Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Pripravujeme

 


 V roku 2024 pripravujeme najmä:

- príprava nového hraničného dokumentárneho diela na slovensko-maďarskej štátnej hranici, údržba vyznačenia štátnej hranice na úsekoch V (Ipeľ v okr. Veľký Krtíš a Lučenec), VI a VII (okr. Lučenec),

- príprava aktualizácie hraničného dokumentárneho diela po Štvrtom spoločnom preskúšaní slovensko-českej štátnej hranice v rokoch 2019-2023,

- údržba hraničných znakov na vybraných častiach hraničných úsekov I a II (v okr. Snina -časť, Medzilaborce, Stropkov, Svidník - časť a lokality vo Vysokých Tatrách), 

- údržba hraničných znakov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici - južnostredná časť v rozsahu hraničných znakov 200-300, 

- operatívnu údržbu hraničných znakov v nevyhnutnom rozsahu na všetkých štátnych hraniciach,

- čiastočné čistenie hraničného pruhu na vybraných úsekoch vnútorných schengenských hraníc a komplexné čistenie slovensko-ukrajinskej štátnej hranice,

- ako vecný gestor návrhy a podklady k rokovaniam o zmluvách o štátnych hraniciach (SK-CZ, SK-PL, SK-AT).

 (aktualizované: apríl 2024)


AKTUALITY

Slovensko - Česko

Dňa 17. apríla 2024 vyslovila Národná rada Slovenskej republiky súhlas s uzatvorením Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici. Uzatvorením novej zmluvy o štátnej hranici sa najmä zjednoduší schvaľovací proces a aktualizácia hraničného dokumentárneho diela a zároveň urýchli proces zverejňovania aktualizovaných údajov o štátnej hranici v hraničnom dokumentárnom diele. Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín. 

Súčasné hraničné dokumentárne dielo je možné aktualizovať len medzinárodnou zmluvou, nakoľko je neoddeliteľnou prílohou aktuálne platnej zmluvy o štátnej hranici. To znamená prípravu a realizáciu náročného schvaľovacieho procesu, ktorý trvá niekoľko mesiacov až rokov. Vyňaťím hraničného dokumentárneho diela zo zmluvy (nebude viac prílohou zmluvy) sa celý proces výrazne urýchli.  Po nadobudnutí platnosti novej zmluvy budú jej prílohami len prehľadné mapy 1:200 000 a zoznam súradníc hraničných bodov (ETRS089), čo obe zmluvné strany, vzhľadom na nepohyblivý charakter štátnej hranice, považujú za dostatočne jednoznačné. Komplexné hraničné dokumentárne dielo ako podrobný technický dokument bude zverený do rúk Stálej slovensko-českej hraničnej komisie, ktorá ho bude môcť aktualizovať priebežne. 


Slovensko - Česko

Dňa 4. novembra 2020 boli v Prahe vymenené ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela. Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín, t. j. 1. januára 2021. Údaje podľa uvedenej zmluvy sa v ISŠH následne aktualizujú.


 Slovensko - Ukrajina

V zmysle článku 13 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, uzavretej 14. októbra 1993 v Bratislave (ďalej „Zmluva“), záverečné dokumenty podliehajú schváleniu podľa právneho poriadku zmluvných strán a nadobúdajú platnosť výmenou nót o ich schválení. V súlade s uvedeným ustanovením Zmluvy, nadobúdajú Záverečné dokumenty (Záverečný protokol z Tretieho spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v rokoch 2016-2019 a Zmeny v zozname súradníc a výšok) platnosť 4. septembra 2020. Údaje z uvedených Záverečných dokumentov boli aktualizované v ISŠH.


 VEDECKÁ KONFERENCIA

V dňoch 9. a 10. septembra 2020 sa v Univerzitnej knižnici Bratislava konala konferencia Trianon v dokumentoch, z ktorej ponúkame z oblasti správy štátnych hraníc dve prezentácie: "Rozhraničovanie československo-maďarskej štátnej hranice" (PDF, 4 MB) najmä o prácach delimitačnej komisie a "Od Trianonu po dnešok", (PDF, 2 MB) ktorá ponúka prehľad udalostí ktoré za uplynulé storočie ovplyvnili priebeh československo-maďarskej, neskôr slovensko-maďarskej štátnej hranice.


 Slovensko - Maďarsko

Dňa 4. júna 2020 si pripomíname 100. výročie od podpísania trianonskej mierovej zmluvy, ktorá ako jedna z parížskych mierových zmlúv pomohla nastoliť po prvej svetovej vojne mier v Európe. Zároveň určila nové hranice Maďarska, čím stanovila aj priebeh československo-maďarskej hraničnej čiary ako základ dnešnej slovensko-maďarskej štátnej hranice. Pri tejto príležitosti sme pripravili krátky prehľad o vzniku zmluvy a najmä o realizácii vytyčovacích a vyznačovacích prác na vtedy novej československo-maďarksej štátnej hranici. Prezentácia (PDF) je k dispozícii pod názvom Trianonská zmluva 100 rokov (PDF, 449 kB).


 Slovensko - Ukrajina

Dňa 17. októbra 2019 boli v Košiciach vypracované Záverečné dokumenty Tretieho spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. Záverečné dokumenty (Zmeny v Zozname súradníc a výšok, Záverečný protokol) aktualizujú pôvodné hraničné dokumentárne dielo z roku 2006.


 Slovensko - Česko

Prezidentka Slovenskej republiky 19. júla 2019 ratifikovala Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela podpísanú v Prahe 20. novembra 2018. V Českej republike ratifikačný proces doposiaľ ukončený nebol. Touto zmluvou nadobudnú platnosť a pripoja sa k hraničnému dokumentárnemu dielu slovensko-českej štátnej hranice Aktualizované hraničné dokumenty 2016. Aktualizované hraničné dokumenty 2016 sú výsledkom prác Tretieho spoločného preskúšania slovensko-českej štátnej hranice a odstránenia zistených nedostatkov vykonaných v rokoch 2011 až 2016.


 Slovensko - Poľsko

V dňoch 9. až 10. apríla 2019 sa v Tatranskej Bukovine uskutočnilo prvé kolo rokovaní o návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici.


 Slovensko - Maďarsko

Dňa 29. januára 2019 boli v Bratislave vymenené ratifikačné listiny k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici. Uvedená zmluva nadobudla platnosť 1. marca 2019. V tejto súvislosti MV SR zabezpečí ešte v roku 2019 vyznačenie zmien slovensko-maďarskej štátnej hranice na úsekoch, kde sa štátna hranica podľa uvedenej zmluvy mení (vybrané úseky rieky Ipeľ, lokality pri obciach Kubáňovo, Šahy a Šiatorská Bukovinka).


 Slovensko - Česko

V rámci schvaľovacieho procesu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela zverejňujeme prílohu zmluvy  aj na nasledovnom odkaze:
tlačená forma aktualizovaného hraničného dokumentárneho diela (PDF, 17 MB)  
Originály uvedených dokumentov sú k nahliadnutiu v sídle odboru správy štátnych hraníc. Po nadobudnutí platnosti zmluvy budú vložené do Informačného systému štátnych hraníc. 


 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Z problematiky štátnych hraníc je možné niektoré z prezentovaných príspevkov tu stiahnuť:

- Vyznačovanie štátnych hraníc v teréne (PDF, 7 MB)(Ing. Petronela Mitošinková, PhD.)

- Rozhraničovací proces SR-ČR (PDF, 2 MB)(RNDr. Mikuláš Mojzeš, CSc.)

- Spolupráca ÚGKK SR a MV SR pri správe štátnych hraníc (PDF, 791 kB)(Ing. Martin Králik)

- Československé štátne hranice na území Slovenska (PDF, 4 MB)(Ing. Peter Šlahor)

- Štátne hranice Slovenskej republiky po roku 1993 (PDF, 374 kB)(Ing. Peter Šlahor)

- 100 rokov vyznačovania a mapovania štátnych hraníc (PDF, 3 MB)(Ing. Peter Šlahor).

 V prípade potreby je možné kontaktovať nás na TA.13G4@A1A.UAAF@ .