Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Vývoz a dovoz archívnych dokumentov

Vývoz a dovoz archívnych dokumentov

 

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
V EURÓPSKEJ ÚNII
VÝVOZ A DOVOZ TOVARU KULTÚRNEHO CHARAKTERU
ARCHÍVNE DOKUMEMTY

PRVÁ ČASŤ

ÚVOD

Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom Slovenskej republiky a jej občanov; tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a svetového kultúrneho dedičstva. Kultúrnym dedičstvom sú hmotné a nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti a ochrany aj podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa osobitných predpisov.

Súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva je aj jeho ochrana pred nezákonným vývozom do zahraničia a nezákonným dovozom zo zahraničia. Základným princípom je, že vec definovanú ako kultúrne dedičstvo možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami, ktoré ustanovujú medzinárodné zmluvy a osobitné zákony. Takisto vec, ktorá vykazuje znaky kultúrneho dedičstva, možno na územie iného štátu doviezť iba po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, z ktorého má byť dovezená.

Nadobudnutím platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudli účinnosť ich prebratím do zákonov Slovenskej republiky aj právne predpisy ES/EÚ, ktoré stanovujú pravidlá obchodu s tretími štátmi na ochranu tovaru kultúrneho charakteru.
Príslušné právne predpisy objasňujú jednotlivé kategórie tovaru kultúrneho charakteru majúce osobitnú ochranu pri obchodovaní s tretími krajinami; tieto sú v prípade ich nezákonného vývozu aj predmetom navrátenia na územie členského štátu. Tovarom kultúrneho charakteru v členských štátoch sú predmety uvedené v prvej časti bod 1.2 tejto informácie. Členské štáty sú povinné vrátiť nezákonne vyvezené kultúrne predmety bez ohľadu na to, či boli vyvezené do členského štátu alebo najprv vyvezené do členského štátu a potom dovezené na územie členského štátu.

Členským štátom je však ponechané právo určovať, čo je ich národným kultúrnym bohatstvom a prijímať potrebné úpravy na jeho ochranu v oblasti vnútorného trhu bez vnútorných hraníc.

Členský štát môže odmietnuť vydanie povolenia na vývoz, ak sa na príslušný tovar kultúrneho charakteru vzťahuje jeho legislatíva chrániaca národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty.

K ich prijatiu viedla nevyhnutnosť prijať opatrenia, ktoré zabezpečia predovšetkým jednotnú kontrolu vývozu tovaru kultúrneho charakteru na vonkajších hraniciach únie. Takýto systém si vyžaduje predkladanie povolenia vystaveného príslušným členským štátom pred uskutočnením vývozu, ako aj jasné definovanie rozsahu pôsobnosti opatrení a postupov ich uplatňovania.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s cieľom zvýšiť informovanosť občanov o postupe pri vývoze a dovoze vecí definovaných ako kultúrne dedičstvo, označovaných v práve Európskej únie ako tovar kultúrneho charakteru, ako aj vo verejnom záujme chrániť kultúrne dedičstvo a zamedziť jeho nezákonný vývoz alebo dovoz vypracovalo túto informáciu o postupe Ministerstva vnútra SR a žiadateľa pri vývoze a dovoze archívnych dokumentov.

Pri podaní žiadosti o povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu a trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a žiadateľ postupujú podľa bodov 2.1., 2.1.2. a 2.1.3. druhej časti informácie.

Povinnosť požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu alebo trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu sa vzťahuje aj na vývoz v rámci colného územia Spoločenstva.

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudli v Slovenskej republike účinnosť tieto právne predpisy ES/EÚ:

1.1   Právne predpisy ES/EÚ upravujúce vývoz a dovoz tovaru kultúrneho charakteru z colného územia Spoločenstva

 1. Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie).
 2. Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie).

1.2   Ochrana tovaru kultúrneho charakteru pri vývoze a dovoze podľa právnych predpisov ES/EÚ sa vzťahuje na tieto kategórie predmetov:

1. Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré sú produktmi

 1. vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou,
 2. archeologických lokalít,
 3. archeologických zbierok.
 4.  (9705 00 00, 9706 00 00)

2. Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov.

