Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Európska charta miestnej samosprávy

Európska charta miestnej samosprávy (ďalej len "charta") je medzinárodný dokument, ktorý obsahuje princípy miestnych samosprávy, čím určuje dôležitosť územnej samosprávy ako základu každého demokratického systému.

Charta bola otvorená na podpis všetkým členským štátom Rady Európy dňa 15. októbra 1985. Slovenská republika túto chartu podpísala dňa 23. februára 1999 a platnosť nadobudla 1. júna 2000. Podpisom charty najvyššie štátne inštitúcie prejavili svoju politickú vôľu riadiť sa vo vzťahu k územnej samospráve princípmi, ktoré charta obsahuje. Potvrdzujú tým a na medzinárodnej úrovni deklarujú svoj postoj k územnej samospráve, k jej významu a miestu v spoločnosti.

Chartu môžu podpísať členské krajiny Rady Európy s výhradami alebo bez výhrad; pravidlá uplatnenia výhrad sú obsiahnuté v texte charty. Európsku chartu miestnej samosprávy už akceptovalo s výhradami i bez nich 44 zo 47 členských krajín Rady Európy. Slovenská republika v roku 1999 prijala chartu s výhradami a zaviazala sa dodržiavať nasledujúce ustanovenia charty:

 • ústavné a právne základy miestnej samosprávy (čl. 2)
 • pojem miestnej samosprávy (čl. 3 ods. 2)
 • pôsobnosť miestnej samosprávy (čl. 4 ods. 1, 2, 4 a 6)
 • ochranu hraníc miestnych orgánov (čl. 5)
 • primeranosť správnych štruktúr a zdrojov zodpovedajúcich úlohám miestnych orgánov (čl. 6 ods. 1)
 • podmienky výkonu funkcií na miestnej úrovni (čl. 7 ods. 1, 2 a 3)
 • správny dohľad nad činnosťou miestnych orgánov (čl. 8 ods. 1,2 a 3)
 • finančné zdroje miestnych orgánov (čl. 9 ods. 2,3, 4 a 8)
 • právo miestnych orgánov na združovanie (čl. 10 ods. 1)
 • právnu ochranu miestnej samosprávy (čl. 11).

Národná rada Slovenskej republiky  vyslovila súhlas s ratifikáciou ďalšieho záväzku a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval dňa 12. júla 2002 (platnosť nadobudol 1. novembra 2002):  

 • primeranosť správnych štruktúr a zdrojov zodpovedajúcich úlohám miestnych orgánov (čl. 6 ods. 2).

Po roku 2000 sa v právnom poriadku Slovenskej republiky uskutočnila významná reforma organizácie a činnosti orgánov miestnej verejnej správy, decentralizácia pôsobností zo štátnej správy na územnú samosprávu obcí, miest a vyšších územných celkov, ako aj fiškálna decentralizácia. V nadväznosti na prijaté legislatívne zmeny bolo možné, aby sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať ustanovenia, ku ktorým ešte záväzky neprijala. Slovenská republika podpísala zostávajúce záväzky na všetky ustanovenia charty, ku ktorým sa prijímajú záväzky štátov (čl. 2 až 11 prvej časti charty) dňa 24. apríla 2007, do platnosti vstúpili 1. septembra  2007:

 • právo a spôsobilosť miestnych orgánov v medziach zákona spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci svojej zodpovednosti a v záujme miestneho obyvateľstva (čl. 3 ods. 1)
 • vykonávanie správy verejných vecí vo všeobecnosti prednostne tými orgánmi, ktoré sú k občanovi najbližšie, so zohľadnením rozsahu a charakteru úlohy i požiadaviek efektívnosti a hospodárnosti pri udeľovaní zodpovednosti inému (čl. 4 ods. 3)
 • právo miestnych orgánov pokiaľ je to možné prispôsobiť miestnym podmienkam vykonávanie právomocí, delegovaných im ústredným alebo regionálnym orgánom (čl. 4 ods. 5)
 • právo miestnych orgánov v rámci hospodárskej politiky štátu na primerané vlastné finančné zdroje, s ktorými by mohli v rámci svojich právomocí voľne disponovať (čl. 9 ods. 1)
 • ochrana finančne slabších miestnych orgánov zavedením postupov finančného vyrovnávania alebo zodpovedajúcich opatrení na korekciu dôsledkov nerovnomerného rozdelenia finančných zdrojov a finančných záväzkov (čl. 9 ods. 5)
 • prekonzultovanie spôsobu prideľovania prerozdelených zdrojov vhodným spôsobom s miestnymi orgánmi (čl. 9 ods. 6)
 • poskytovanie dotácií miestnym orgánom pokiaľ je to možné  bez účelového viazania a bez odmedzovania ich základnej slobody uskutočňovať svoju politiku v rámci vlastnej pôsobnosti (čl. 9 ods. 7)
 • uznávanie práva miestnych orgánov stať sa členom združenia, ktoré chráni a rozvíja ich spoločné záujmy, resp. členom medzinárodného združenia miestnych orgánov (čl. 10 ods. 2)
 • právo miestnych orgánov spolupracovať s miestnymi orgánmi v iných krajinách za podmieok, ktoré môžu byť vymedzené zákonom (čl. 10 ods. 3).