Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Udeľovanie a strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo predstavuje trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, ktorého dôsledkom je komplex vzájomných práv a povinností občana a štátu určených a zabezpečených štátom. Ten občanovi umožňuje aktívne sa zúčastňovať na politickom, štátnom, ekonomickom a kultúrnom živote štátu a spoločnosti.

Skutočnosť, že výlučným právom každého štátu je určiť okruh osôb, ktoré považuje za svojich občanov, je v súlade so zásadami medzinárodného práva. Zo zásady suverenity štátu však zároveň vyplýva, že právnou úpravou svojho štátneho občianstva nesmie porušiť právo druhých štátov. Štátne občianstvo je právny zväzok osoby s určitým štátom, pričom však u tejto osoby nerozhoduje faktický stav, ako napr. bydlisko, príslušnosť k určitej národnosti, rase či náboženstvu. Štátna príslušnosť je vnútornou záležitosťou každého štátu.

Na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky nie je právny nárok ani po splnení zákonných podmienok a štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno odobrať. Je to trvalý zväzok medzi občanom a štátom, a preto treba pri jeho udeľovaní ministerstvo postupuje mimoriadne dôkladne a uprednostňuje záujmy štátu nad individuálnymi záujmami.

Dôležitými skutočnosťami pri posudzovaní žiadosti je posúdenie celkovej integrácie žiadateľa do spoločnosti, jeho prínosu pre spoločnosť a zžitie sa s kultúrnym a sociálnym prostredím a zákonmi krajiny, o ktorej štátne občianstvo sa uchádza. Nemenej dôležité je aj  bezpečnostné hľadisko a zabezpečenie ochrany záujmov Slovenskej republiky, práv a slobôd všetkých občanov Slovenskej republiky.

Je pritom na uvážení správneho orgánu, či pri splnení zákonom predpísaných podmienok žiadosti o udelenie štátneho občianstva vyhovie alebo nie.

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku štátneho občianstva

Okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy:

 • vydávajú osvedčenie a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • rozhodujú o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
 • prijímajú oznámenia o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky dobrovoľným nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva podľa § 9 ods. 19 zákona,
 • prijímajú žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, overujú ovládanie slovenského jazyka žiadateľom a odovzdávajú listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • evidujú stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky v informačných systémoch,
 • poskytujú občanovi/žiadateľovi/oznamovateľovi potrebné  informácie týkajúce sa agendy štátneho občianstva.

Kontakty na okresné úrady v sídle kraja nájdete na stránkach klientských centier.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

 • rozhoduje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky eviduje v informačných systémoch,
 • prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 17 zákona nadobudnuté narodením, osvojením, počas trvania spoločného manželstva, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa),
 • prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 18 zákona udelením - podmienka preukázania povoleného pobytu, registrovaného pobytu alebo inak evidovaného pobytu najmenej 5 rokov v cudzom štáte,
 • rozhoduje o strate štátneho občianstva pri nesplnení podmienky pobytu podľa § 9 ods. 18 zákona a stratu štátneho občianstva zo zákona eviduje v informačných systémoch,
 • rozhoduje o odvolaní vo veci rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Kontakt:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
odbor osobných evidencií a registrov
oddelenie štátneho občianstva a hlásenia pobytu
Drieňová 22
826 86 Bratislava

E-mail: TA.13G4@F1KA3SGQ2F@