    (9705 00 00, 9706 00 00)

3. Obrazy a maľby, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek prostredí na akéhokoľvek materiáli 1).
(9701)

4. Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli 1).
(9701)

5. Mozaiky v akomkoľvek materiáli celé vytvorené ručne, iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek prostredí celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli 1).
(6914, 9701)

6. Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a pôvodnými výveskami 1).
kapitola 49
(9702 00 00, 8442 50 99)

7. Originály sôch alebo plastík a kópií vytvorených rovnakým postupom ako originál okrem tých1), ktoré sú uvedené v kategórii 1.
(9703 00 00)

8. Fotografie a filmy a ich negatívy 1).
(3704, 3705, 3706, 4911 91 80)

9. Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr jednotlivo alebo v rámci zbierok 1)

    (9702 00 00, 9706 00 00, 4901 10 00, 4901 99 00, 4904 00 00, 4905 91 00, 4905 99 00, 4906 00 00)

10. Knihy staršie ako 100 rokov jednotlivo alebo v rámci zbierok.

      (9705 00 00, 9706 00 00)

11. Tlačené mapy staršie ako 200 rokov.

      (9706 00 00)

12. Archívy a ich ľubovoľné časti ľubovoľného druhu a na ľubovoľnom médiu staršie ako 50 rokov.

      (3704, 3705, 3706, 4901, 4906, 9705 00 00, 9706 00 00)

13. a) Zbierky 2)a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok,

      b) Zbierky 2) historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu.

                (9705 00 00) 

14. Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov.

      (9705 00 00 a kapitoly 86 - 89)


15. Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií 1 až 14 

 1.  staré od 50 do 100 rokov:
  - hračky, hry (kapitola 95)
  - výrobky zo skla (7013)
  - striebrotepecké a zlatotepecké predmety (7014)
  - nábytok (kapitola 94)
  - optické, fotografické alebo kinematografické prístroje (kapitola 90)
  - hudobné nástroje (kapitola 92)
  - nástenné a náramkové hodiny a ich časti (kapitola 91)
  - predmety z dreva (kapitola 44)
  - hrnčiarske výrobky (kapitola 69)
  - gobelíny (5805 00 00)
  - koberce (kapitola 57)
  - tapety (4814)
  - zbrane (kapitola 93)
 2. staršie ako 100 rokov (9706 00 00).

Ochrana podľa predpisov ES/EÚ sa na kategórie 1 až 15 vzťahuje iba vtedy, ak hodnota zodpovedá finančným prahom v eurách alebo ich presahuje:

Hodnota (v EUR):
Nezávisle od hodnoty

- 1 (archeologické predmety)
- 2 (rozobrané pamiatky)
- 9 (prvotlače a rukopisy)
- 12 (archívy)


15 000
- 5 (mozaiky a kresby)
- 6 (rytiny)
- 8 (fotografie)
- 11 (tlačené mapy)

30 000
- 4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000
- 7 (plastiky)
- 10 (knihy)
- 13 (zbierky)
- 14 (dopravné prostriedky)
- 15 (ľubovoľné iné predmety)

150 000
- 3 (obrazy).

        1)   Ktoré  sú  viac ako 50 rokov staré a nepatria autorom. 

        2)   Ako ich vymedzil súdny dvor v rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské“ predmety v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú požadované vlastnosti na zaradenie do zbierky, možno povedať predmety, ktoré sú relatívne vzácne, ktoré sa normálne nepoužívajú na svoj pôvodný účel, sú predmetom špeciálnych transakcií mimo bežného trhu podobných predmetov a majú vysokú cenu.

 

DRUHÁ ČASŤ

POVOLENIE NA VÝVOZ TOVARU KULTÚRNEHO CHARAKTERU Z COLNÉHO  ÚZEMIA
SPOLOČENSTVA

 1. Tovar kultúrneho charakteru podľa bodu 1.2 prvej časti tejto informácie možno vyviezť z územia Spoločenstva iba s povolením príslušného orgánu Slovenskej republiky,
 2. povolenie na vývoz tovaru kultúrneho charakteru (ďalej len ”povolenie”) pre kategóriu 12 – archívy = archívne dokumenty, a to na dočasný vývoz archívnych dokumentov a povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, 811 04 Bratislava 1, Križkova 7,
  T: +421 2 52 49 76 29, F: +421 2 52 49 45 30,
 3. povolenie na vývoz pre kategórie 1 – 11 a 13 – 15 vydáva podľa osobitných predpisov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava,
  T: +421 2 20482-485, F:+421 2 20482-476,
  Podrobnejšie informácie o postupe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a žiadateľa pri podávaní žiadosti o povolenie na vývoz a dovoz predmetov
  kultúrnej hodnoty a o podmienkach vývozu a dovozu zbierkových predmetov sú zverejnené na
  www.culture.gov.sk / Kultúrne dedičstvo – Múzeá a galérie – Formuláre
 4. povolenie sa vydáva na žiadosť vyvážajúceho,
 5. žiadosť sa podáva a povolenie sa vydáva na osobitnom tlačive v slovenskom jazyku,
 6. formulár žiadosti o povolenie je uvedený v prílohe tejto informácie,
 7. vydanie povolenia možno odmietnuť, ak sa na príslušný tovar vzťahuje právo Slovenskej republiky chrániace národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty,
 8. k žiadosti sa prikladá dokumentácia vyhotovená na náklady vyvážajúceho a uvádzajúca
  1. všetky potrebné informácie o predmete (predmetoch) kultúrneho charakteru a jeho (ich) právne postavenie v čase, keď sa žiadosť podáva prostredníctvom prípadných podporných dokladov (faktúry, odborné hodnotenia a pod.),
  2. náležite autentická farebná fotografia alebo, ak je to vhodné a podľa rozhodnutia príslušných orgánov, čiernobiele alebo farebné fotografie (s rozmermi najmenej 9 cm x 12 cm) príslušného tovaru kultúrneho charakteru; fotografiu/-ie možno nahradiť, ak je to vhodné alebo a podľa rozhodnutia príslušných orgánov, podrobným zoznamom tovaru kultúrneho charakteru,
  3. dokumentácia podľa písmena a) sa predkladá v jednom vyhotovení,
  4. fotografia/fotografie podľa písmena b) sa predkladajú v troch vyhotoveniach,
 9. zoznam pripojený k povoleniu musí byť vypracovaný na hlavičkovom papieri orgánu vydávajúceho povolenie (ministerstva). Každá strana zoznamu musí obsahovať podpis osoby, ktorá vydala povolenie, a odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.
  Preto žiadateľ o povolenie predkladá zoznam v písomnej podobe v jednom vyhotovení na bielom papieri formátu A4 napísaný strojom alebo ručne paličkovým písmom; zoznam musí obsahovať jeho podpis. Ak počet predmetov je vyšší ako 10, odporúča sa zoznam predložiť aj v elektronickej podobe,
 10. vydanie povolenia môže príslušný orgán podmieniť fyzickým predložením vyvážaného tovaru kultúrneho charakteru na náklady vyvážajúceho,
 11. ak príslušný orgán povolenie vydá, žiadosť (list č.1) si ponechá; povolenie (listy č.2 a č.3) vráti jeho držiteľovi alebo splnomocnenému zástupcovi,
 12. povolenie platí v celom Spoločenstve,
 13. povolenie má platnosť 12 mesiacov od dátumu jeho vydania; pri dočasnom vývoze orgán vydávajúci povolenie vyznačí na povolení dátum spätného dovozu predmetu,
 14. predloženie povolenia colným orgánom nenahrádza povinnosti podľa Colného zákona,
 15. ak členský štát, v ktorom sa povolenie predkladá, vyžaduje jeho preklad do jeho úradného jazyka, náklady na preklad znáša držiteľ povolenia.

2.1. Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri vývoze archívnych dokumentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa právnych predpisov ES/EÚ a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva povolenia na vývoz kategórie 12 tovaru kultúrneho charakteru, a to na

12. Archívy a ich ľubovoľné časti ľubovoľného druhu a na ľubovoľnom médiu staršie ako 50 rokov.

 (3704, 3705, 3706, 4901, 4906, 9705 00 00, 9706 00 00)

V súlade s platným právom Slovenskej republiky je predmetom povolenia na vývoz aj archívny dokument a cudzí archívny dokument mladší ako 50 rokov.

Povinnosť požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu alebo trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu sa vzťahuje aj na vývoz v rámci colného územia Spoločenstva.


2.1.1. Archívny dokument - Základná charakteristika


Archívny dokument je podľa § 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Archívnym dokumentom je aj filmový alebo zvukový záznam, ktorý vznikol do roku 1950. Archívnym dokumentom nie je knižničný dokument a zbierkový predmet.

