Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Služby

Služby pre verejnosť:

  • Poskytovanie informácií
  • Príjem žiadostí o kópie dokladov
  • Štúdium dokumentov
  • Konzultácie

Podateľňa:

   Pondelok            8:00 – 15:30 hod.

   Utorok                8:00 – 15:30 hod.

   Streda                8:00 – 15:30 hod.

   Štvrtok               8:00 – 15:30 hod.

   Piatok                nestránkový deň

Bádateľňa:

   Pondelok            8:00 – 15:00 hod.

   Utorok                8:00 – 15:00 hod.

   Streda                8:00 – 15:00 hod.

   Štvrtok               8:00 – 15:00 hod.

   Piatok                nestránkový deň

Prestávka 11:00 - 12:00 hod.

Kontaktné tel. č.: 
033/551 11 80
033/551 15 03

e-mail: TA.13G4@KK.1GUQLS@

Informačný systém Elektronický archív Slovenska

Elektronický archív bude dlhodobým úložiskom elektronických archívnych dokumentov produkovaných orgánmi verejnej moci, ako aj ostatnými pôvodcami. Rovnako plní úlohu úložiska pre zdigitalizované, pôvodne neelektronické archívne dokumenty. 

Každý takýto dokument má jednoznačné identifikačné číslo, v dôsledku čoho sa kráti čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronických spisov a celkovo sa zjednodušuje prístup k archívnym dokumentom pre verejnosť.

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosť  o archívne dokumenty spočíva v zhromažďovaní archívnych dokumentov v archívoch, preberaní archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdaní od ich vlastníkov, ich riadna ochrane, bezpečnom uschovaní a evidencii.

Sústavu archívov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach  tvoria verejné archívy a súkromné archívy:

  • štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,
  •  špecializované archívy, ktorými sú archívy štátnych orgánov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a archívy právnických osôb zriadených zákonom,
  • mestské archívy a archívy samosprávnych krajov,
  • archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci.

Ministerstvo vnútra SR zriaďuje štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon  o archívoch a registratúrach a  vykonávacia  vyhláška MV SR č. 628/2002  Slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. sa na poskytovanie informácií o archívnych dokumentoch a informácií z archívnych dokumentov nevzťahuje. Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom občanovi na základe podanej žiadosti, ktorú možno podať aj s využitím elektronickej služby.

Štátne archívy nespravujú archívne dokumenty, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Ak boli registratúrne záznamy obsahujúce utajované skutočnosti posúdené ako archívne dokumenty, pred odovzdaním do archívu musia byť takéto dokumenty odtajnené.

Stránka portálu Elektronický archív Slovenska

Používateľská príručka informačných služieb Elektronického archívu Slovenska (PDF, 5,3 MB) 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]