Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Životné udalosti

Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentu

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

 • Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (vyplnením bádateľského listu (PDF, 189 kB)).
 • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).
 • Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch.
 • V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje -názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou,
  ale vo vlastnom záujme bádateľa sa doporučuje objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.
 • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.
 • Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. sumou 1,50 eura za každý zväzok matrík), ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené (nariadenie ministra vnútra (PDF, 2 MB)).  

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia (najmä):  

 • Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie
 • Poškodené archívne dokumenty
 • Nespracovaný archívny materiál

Štúdium štátnych matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

 • Štátne matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí) sú v archíve uložené iba z určitého obdobia, novšie ročníky (spravidla najmenej 90 rokov) matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade.
 • Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – správny poplatok 1,50 € (50,-Sk) sa vyrubuje za každý zväzok matrík. 

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

Odborná archívna knižnica

Poskytuje publikácie pracovníkom archívu a bádateľom, ktorí literatúru potrebujú pri štúdiu archívnych dokumentov. Knihy sa vypožičiavajú výlučne prezenčne. Podmienky štúdia knižných publikácií bližšie upravuje výpožičný poriadok knižnice. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]