Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2021, piatok
 

Osobitná matrika


 

Konzultačné hodiny osobitnej matriky

v budove Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

Drieňová 22, 826 86 Bratislava:

pondelok: 8.00 - 15.30 h.

streda:     8.00 - 15.30 h. 

Kontakt:

Tel. č.: +421 2 4859 2851

            +421 2 4859 2854

E-mail: TA.13G4@STGLKS4S3KG2FAF@

   

 

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine
 • vykonáva dodatočné záznamy o skutočnostiach, rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, ktoré nastali po prvotnom zápise do matriky
 • vydáva úradné výpisy z matričných kníh
 • posudzuje platnosť cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv a Nariadení ES
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na zápis do osobitnej matriky
 • prideľuje rodné čísla občanom SR narodených mimo územia SR zápisom do Registra fyzických osôb
 • po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky Ministerstvom vnútra SR eviduje a vydáva slovenské matričné doklady prijatým občanom SR
 • prijíma oznámenia o prijatí predošlého priezviska po zrušení manželstva, ktoré je zapísané v osobitnej matrike, právoplatným rozsudkom o rozvode
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov
 • vykonáva preregistrovanie matričných udalostí v cudzine občanom SR, ktoré sú evidované Zvláštnou matrikou v Brne, Česká republika
 • eviduje hlásenia matričných udalostí zasielaných v režime výmeny matrík zastupiteľskými úradmi SR
 • zabezpečuje kompletizáciu zbierok listín a ich archiváciu
 • sleduje a eviduje medzinárodné zmluvy a dohovory týkajúce sa matričnej činnosti a právnej pomoci v oblasti rodinného a matričného práva, ktoré využíva vo svojej činnostiPodľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Vyhotovenie úradného výpisu z osobitnej matriky /s výnimkou prvého výpisu/ je spoplatnené sumou 5€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – je spoplatnené sumou 5€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Možné spôsoby úhrady správneho poplatku:

1. prostredníctvom Platobného  terminálu, tzv. kiosku – nachádza v budove MV SR, Drieňová 22, Bratislava.

2. prostredníctvom Potvrdení o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty. 

3. prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie úradného výpisu z osobitnej matriky.

Oddelenie matrík vykonáva osvedčenie /vyššie overenie/ úradných výpisov vydaných osobitnou matrikou a právoplatných rozhodnutí Okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska. Každý legalizačný úkon je spoplatnený sumou 10€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 3, bod 1.

Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vykonanie osvedčenia verejnej listiny.