Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2022, sobota
 

Register obyvateľov SR

Vydanie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa

V zmysle § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky je z registra obyvateľov možné poskytnúť oznámenie o mieste pobytu obyvateľa.


§ 23

„Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytujú oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

-          meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

-          meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,

-          odôvodnenie žiadosti.

 

V zmysle položky 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poskytnutie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa  spoplatnené. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby sa spoplatňuje sumou 5 € za každú požadovanú osobu. Správny poplatok je potrebné uhradiť pri podaní žiadosti.

      

Oslobodenie od platenia správnych poplatkov

 

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

2. Od poplatkov sú ďalej oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

 

3. Od poplatku sú oslobodené tiež pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutiazisku.

 

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

 

Vydanie osvedčenia o rodnom čísle a pridelenie rodného čísla na základe žiadosti

 

 

Oddelenie správy registrov vydáva osvedčenie o rodnom čísle v zmysle zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov. O overenie rodného čísla môže požiadať každá osoba, ktorej bolo pridelené rodné číslo. Žiadosť o overenie rodného čísla obsahuje dôvod a nasledujúce údaje: meno, rodné priezvisko, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť. Žiadosť sa podáva
v slovenskom jazyku spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad
do slovenského jazyka.

 

Oddelenie správy registrov prideľuje rodné čísloosobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak o jeho pridelenie požiada. Osoba podá písomnú žiadosť na nižšie uvedenú adresu v slovenskom jazyku spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka. V žiadosti uvedie dôvod a nasledujúce údaje: meno, rodné priezvisko, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie a štátnu príslušnosť. Osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiada o pridelenie rodného čísla toto preukazuje osvedčením o rodnom čísle vydanom pri podaní žiadosti o pridelenie rodného čísla. V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí správny poplatok 2 € za každú osobu.

Žiadosť o poskytnutie oznámenia o pobyte, osvedčenia o rodnom čísle a pridelenie rodného čísla je možné podať:

 

a)       osobne – počas stránkových hodín,

b)       poštou – na nižšie uvedenú adresu,

c)       elektronicky - prostredníctvom všeobecnej agendy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Správny poplatok za podanie žiadostí je možné uhradiť:

 

-          Prostredníctvom tzv. eKolku, ktorý si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty. 

 

Adresa na doručovanie žiadostí a osobné podanie žiadosti: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Oddelenie správy registrov SVS

Nám. Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Kontakt:

 

Tel.č.: 048/43 06 433

E-mail: TA.13G4@A1A.D4LF.LAF@