Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Register obyvateľov SR

Vydanie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa

Podľa § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je z registra obyvateľov možné poskytnúť oznámenie o mieste pobytu obyvateľa.


§ 23

„Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytujú oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

-          meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

-          meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,

-          odôvodnenie žiadosti."

 

V zmysle položky 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poskytnutie oznámenia o mieste pobytu obyvateľa  spoplatnené. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby sa spoplatňuje sumou 5 € za každú požadovanú osobu. Správny poplatok je potrebné uhradiť pri podaní žiadosti.

UPOZORNENIE: V súvislosti so schválením zákona č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií sa od 01.04.2024 mení suma správneho poplatku za oznámenie o mieste pobytu obyvateľov z doterajších 5 € na 7 €, v prípade zníženej sadzby pôjde o sumu 3,50 € za osobu.

      

Oslobodenie od platenia správnych poplatkov

 

1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

 

2. Od poplatkov sú ďalej oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

 

3. Od poplatku sú oslobodené tiež pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutiazisku.

 

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

 

Vydanie osvedčenia o rodnom čísle a pridelenie rodného čísla na základe žiadosti

 

 

Oddelenie správy registrov ako príslušný útvar Ministerstva vnútra SR vydáva osvedčenie o rodnom čísle podľa zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Podľa § 7 zákona môže každá osoba, ktorej bolo pridelené rodné číslo, požiadať o overenie rodného čísla. Žiadosť o overenie rodného čísla obsahuje dôvod a nasledujúce údaje žiadateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť a miesto pobytu žiadateľa. Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí sa úradný preklad do slovenského jazyka. Ak sa predkladá doklad o narodení vydaný v Českej republike, postačuje predložiť overenú kópiu tohto dokladu.

 

Oddelenie správy registrov prideľuje rodné číslo osobe, ktorá nemá pridelené rodné číslo na území Slovenskej republiky, ak o jeho pridelenie požiada. Osoba podá písomnú žiadosť na nižšie uvedenú adresu v slovenskom jazyku spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka. K žiadosti sa ďalej predkladá kópia platného pasu; ak sa jedná o občana Európskej únie je možné predložiť kópiu identifikačnej karty. V prípade, že sa predkladá doklad o narodení vydaný v Českej republike, postačuje predložiť úradne overenú kópiu tohto dokladu. V žiadosti sa uvedie dôvod a nasledujúce údaje osoby, ktorej sa požaduje prideliť rodné číslo: meno, priezvisko, rodné priezvisko,  dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť a adresu pre doručenie dokladu o rodnom  čísle.

 

Žiadosť o pridelenie rodného čísla a žiadosť o overenie rodného čísla môže podať aj osoba na základe splnomocnenia žiadateľom.

 

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pridelenie rodného čísla pre osobu, ktorá nemá pobyt na území Slovenskej republiky, podlieha správnemu poplatku vo výške 2,- € za každú osobu. Občania Slovenskej republiky a Českej republiky sú pre tento účel od správneho poplatku oslobodení.

 

Žiadosť o poskytnutie oznámenia o pobyte, osvedčenia o rodnom čísle a pridelenie rodného čísla je možné podať:

 

a)       osobne – počas stránkových hodín,

b)       poštou – na nižšie uvedenú adresu,

c)       elektronicky - prostredníctvom portálu Slovensko.sk, v časti Všeobecná agenda Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Správny poplatok za podanie žiadostí je možné uhradiť:      

-          prostredníctvom Platobného systému eKolok Slovenskej pošty, prípadne eKolku, ktorý je možné si zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej  pošty. 

Adresa na doručovanie žiadostí a osobné podanie žiadostí: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sekcia verejnej správy

Odbor osobných evidencií a registrov

Oddelenie správy registrov

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

 

Kontakt:

Tel.č.: 048/43 06 433

E-mail: TA.13G4@1FRYKS1E2FLYKAGIYL@ ; TA.13G4@A1A.D4LF.LAF@