Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Správa štátnych hraníc

OSSHSprávou štátnych hraníc vo všeobecnosti rozumieme súbor činností, ktorých cieľom je najmä zabezpečiť zreteľnosť priebehu štátnej hranice  v teréne, pravidelnú údržbu jej vyznačenia, jej vytyčovanie a zameriavanie, ako aj tvorbu alebo aktualizáciu hraničného dokumentárneho diela. Súčasťou správy štátnych hraníc je aj kontrola dodržiavania záväzkov susedných štátov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach, kontrola a posudzovanie vplyvu stavieb a iných opatrení na vyznačenie štátnych hraníc a na ich priebeh. Z hľadiska vnútroštátneho právneho poriadku je územie Slovenskej republiky jednotné a nedeliteľné, čo ustanovuje článok 3 Ústavy Slovenskej republiky. Správu štátnych hraníc upravuje osobitný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v platnom znení, je v kompetencii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zabezpečuje ju odbor správy štátnych hraníc, ktorý zároveň spravuje hraničné dokumentárne diela. Citovaný zákon okrem iného tiež určuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri správe štátnych hraníc a práva a povinnosti vlastníkov prihraničných pozemkov vo vzťahu k štátnej hranici.

Priebeh a vyznačenie štátnych hraníc Slovenskej republiky určujú medzinárodné zmluvy a na ne nadväzujúce medzinárodné dokumenty. Ide o multilaterálne mierové zmluvy uzatvorené po prvej a druhej svetovej vojne, z nich vychádzajúce bilaterálne zmluvy alebo bilaterálne zmluvy uzavreté po roku 1993. Súčasťou medzinárodnej zmluvy o štátnej hranici je spravidla hraničné dokumentárne dielo, ktoré podrobne popisuje a znázorňuje priebeh štátnej hranice, jej vyznačenie v teréne a obsahuje ďalšie údaje o štátnej hranici (geodetické, geografické a pod.). Zmluvy o štátnych hraniciach upravujú aj otázky správy a udržiavania štátnej hranice.

Odbor správy štátnych hraníc pri správe štátnych hraníc:

 • zabezpečuje plnenie zmluvných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach
 • spolupodieľa sa na príprave a vypracovaní návrhov medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach a o zmenách ich priebehu
 • zabezpečuje a vykonáva vytyčovanie, vyznačovanie, zameriavanie a udržiavanie vyznačenia štátnych hraníc
 • kontroluje správnosť, jednoznačnosť a zreteľnosť vyznačenia a priebehu štátnych hraníc
 • určuje záväzné geodetické systémy a záväzné lokalizačné štandardy pre potreby správy štátnych hraníc v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami a platnými právnymi predpismi
 • vypracúva a aktualizuje hraničné dokumentárne dielo okrem jeho geodetickej časti
 • koordinuje činnosť orgánov štátnej správy a spolupracuje s nimi vo veciach týkajúcich sa správy štátnych hraníc
 • vydáva stanoviská k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc
 • poveruje fyzické osoby a právnické osoby úlohami pri správe štátnych hraníc, vydáva preukazy na výkon prác súvisiacich so správou štátnych hraníc a na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti nachádzajúce sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti
 • bezplatne odovzdáva hraničné dokumentárne dielo a jeho aktualizované časti orgánom štátnej správy a nimi zriadeným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností alebo vydávajú základné mapové diela alebo tematické štátne mapové diela
 • zabezpečuje činnosť hraničných komisií zriadených na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv
 • rozhoduje o obmedzení vlastníckeho práva v nevyhnutnom rozsahu a iba na plnenie úloh pri správe štátnych hraníc a o poskytnutí primeranej náhrady, ak nedôjde v týchto veciach k dohode
 • poskytuje náhradu za škodu spôsobenú prácami vykonávanými pri správe štátnych hraníc


Odbor správy štátnych hraníc plní aj funkciu sekretariátu slovenských delegácií hraničných komisií zriadených vládami zmluvných štátov na základe medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach nasledovne:

 • Stála slovensko-česká hraničná komisia
 • Stála slovensko-poľská hraničná komisia
 • Spoločná slovensko-ukrajinská hraničná komisia
 • Slovensko-maďarská hraničná komisia
 • Stála slovensko-rakúska hraničná komisia

Ďalšie informácie vyberte z ľavého menu.