Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Vyznačenie štátnych hraníc

Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov. Vymedzuje jednotné a nedeliteľné územie Slovenskej republiky, na ktorom štát vykonáva svoju suverénnu štátnu moc. Slovenská republika susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rakúska republika a Ukrajina.

Štátne hranice Slovenska
Priebeh štátnej hranice je vyznačený:

  • priamo - ak sú hraničné znaky osadené v jednotlivých lomových bodoch hraničnej čiary,
  • nepriamo - ak sú hraničné znaky osadené mimo hraničnej čiary, napr. na brehoch hraničných vodných tokov, okrajoch hraničných ciest alebo priekop (hraničná čiara je určená spravidla ich osou určenou matematickými bodmi).

Štátne hranice Slovenskej republiky sú v teréne vyznačené hraničnými znakmi, spravidla žulovými, andezitovými, betónovými, resp. inými medzníkmi. Ich rozmery stanovuje osobitný technický predpis vydaný príslušnou hraničnou komisiou. Odlišujú sa od rozmerov meračských značiek stanovených v STN 73 0416 (Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii) a to najmä výškou opracovanej časti, ktorá po osadení prečnieva nad úrovňou terénu. Vyžaduje si to špecifický účel hraničného znaku: popri funkcii meračskej značky slúži na zreteľné vyznačenie priebehu štátnej hranice v teréne. Najbežnejším typom hraničného znaku je medzník s rozmermi 20 x 20 x 90 cm, pričom jeho opracovaná časť vysoká min. 40 cm je nad terénom (nadzemná časť). V závislosti od významnosti lomového bodu hraničnej čiary sa používajú aj medzníky s väčšími alebo menšími rozmermi. Medzníky väčších rozmerov sú osadené na začiatku hraničných úsekov, v priestoroch hraničných priechodov alebo vo významných lomových bodoch hraničnej čiary a pod. Medzníky menších rozmerov sú osadené spravidla na doplnenie vyznačenia tam, kde si to vyžaduje zreteľnosť priebehu štátnej hranice v teréne. Poloha hraničného znaku je spravidla zabezpečená podzemnou stabilizačnou značkou. Hraničné znaky sú natierané bielou trvanlivou farbou, ich hlavová časť červenou a popis čiernou farbou (číslo znaku, iniciály štátov, stredový krížik, smerové značky a pod.).

Odlišne je vyznačená slovensko-ukrajinská štátna hranica, ktorá je vyznačená hraničnými znakmi, tvoriacimi sústavu dvoch železobetónových stĺpov a polygónového stĺpika. Stĺpy vysoké cca 3 m (z toho 2 m nad terénom) sú vo vzdialenosti 2,5 m od hraničnej čiary osadené na území príslušného štátu. Uprostred dvojice stĺpov, je osadený betónový polygónový stĺpik vysoký cca 1,5 m (z toho 0,5 m nad terénom), ktorý priamo vyznačuje hraničnú čiaru. Stĺpy sú natreté farbami štátnych vlajok Slovenskej republiky alebo Ukrajiny (podľa umiestnenia stĺpa), očíslované a na plochách privrátených k hraničnej čiare sú namaľované štátne znaky príslušného štátu. 

Ukážky hraničných znakov