uložených na Framborská 9, Žilina (PDF, 145 kB)

Inventáre archívnych fondov a zbierok - digitalizované.

Inventáre archívnych fondov a zbierok - uložených na Framborská 9, Žilina

Všetkých záujemcov histórie pozývame na podujatie Archívne štvrtky v dňoch 13.6. , 20.6. a 27.6 2024 v priestoroch Archívu  v Čadci, ul. 17. novembra 2022. Každé podujatie začiatok o 16.00. Pozvánka , archív Čadca

 

Ukončenie tretej etapy archeologické výskumu  v Bytči 2023   

Ľadovňa alebo pivnica pod hlavnou vežou.

Ľadovňa

 Pozývame Vás na výstavu:

Štátna symbolika

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť:
pondelok - štvrtok :   

 8:00 - 15:00 hod.

Bádateľňa:
pondelok - štvrtok : 8:00 - 15:00 hod.

Na štúdium archívnych dokumentov je potrebné sa vopred objednať na tel. č.

041/733 5535

e-mail: TA.13G4@SJ.S3RYKSPS2@

Od 25.07.2022 je pre verejnosť dočasne neprístupná knižnica Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči.