Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Legislatívne normy

Všeobecne záväzným právnym predpisom pre správu registratúry je zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Citovaný zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

V súlade s príslušným kompetenčným zákonom a zákonom o archívoch a registratúrach ministerstvo organizuje a riadi archívnictvo najmä tým, že určuje koncepciu jeho rozvoja, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov. Ďalej zabezpečuje ochranu a evidenciu archívnych dokumentov, kontroluje ich stav a uloženie v archívoch, stará sa o spracúvanie, sprístupňovanie a zverejňovanie archívnych dokumentov. Koordinuje medzinárodnú, najmä vedeckú spoluprácu, stará sa o odborný rast archívnych pracovníkov. Ministerstvo vnútra SR gestoruje aj správu registratúry .

Oblasť hodnotenia a vyraďovania registratúrnych záznamov a ochrany registratúrnych záznamov a archívnych dokumenov upravuje zákon o archívoch a registratúracha podrobnejšie vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatná novela vyhlášky č. 403/2023 Z. z. nadobudla účinnosť 01.01. 2024.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy