Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Predarchívna starostlivosť

V oblasti predarchívnej starostlivosti archív metodicky usmerňuje správu registratúry úradov, inštitúcií a organizácií so sídlom v jeho územnom obvode, najmä orgánov
štátnej správy a samosprávy, univerzít a právnických osôb, vykonáva nad nimi štátny odborný dozor, schvaľuje registratúrne poriadky a plány, posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov vo vyraďovacích konaniach a preberá od pôvodcov archívne dokumenty do trvalej archívnej starostlivosti.

Legislatívne normy a predpisy správy registratúry:

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky MV SR č. 49/2019 Z. z.

Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Vyradenie registratúrnych záznamov

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Štátny odborný dozor

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]