2.1.2. Hlavné zásady vývozu archívneho dokumentu a cudzieho archívneho dokumentu

 1. Archívny dokument, ktorý je súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky nemožno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky,
 2. cudzí archívny dokument možno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky. Cudzí archívny dokument je archívny dokument, ktorý vznikol mimo územia Slovenska a netýka sa dejín Slovenska a Slovákov. Cudzí archívny dokument je aj archívny dokument, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu. Cudzie archívne dokumenty nie sú nijako spojené so Slovenskom a z tohto dôvodu nie sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky,
 3. povinnosť mať vývozné povolenie sa vzťahuje na archívny dokument bez ohľadu na jeho cenu,
 4. ministerstvo udeľuje povolenie na dočasný vývoz archívneho dokumentu spravidla na výstavné, konzervátorské, reštaurátorské alebo študijné účely,
 5. povolenie na dočasný vývoz archívnych dokumentov alebo trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov je platné 12 mesiacov od dátumu vydania,
 6. archívny dokument možno dočasne vyviezť najviac na 12 mesiacov,
 7. ak sa vývoz neuskutoční, je ten, komu bolo udelené povolenie, povinný bezodkladne ho vrátiť ministerstvu.

2.1.3. Dočasný vývoz archívnych dokumentov a trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov

A. Žiadosť o povolenie

 1. Žiadosť o povolenie dočasného vývozu archívneho dokumentu alebo trvalého vývozu cudzieho archívneho dokumentu vyvážajúci podáva ministerstvu najneskôr tri mesiace pred vývozom.
 2. K žiadosti o dočasný vývoz je potrebné priložiť:
  1. zoznam vyvážaných archívnych dokumentov,
  2. poistnú zmluvu,
  3. osvedčenú kópiu dokladu o vlastníctve archívneho dokumentu; ak vyvážajúci nie je vlastníkom archívneho dokumentu, aj písomný súhlas vlastníka archívneho dokumentu s jeho osvedčeným podpisom,
  4. doklad o cene archívneho dokumentu zistenej znalcom,
  5. potvrdenie o vyhotovení konzervačnej kópie, ktoré vydáva ten, kto ju vyhotovil; spravidla ide o štátne archívy zriadené ministerstvom.
 3. K žiadosti o trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu je potrebné priložiť
  1. zoznam vyvážaných cudzích archívnych dokumentov,
  2. poistnú zmluvu,
  3. osvedčenú kópiu dokladu o vlastníctve archívneho dokumentu; ak vyvážajúci nie je vlastníkom archívneho dokumentu, aj písomný súhlas vlastníka archívneho dokumentu s jeho osvedčeným podpisom,
  4. doklad o cene archívneho dokumentu zistenej znalcom.

B. Zoznam vyvážaných archívnych dokumentov

 1. Žiadateľ pri vyhotovení zoznamu vyvážaných archívnych dokumentov postupuje podľa bodu 9 druhej časti informácie,
 2. zo zoznamu vyvážaných archívnych dokumentov musí byť jasné, ktoré archívne dokumenty sú predmetom vývozu. Z dôvodov ich jednoznačnej identifikácie treba pri každom jednotlivom archívnom dokumente uviesť tieto údaje:
  1. názov archívu a adresu archívu alebo adresu iného miesta trvalého uloženia vyvážaných archívnych dokumentov na území Slovenskej republiky,
  2. meno a priezvisko alebo názov vlastníka archívneho dokumentu,
  3. názov súboru archívnych dokumentov/archívneho dokumentu,
  4. časový rozsah vzniku súboru archívnych dokumentov/dátum vzniku archívneho dokumentu,
  5. množstvo (napríklad počet listín, listov, spisov, úradných kníh, máp a plánov, fotografií a filmov, zvukových záznamov, letákov a plagátov a pod.).

C. Povinnosti vyvážajúceho

Vyvážajúci je povinný

 1. zabezpečiť vyhotovenie konzervačnej kópie archívneho dokumentu pred dočasným vývozom; to sa nevzťahuje na trvalý vývoz cudzieho archívneho dokumentu,
 2. uhradiť náklady spojené s vývozom,
 3. zabezpečiť, aby archívny dokument bol na miesto určenia prepravený výlučne prostredníctvom kuriéra; podmienka prepravy prostredníctvom kuriéra je splnená využitím služieb špecializovaných firiem; kuriérom môže byť aj vyvážajúci; kuriér musí zabezpečiť prepravu archívneho dokumentu tak, aby sa zamedzilo jeho poškodenie alebo vylúčila možnosť jeho poškodenia; archívny dokument sa prepravuje v ochranných obaloch z materiálov, ktoré čo najviac vylučujú škodlivé účinky vonkajšieho prostredia,
 4. predložiť povolenie colným orgánom spolu so zoznamom vyvážaných archívnych dokumentov,
 5. ak došlo počas dočasného vývozu k zničeniu, strate alebo odcudzeniu archívneho dokumentu, vyvážajúci je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu,
 6. predložiť do 30 dní dočasne vyvezený archívny dokument po jeho dovezení späť na územie Slovenskej republiky ministerstvu na kontrolu; ak nedošlo k jeho poškodeniu alebo zmene, ministerstvo vráti archívny dokument vyvážajúcemu. Ak ministerstvo zistí, že počas dočasného vývozu archívneho dokumentu došlo k jeho poškodeniu alebo zmene, navrhne spôsob nápravy,
 7. uhradiť náklady na konzervovanie a reštaurovanie archívneho dokumentu súvisiace s nápravou škody alebo zmeny vzniknutej na archívnom dokumente počas dočasného vývozu.


TRETIA ČASŤ

VZORY TLAČÍV

Povolenia

Na vývoz tovaru kultúrneho charakteru sa používajú tri druhy povolení

 1. štandardné povolenie,
 2. špecifické otvorené povolenie,
 3. všeobecné otvorené povolenie.

    a.     Štandardné povolenie sa spravidla používa na každý vývoz podľa nariadenia Rady (ES) č. 116/2008 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)

    b.     Špecifické otvorené povolenie možno vydať na vývoz konkrétneho tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bude pravdepodobne dočasne pravidelne vyvážaný z Únie na použitie a/alebo výstavu v tretej krajine. Tento tovar kultúrneho charakteru musí byť  vo vlastníctve alebo v legitímnej držbe určitej osoby alebo organizácie, ktorá tento             tovar používa a/alebo vystavuje,

    c.     Všeobecné otvorené povolenie možno vydať múzeám alebo iným inštitúciám s cieľom riešiť dočasný vývoz akéhokoľvek tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bude pravdepodobne dočasne pravidelne vyvážaný z Únie na vystavenie v tretej krajine a ktorý patrí do ich stálej zbierky.

Ministerstvo vydáva na dočasný vývoz a trvalý vývoz archívnych dokumentov štandardné povolenie. Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

 1. jeden označený ako č. 1, ktorý tvorí žiadosť,
 2. jeden označený ako č. 2 - pre držiteľa,
 3. jeden označený ako č. 3, ktorý sa vráti vydávajúcemu orgánu.
 1. Žiadateľ vyplňuje iba výtlačok č. 1.


Ak ministerstvo vydá povolenie, výtlačok č. 1 si ponechá. Výtlačok č. 2 a č. 3 vráti držiteľovi povolenia alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Výtlačok tlačiva povolenia, ktorý sa má vrátiť vydávajúcemu orgánu, musí sprevádzať zásielku až po colný úrad výstupu z colného územia Únie. Colný úrad opečiatkuje odsek 26 tlačiva a vráti ho vydávajúcemu orgánu.

Žiadosť o vydanie štandardného povolenia

 1. Na účely vydania povolenia možno použiť tlačivo žiadosti uverejnené v prílohe tejto informácie.
 2. žiadosť možno vyplniť
  1. elektronickým prostriedkom,
  2. mechanickým prostriedkom,
  3. ručne,
 3. ak sa žiadosť vypĺňa ručne, vypĺňa sa atramentovým perom čitateľne veľkým paličkovým písmom,
 4. v žiadosti nemožno vymazávať, nesmie obsahovať prepisované slová ani iné úpravy,
 5. akékoľvek nepoužité odseky musia byť preškrtnuté čiarou tak, aby sa tam nemohlo nič doplniť,
 6. žiadateľ vyplňuje rubriky číslo: 1, 3, 6 až 21, 24 a podľa potreby rubriku číslo 25.

Vyplňovanie jednotlivých rubrík tlačiva žiadostí o vydanie štandardného povolenia

1.

