Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Informačný systém štátnych hraníc

Informačný Systém Štátnych Hraníc (ISŠH) bol vytvorený v snahe o efektívnu správu hraničných dokumentárnych diel a údajov o štátnych hraniciach, ako aj ich efektívne sprístupnenie verejnosti. Verejná časť ISŠH sa nachádza na stránke  http://ives.minv.sk/issh_internet/.  Formou elektronickej služby umožňuje poskytovanie vybraných údajov z hraničných dokumentárnych diel tak orgánom štátnej správy ako aj širokej verejnosti. Cieľom verejnej časti ISŠH je žiadateľovi poskytnúť v elektronickom prostredí požadované údaje o priebehu štátnych hraníc a ich dokumentácii, a to on-line a bezplatne.

Prostredníctvom ISŠH sú bezplatne poskytované nasledujúce údaje:

- úvodné informácie o hraničných dokumentárnych dielach (vo formáte *.pdf);

- klad mapových listov (vo formáte *.pdf);

- zoznamy hraničných ciest  a hraničných vodných tokov (vo formáte *.pdf);

- hraničné mapy (vo formáte *.pdf);

- popisy hraničnej čiary (vo formáte *.pdf);

- čísla hraničných bodov (hraničných znakov) s orientačnými (zaokrúhlenými) geodetickými  súradnicami v  systéme ETRS89;

- slovný popis typu hraničného znaku a číslo hraničného úseku;

- fotografie hraničného znaku (vo formáte *.jpg).


Vyhľadávanie údajov z ISŠH je umožnené dvomi spôsobmi a to pomocou:

- zemepisných súradníc
Na zobrazenej mape, ktorú je možné približovať a posúvať, je užívateľovi umožnené pomocou kurzoru v tvare + označiť hľadané miesto. Zemepisné súradnice miesta označeného kurzorom sú uvedené pod zobrazenou mapou.

- územného a správneho usporiadania
Hľadenie je užívateľovi umožnené po vyplnení položiek Kraj, Okres, Obec, Katastrálne územie

Po kliknutí na odkaz "Hľadať":
sa v hornej časti obrazovky zobrazia odkazy  - úvodné informácie o hraničnom dokumentárnom diele,
                                                                 - klad mapových listov,
                                                                 - zoznam hraničných ciest a hraničných vodných tokov (ak sú k dispozícii).

Po výbere hraničnej mapy sa k nej zobrazia informácie v podobe zoznamu hraničných bodov/znakov so zaokrúhenými súradnicami v súradnicovom systéme ETRS-89. V prípade požiadavky na presné geodetické súradnice je potrebné kontaktovať odbor správy štátnych hraníc TA.13G4@A1A.UAAF@  Po kliknutí na konkrétny hraničný bod/znak sa zobrazí informácia o tom, na ktorej hranici a hraničnom úseku sa hraničný bod/znak nachádza, o type hraničného bodu/znaku a fotografia hraničného znaku (ak je k dispozícii).

Voľba Zobraziť PDF súbor mapy v zozname Mapy umožní uložiť alebo otvoriť súbor s mapou.

Voľba Zobraziť PDF súbor popisu v zozname Hraničné body umožní uložiť alebo otvoriť súbor s popisom hraničnej čiary.

Poloha hraničných znakov a prípadná zmena priebehu štátnej hranice je priebežne aktualizovaná v závislosti od trvania terénnych prác a schvaľovacích procesov. Úroveň ďalšieho obsahu a aktuálnosti hraničných máp zodpovedá dobe, v ktorej vznikli a príslušným medzištátnym právnym a technickým predpisom.

UPOZORNENIE: Údaje nie sú určené na právne účely!