Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku matrík

Obce – matriky (974):

 • vedú matričné knihy a vydávajú výpisy z nich – rodný list, sobášny list, úmrtný list
 • prijímajú doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravujú vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • povoľujú uzavretie manželstva na inej ako príslušnej matrike
 • povoľujú uzavretie manželstva pred ktoroukoľvek matrikou, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzujú žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijímajú oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydávajú o tom potvrdenie
 • prijímajú súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonávajú o tom záznam do matriky
 • prijímajú súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
 • vyhotovujú výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • plnia oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijímajú spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • posudzujú žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca

 

Okresné úrady – odbory všeobecnej vnútornej správy (49):

 • rozhodujú o povolení zmeny mena alebo priezviska ako prvostupňový orgán
 • vykonávajú kontrolnú činnosť na matrikách

 

Okresné úrady v sídle kraja - odbory opravných prostriedkov (8)

 • rozhodujú o odvolaní vo veci rozhodovania o zmene mena a priezviska