Žiadateľ

Uvádza sa, ak je vyvážajúcim

 1. fyzická osoba
  - meno a priezvisko,
  - úplnú adresu trvalého pobytu
 2. právnická osoba
  - názov,
  - sídlo (úplná adresa),
  - identifikačné číslo


2.
Povolenie na vývoz
Vypĺňa orgán vydávajúci povolenie
3.
Príjemca (adresa a krajina určenia)
Uveďte meno, úplnú adresu príjemcu vrátane tretej krajiny, do ktorej sa tovar natrvalo alebo dočasne vyváža.
4.

Trvalý – prechodný/dočasný vývoz

Uveďte, či ide o trvalý vývoz alebo dočasný vývoz
5.

Vydávajúci orgán

Názov príslušného orgánu a názov členského štátu, ktorý vydal povolenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Odbor archívov a registratúr
Križkova 7
811 04 Bratislava 1
Slovenská republika
6.

Zástupca žiadateľa

Vyplňuje sa iba v prípade, ak žiadateľa zastupuje poverená osoba.
Uvádza sa:

 1. fyzická osoba
  - meno a priezvisko,
  - úplná adresa trvalého pobytu
 2. právnická osoba
  - názov (úplná adresa),
  - úplná adresa sídla,
  - identifikačné číslo

7.
Vlastník predmetu/-ov

Uvádza sa meno a priezvisko, adresa
8.

Opis podľa prílohy 1 (kategória(-e) tovaru kultúrneho charakteru) k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie).

Uveďte iba číslo kategórie kultúrneho tovaru – 12.
9.

Opis tovaru kultúrneho charakteru

Uveďte presný druh archívneho dokumentu/archívnych dokumentov a objektívny opis jeho/ich vzhľadu.
Ak priestor nepostačuje na opis archívneho dokumentu/archívnych dokumentov, žiadateľ ich opíše na priložených stranách.
10.

Číselný znak KN

Kategória 12
(3704, 3705, 3706, 4901, 4905, 4906, 9705 00 00, 9706 00 00)
Číselné kódy kombinovanej nomenklatúry nájdete na stránke:
http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Nomenclature_B.aspx

Odporúčame ich však nevyplňovať.
11.

Počet/množstvo
Uveďte počet položiek, osobitne v prípade, ak tvoria súvisiaci súbor archívnych dokumentov.
Pri filmoch uveďte počet kotúčov, formát a dĺžku.

12.
Hodnota v národnej mene

Uveďte hodnotu archívneho dokumentu/archívnych dokumentov v národnej mene.
Ako údaj o hodnote sa môže použiť údaj zo znaleckého posudku.
13.

Účel vývozu tovaru kultúrneho charakteru/dôvod, pre ktorý sa povolenie žiada.
Uvádza sa, či archívny dokument, ktorý sa má vyviezť bol predaný, alebo či je úmysel ho predať, vystaviť, oceniť, reštaurovať, alebo je určený na iné používanie a či je jeho návrat povinný.
14.

Názov alebo predmet

Ak archívny dokument nemá presný názov, uvedie sa jeho regest a celkovým opis jeho vzhľadu, v prípade filmov ich motív.
15.

Rozmery
Rozmery každého archívneho dokumentu alebo jeho súčastí sa uvádzajú v centimetroch.
Ak ide o archívny dokument zložitého alebo nezvyčajného tvaru, uveďte rozmery v tomto poradí: výška x dĺžka x hĺbka.
16.

Datovanie

Kde nie je známy presný dátum, uveďte storočie alebo jeho časť (1.štvrtina, 1.polovica) alebo tisícročie. Pri súboroch archívnych dokumentov uveďte prvý a posledný dátum.
Pri filmoch, ak nie je známy dátum, uveďte desaťročie.
17.

Iné charakteristické znaky
Uveďte akékoľvek iné informácie o formálnych znakoch, ktoré by mohli byť užitočné pri identifikovaní archívneho dokumentu, napr. predchádzajúce historické udalosti, podmienky vyhotovenia, predchádzajúci vlastníci, stav zachovania a reštaurovania, bibliografia, elektronický kód alebo označenie.
18.

Predložené dokumenty/špecifické označenia, ktoré sa vzťahujú na identifikáciu
Vyznačte krížikom do príslušného políčka.
19.

Umelec, obdobie, dielňa a/alebo štýl

Uveďte meno umelca, ak je známe a uvedené. Ak práce sú spoločným dielom alebo ide o kópie, uveďte umelcov alebo umelca, ktorý vyhotovil kópiu, ak sú známi. Ak sa práca prisudzuje iba jednému umelcovi uveďte “Prisúdené...”.
Ak umelec nie je známy, uveďte dielňu, školu alebo štýl.
Ak ide o tlače, uveďte meno vydavateľa, miesto vydania a rok vydania.
20.

Materiál alebo technika
Informácia uvedená v tomto odseku musí byť čo najpresnejšia. Uveďte použité materiály a špecifikujte použitú techniku (napr. pergamen, papier, vosk, kresba, nitračný film, atď.)
21.

(výtlačok č. 1) Žiadosť

Vyplňuje žiadateľ/ka alebo jeho/jej poverený zástupca, ktorý zodpovedá za správnosť informácií uvedených v žiadosti a podporných dokladoch.
22.

Podpis a odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu

Vyplní príslušný orgán vydávajúci povolenie na troch výtlačkoch povolenia, vrátane miesta a dátumu.
23.

(výtlačok č. 2 a 3) Colný úrad krajiny vývozu

Vyplní colný úrad krajiny vývozu: vyplní colný úrad, kde sa uskutočňuje vývoz a kde sa predkladá povolenie na vývoz.
“Colný úrad vývozu” znamená úrad, kde sa vykonágva vývoz a kde sa predkladá colné vyhlásenie a vykonávajú vývozné formality.
24.

Fotografia/-ie tovaru kultúrneho charakteru
K tlačivu sa musí prilepiť farebná fotografia archívneho dokumentu (najmenej 9cm x 12 cm). Pre uľahčenie identifikovania trojrozmerných predmetov možno vyžadovať fotografie z rôznych strán pohľadu.
Fotografiu musí potvrdiť príslušný orgán  podpisom a odtlačkom pečiatky vydávajúceho orgánu.
Príslušný orgán môže požadovať aj ďalšie fotografie.
Ministerstvo môže požadovať pri archívnom dokumente aj priloženie fotografií:

 1. ak sa na druhej strane listu nachádza text alebo obrázok, prikladá sa aj fotografia tejto strany,
 2. pri archívnom dokumente spečatenom privesenou alebo zavesenou pečaťou (s alebo bez obalu) prikladá sa aj fotografia oboch strán pečate a jej obalu.

25.
Dodatočné strany

Ak sú, uveďte počet použitých dodatočných strán.
26.

(výtlačok č. 2 a 3) Colný úrad výstupu

vyplní colný úrad výstupu.
“Colný úrad výstupu” znamená posledný colný úrad predtým, ako tovar opustí colné územie Únie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOVOZ TOVARU KULTÚRNEHO CHARAKTERU

Tovar  kultúrneho charakteru je možné doviezť na územie Slovenskej republiky na základe povolenia príslušného orgánu krajiny vývozu.

Na územie Slovenskej republiky možno doviesť cudzí archívny dokument starší ako 50 rokov, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu, len s povolením príslušného orgánu cudzieho štátu.

Dovoz cudzieho archívneho dokumentu odcudzeného v štáte jeho pôvodu alebo v treťom štáte, alebo nezákonne vyvezeného zo štátu jeho pôvodu alebo z tretieho štátu, ako aj jeho nadobúdanie do vlastníctva sa zakazuje. 


PIATA ČASŤ

SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTI PRI VÝVOZE A DOVOZE TOVARU KULTÚRNEHO CHARAKTERU

Za porušenie  povinností ustanovených zákonom č. 395/2002 Z. z. pri vývoze a dovoze archívnych dokumentov ministerstvo môže podľa § 31 citovaného zákona uložiť pokutu do

 1. 33 193 eur tomu, kto
  - vyvezie trvalo archívny dokument bez povolenia ministerstva,
 2. 3 319 eur tomu, kto
  - vyvezie dočasne archívny dokument bez povolenia ministerstva,
  - dovezie na územie Slovenskej republiky cudzí archívny dokument bez povolenia štátu vývozu alebo dovezie cudzí archívny dokument odcudzený v inom štáte,
 3. 1 659 eur tomu, kto nevráti povolenie, ktoré nepoužil.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo o tom, kto sa konania podľa odseku 1 § 31 dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, v ktorom došlo ku konaniu opodstatňujúcemu uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy