Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Služby

PRÍSTUP K
ARCHÍVNYM DOKUMENTOM

Štátny archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a vyhlášky č.
628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (bádateľský list).

  • Vyplnenie bádateľského listu
        vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný
        doklad).

  • Po vyplnení bádateľského listu
        bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré
        obsahujú informácie o archívnych fondoch.

  • V prípade záujmu už o konkrétne
        archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje
        údaje - názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne
        inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu
        žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať
        archívny materiál aj elektronickou poštou.

  • Archívny materiál sa predkladá
        na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v
        ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s
        pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami,
        môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá
        prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.

  • Štúdium archívnych dokumentov
        je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa
        položky 16 sadzobníka sumou 2,00 eura za každý zväzok matrík), ostatné
        vyžiadané služby sú spoplatnené.  

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia:  


Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie.


Poškodené archívne dokumenty.


Nespracovaný archívny materiál.

Štúdium štátnych matrík (pátranie po predkoch, rodostromy, genealógie).

Štátne matriky (knihy narodení, manželstiev a úmrtí) sú v archíve uložené iba z rokov 1895-1906,

vyššie ročníky matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade.

Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov sumou 2,00 €
za každý zväzok matrík. 

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej
informácie


Správna informácia sa vydáva na


     základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a
     priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a
     číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré
     sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo
     názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej
     žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom
     archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych
     dokumentov. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.

Odborná archívna knižnica

Poskytuje publikácie pracovníkom archívu a bádateľom, ktorí literatúru
potrebujú pri štúdiu archívnych dokumentov. Knihy sa vypožičiavajú výlučne
prezenčne. Podmienky štúdia knižných publikácií bližšie upravuje výpožičný
poriadok knižnice.    

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]