Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Služby

Štátny archív v Prešove je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

Prístup k nim zabezpečuje súhrn odborných činností, ktorých cieľom je sprístupnenie informácií v archívnych dokumentoch. Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovením odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním.

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti, okrem prístupu ich verejným vystavovaním. Podanie žiadosti a jej obsah upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Archív vyhotovuje odpis, výpis, potvrdenie a kópiu archívneho dokumentu za úhradu nákladov pre úradné účely (správna informácia). Pre vydanie správnej informácie archív na vyhotovenom odpise, výpise, potvrdení a kópii osvedčuje ich zhodu s archívnym dokumentom. Archívom osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál archívneho dokumentu.

Okrem vydania kópie archívneho dokumentu ako správnej informácie archív poskytuje žiadateľovi aj služby vyhotovenia kópií na iné ako úradné účely. Služby archívu tiež zahŕňajú vypracovanie rešerše z archívnych dokumentov, udelenie súhlasu používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií, umožnenie snímania archívnych dokumentov a priestorov archívu kamerou a fotografickou technikou, ako aj službu prenájmu priestorov archívu (pokiaľ to prevádzkové podmienky dovoľujú). Všetky poskytované služby sú rovnako za úhradu nákladov (pozri Cenník (PDF, 492 kB)).

V zákonom stanovených prípadoch môže archív obmedziť prístup k archívnym dokumentom. 

Právo na prístup k archívnym  dokumentom sa  obmedzí, ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, mohlo by dôjsť k poškodeniu dokumentu alebo žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok.

Prístup k osobným údajom v archívnom  dokumente je možný až po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, po predložení písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú (alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije), alebo ak je účelom využitia archívneho dokumentu historický alebo iný vedecký výskum.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Anketa

Využili ste niekedy služby Štátneho archívu v Prešove? Hlasovalo: 863