Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Služby pre verejnosť

Štátny archív v Košiciach a jeho pracoviská umožňujú prístup k archívnym dokumentom formou:

  • štúdia v bádateľni archívu a
  • formou vydávania správnych informácií na základe podanej žiadosti.

Bádateľ môže základné informácie o archívnych dokumentoch získať z archívnych pomôcok (inventáre, katalógy, registre) a z ďalších tématických databáz archívu. Podrobnejšie pravidlá štúdia sú uvedené v bádateľskom poriadku.

Vydávanie správnych informácií pre verejnosť sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti.

PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM

Prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve a k archívnemu informačnému systému upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, vypracovávaním rešerší a formou osobného štúdia archívnych dokumentov v študovni archívu.

Prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov a potvrdení sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie o tom či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov. Písomné žiadosti doručené osobne alebo poštou archív vybavuje v lehote 30 dní, ktorá sa vo výnimočných prípadoch môže predĺžiť (napr. vypracovanie archívnej rešerše). Správne informácie archív vydáva za úhradu nákladov v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Archívna rešerš je záznam o archívnych dokumentoch alebo faktografických údajoch vybraných z archívnych dokumentov podľa vecných a formálnych hľadísk zodpovedajúcich rešeršnej objednávke. Rešerš je aj poskytnutie genealogických údajov (vypracovanie rodokmeňa). Žiadosť o archívnu rešerš sa spoplatňuje podľa Opatrenie ministra vnútra SR č. 9 o archívnych rešeršiach a správnych informáciách (Vestník ministra vnútra SR, roč. 2003, čiastka 9).
Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (tlačivo), ktorý žiadateľ vyplní v študovni archívu, pričom sa preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom. Žiadateľ v bádateľskom liste okrem osobných údajov uvedie tému štúdia a vyhlásenie o tom, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste a uvedie názov archívu, názov archívneho fondu a názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých získal informácie. Štúdium archívnych dokumentov v priestoroch archívu podrobne upravuje bádateľský poriadok.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu a jeho obrana, ohrozené práva a právom chránené práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch je obmedzený na dobu 90 rokov od vzniku záznamu. Pred uplynutím tejto doby archív umožní prístup k osobným údajom iba po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije. Archív môže obmedziť prístup aj k archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou.
Údaje, ktoré sú potrebné k vyžiadaniu archívnych dokumentov, získa žiadateľ štúdiom archívnych pomôcok (inventáre, katalógy, registre). Archívny materiál sa na štúdium nepredkladá na počkanie, je treba požiadať aspoň deň vopred osobne, alebo ak žiadateľovi sú známe signatúry archívnych dokumentov, tak aj telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou. Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné, ostatné služby, ako napr. vyhotovovanie reprodukcií archívnych dokumentov na študijné účely sú spoplatňované podľa cenníka reprografických prác, ktorý tvorí súčasť Opatrenia ministra vnútra SR č. 9 o archívnych rešeršiach a správnych informáciách (Vestník ministra vnútra SR, roč. 2003, čiastka 9).
Prístup k cirkevným matrikám, ktoré sú v úschove archívu, je možný iba na mikrofilmoch. Vzhľadom na veľký počet záujemcov o štúdium matrík, termín návštevy je potrebné vopred dohodnúť s pracovníkom bádateľne. Štúdium matrík sa spoplatňuje sumou 1,50 € podľa položky 16 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyrubuje sa za každý zväzok matriky na mikrofilme, ktorý si žiadateľ vyžiada.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

pondelok - štvrtok 8.00 - 15.00 h.
piatok nestránkový deň

Kapacita bádateľne je 8 miest.

Na štúdium cirkevných matrík je potrebné sa vopred objednať
na tel. č. +421 55/ 622 24 15