Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Legislatívne normy

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Citovaný zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

V súlade s príslušným kompetenčným zákonom a zákonom o archívoch a registratúrach ministerstvo organizuje a riadi archívnictvo najmä tým, že určuje koncepciu jeho rozvoja, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov. Ďalej zabezpečuje ochranu a evidenciu archívnych dokumentov, kontroluje ich stav a uloženie v archívoch, stará sa o spracúvanie, sprístupňovanie a zverejňovanie archívnych dokumentov. Koordinuje medzinárodnú, najmä vedeckú spoluprácu, stará sa o odborný rast archívnych pracovníkov. Ministerstvo vnútra SR gestoruje aj správu registratúry .

Oblasť hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov a ochrany registratúrnych záznamov a archívnych dokumenov upravuje zákon o archívoch a registratúracha podrobnejšie vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatná novela vyhlášky č. 76/2017 Z. z. nadobudla účinnosť 1. 6. 2017.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy