Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Stanoviská

Ministerstvo vnútra v súlade s § 4 ods. 2  písm. h) cit. zákona vydáva stanoviská k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc. Bezprostredná blízkosť k štátnym hraniciam je priestor so šírkou spravidla 50 m od štátnych hraníc. Stanovisko ministerstva je potrebné najmä v prípadoch, ak sa na činnosť na štátnych hraniciach vyžaduje povolenie alebo iné opatrenie orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy (napr. stavebné konanie). Stanoviskom sú uvedené orgány v zmysle § 7 cit. zákona viazané.

V žiadosti o stanovisko k činnosti na štátnych hraniciach je potrebné uviesť najmä druh opatrenia (napr. dočasné umiestnenie objektov, stavba komunikácie, budovy) a jeho  lokalizáciu  (vymedzenie hraničnými znakmi, názov katastrálneho územia alebo obce). Ak si to povaha alebo rozsah opatrenia vyžaduje, je potrebné k žiadosti pripojiť dokumentáciu, napr. v prípade stavebného opatrenia minimálne časť projektovej dokumentácie s umiestnením stavby v teréne, resp. umiestnenie staveniska.

Ministerstvo posúdi žiadosť spolu s priloženou dokumentáciou, v prípade potreby prerokuje v príslušnej hraničnej komisii tak, aby realizácia opatrenia nebola v rozpore s ustanoveniami príslušnej medzinárodnej zmluvy o štátnej hranici. Následne ministerstvo vydá stanovisko s určením podmienok realizácie opatrenia (napr. na dočasné zabezpečenie ochrany hraničného znaku, oznámenie termínov začatia alebo ukončenia prác). Ministerstvo v rámci podmienok určených v stanovisku môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom vybratí hraničného znaku. Tieto práce realizuje spravidla ministerstvo po oznámení termínu začatia stavebných prác, alebo vybratím znaku poverí investora s určením presného miesta uloženia znaku na bezpečnom mieste. Obnovu vyznačenia štátnej hranice zabezpečuje ministerstvo po oznámení termínu ukončenia stavebných prác. Z uvedeného dôvodu je potrebné dodržiavať oznamovaciu povinnosť termínov začatia a ukončenia realizácie opatrení na štátnych hraniciach.