Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Medzinárodné európske dokumenty

Medzinárodné dokumenty, ku ktorým Slovenská republika pristúpila:

  • Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 78/2001, čiastka 32 z 15. marca 2001). Na Slovensku vstúpil do platnosti 2. mája 2000.Cezhraničná spolupráca sa najmä po rozšírení členskej základne Rady Európy dostala do centra jej pozornosti. Rada Európy v sérii európskych dohovorov prijala už v roku 1980 pod číslom 106 Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej len „rámcový dohovor“). V ňom sa za cezhraničnú spoluprácu považujú všetky aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva žijúceho na územiach nachádzajúcich sa na opačných stranách spoločnej štátnej hranice. Cieľom rámcového dohovoru je podporiť a uľahčiť uzatváranie dohôd o cezhraničnej spolupráci v rámci právomocí miestnych a regionálnych orgánov .
  • Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 79/2001, čiastka 33 z 15. marca 2001). Na Slovensku vstúpil do platnosti 2. mája 2000.
    Nepostrádateľným nástrojom na podporu rozvíjania a udržiavania štruktúry cezhraničných vzťahov sú cezhraničné inštitúcie. Prostredníctvom Doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej len „doplnkový protokol“) Rada Európy zdôraznila význam, ktorý pripisuje právam pohraničných regiónov rozvíjať susedské vzťahy najmä v tom, že predpokladá za určitých podmienok výslovne uznávať aj právnu subjektivitu orgánov (vrátane subjektivity pracovnoprávnej), ktoré si spolupracujúce celky alebo orgány zriadia na účely takejto spolupráce.
  • Protokol č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúci sa interteritoriálnej spolupráce (uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 116/2001, čiastka 47 z 30. marca 2001). Na Slovensku vstúpil do platnosti 1. februára 2001.
    Rámcový dohovor i doplnkový protokol síce výslovne neobmedzovali cezhraničnú spoluprácu len na navzájom cez hranice bezprostredne susediace územné celky alebo orgány, ale expressis verbis neuvádzali, že sa vzťahujú aj na prípady nesusediacich subjektov. Protokol ustanovuje právny rámec pre spoluprácu medzi územnými celkami alebo orgánmi dvoch alebo viacerých zmluvných strán, ktorá je iná ako cezhraničná spolupráca susediacich orgánov a zahŕňa uzatváranie dohôd o spolupráci aj medzi nesusediacimi územnými celkami a orgánmi iných štátov. Také vzťahy sa označujú ako interteritoriálna spolupráca.
  • Európska charta miestnej samosprávy (uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 336/2000, čiastka 138 z 19. októbra 2000). Na Slovensku vstúpila do platnosti 1. júna 2000. Európska charta miestnej samosprávy bola v Štrasburgu otvorená na podpis l5. októbra 1985. Charta je prvým mnohostranným právnym dokumentom, ktorý definuje a chráni zásady miestnej samosprávy v duchu princípu subsidiarity, pričom je jedným z pilierov demokracie, ktorej ochrana a rozvoj sú hlavnými úlohami Rady Európy.