Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Služby

Každý má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve a k archívnemu informačnému systému v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č. 395/2002 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak. Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov.

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom formou štúdia:  

Archív predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu iba výnimočne; kópiu archívneho dokumentu predkladá vždy, ak

  • ide o archívny dokument, ktorý vznikol pred rokom 1526,
  • obsahuje informácie, ku ktorým je obmedzený prístup,
  • by pri štúdiu mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo možnosti jeho poškodenia.

Prístup k osobným údajom

Archív obmedzuje prístup k archívnym dokumentom v zmysle § 13 zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č. 395/2002 Z. z.

  • Prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch je možný:

a) po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, ak osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

b) po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije, alebo,

c) ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.

  • Ak ide o prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch podľa bodu b) alebo c), žiadateľ podpisuje čestné vyhlásenie, že s osobnými údajmi uvedenými v archívnych dokumentoch bude nakladať tak, aby nedošlo k porušeniu práva na ochranu súkromia dotknutej osoby.
  • Archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak archívne dokumenty nie sú sprístupnené.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]