Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Pripravujeme

 


 V roku 2023 pripravujeme najmä:

- príprava nového hraničného dokumentárneho diela na slovensko-maďarskej štátnej hranici, údržba vyznačenia štátnej hranice na úsekoch II (Dunaj), III (Ipeľ - časť) a IV

- spracovanie dokumentácie z údržby hraničných znakov na slovensko-českej štátnej hranici v rokoch 2019-2022,

- údržba hraničných znakov a kontrolné meranie hraničných znakov na slovensko-poľskej štátnej hranici - hraničný úsek I (časť), 

- údržba hraničných znakov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici - časť južného úseku, 

- operatívnu údržbu hraničných znakov v nevyhnutnom rozsahu na všetkých štátnych hraniciach,

- čiastočné čistenie hraničného pruhu na vybraných úsekoch vnútorných schengenských hraníc a vyčistenie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice,

- ako vecný gestor návrhy a podklady k rokovaniam o zmluvách o štátnych hraniciach (SK-CZ, SK-PL, SK-AT).

 (aktualizované: apríl 2023)


AKTUALITY

 Slovensko - Česko

Dňa 4. novembra 2020 boli v Prahe vymenené ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela. Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín, t. j. 1. januára 2021. Údaje podľa uvedenej zmluvy sa v ISŠH priebežne aktualizujú.


 Slovensko - Ukrajina

V zmysle článku 13 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, uzavretej 14. októbra 1993 v Bratislave (ďalej „Zmluva“), záverečné dokumenty podliehajú schváleniu podľa právneho poriadku zmluvných strán a nadobúdajú platnosť výmenou nót o ich schválení. V súlade s uvedeným ustanovením Zmluvy, nadobúdajú Záverečné dokumenty (Záverečný protokol z Tretieho spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v rokoch 2016-2019 a Zmeny v zozname súradníc a výšok) platnosť 4. septembra 2020. Údaje z uvedených Záverečných dokumentov boli aktualizované v ISŠH.


 VEDECKÁ KONFERENCIA

V dňoch 9. a 10. septembra 2020 sa v Univerzitnej knižnici Bratislava konala konferencia Trianon v dokumentoch, z ktorej ponúkame z oblasti správy štátnych hraníc dve prezentácie: "Rozhraničovanie československo-maďarskej štátnej hranice" (PDF, 4 MB) najmä o prácach delimitačnej komisie a "Od Trianonu po dnešok", (PDF, 2 MB) ktorá ponúka prehľad udalostí ktoré za uplynulé storočie ovplyvnili priebeh československo-maďarskej, neskôr slovensko-maďarskej štátnej hranice.


 Slovensko - Maďarsko

Dňa 4. júna 2020 si pripomíname 100. výročie od podpísania trianonskej mierovej zmluvy, ktorá ako jedna z parížskych mierových zmlúv pomohla nastoliť po prvej svetovej vojne mier v Európe. Zároveň určila nové hranice Maďarska, čím stanovila aj priebeh československo-maďarskej hraničnej čiary ako základ dnešnej slovensko-maďarskej štátnej hranice. Pri tejto príležitosti sme pripravili krátky prehľad o vzniku zmluvy a najmä o realizácii vytyčovacích a vyznačovacích prác na vtedy novej československo-maďarksej štátnej hranici. Prezentácia (PDF) je k dispozícii pod názvom Trianonská zmluva 100 rokov (PDF, 449 kB).


 Slovensko - Ukrajina

Dňa 17. októbra 2019 boli v Košiciach vypracované Záverečné dokumenty Tretieho spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. Záverečné dokumenty (Zmeny v Zozname súradníc a výšok, Záverečný protokol) aktualizujú pôvodné hraničné dokumentárne dielo z roku 2006.


 Slovensko - Česko

Prezidentka Slovenskej republiky 19. júla 2019 ratifikovala Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela podpísanú v Prahe 20. novembra 2018. V Českej republike ratifikačný proces doposiaľ ukončený nebol. Touto zmluvou nadobudnú platnosť a pripoja sa k hraničnému dokumentárnemu dielu slovensko-českej štátnej hranice Aktualizované hraničné dokumenty 2016. Aktualizované hraničné dokumenty 2016 sú výsledkom prác Tretieho spoločného preskúšania slovensko-českej štátnej hranice a odstránenia zistených nedostatkov vykonaných v rokoch 2011 až 2016.


 Slovensko - Poľsko

V dňoch 9. až 10. apríla 2019 sa v Tatranskej Bukovine uskutočnilo prvé kolo rokovaní o návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici.


 Slovensko - Maďarsko

Dňa 29. januára 2019 boli v Bratislave vymenené ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici. Uvedená zmluva nadobudla platnosť 1. marca 2019. V tejto súvislosti MV SR zabezpečí ešte v roku 2019 vyznačenie zmien slovensko-maďarskej štátnej hranice na úsekoch, kde sa štátna hranica podľa uvedenej zmluvy mení (vybrané úseky rieky Ipeľ, lokality pri obciach Kubáňovo, Šahy a Šiatorská Bukovinka).


 Slovensko - Česko

V rámci schvaľovacieho procesu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela zverejňujeme prílohu zmluvy  aj na nasledovnom odkaze:
tlačená forma aktualizovaného hraničného dokumentárneho diela (PDF, 17 MB)  
Originály uvedených dokumentov sú k nahliadnutiu v sídle odboru správy štátnych hraníc. Po nadobudnutí platnosti zmluvy budú vložené do Informačného systému štátnych hraníc. 


 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Z problematiky štátnych hraníc je možné niektoré z prezentovaných príspevkov tu stiahnuť:

- Vyznačovanie štátnych hraníc v teréne (PDF, 7 MB)(Ing. Petronela Mitošinková, PhD.)

- Rozhraničovací proces SR-ČR (PDF, 2 MB)(RNDr. Mikuláš Mojzeš, CSc.)

- Spolupráca ÚGKK SR a MV SR pri správe štátnych hraníc (PDF, 791 kB)(Ing. Martin Králik)

- Československé štátne hranice na území Slovenska (PDF, 4 MB)(Ing. Peter Šlahor)

- Štátne hranice Slovenskej republiky po roku 1993 (PDF, 374 kB)(Ing. Peter Šlahor)

- 100 rokov vyznačovania a mapovania štátnych hraníc (PDF, 3 MB)(Ing. Peter Šlahor).

 V prípade potreby je možné kontaktovať nás na TA.13G4@A1A.UAAF@ .