Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Hlásenie pobytu

Významným inštitútom, ktorý upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a od ktorého sa odvodzuje mnoho ďalších, najmä verejnoprávnych súvislostí, je trvalý pobyt, príp. prechodný pobyt.

Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky, centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb, úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne, poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.

Zákon predovšetkým ukladá občanom povinnosť hlásiť začiatok a koniec pobytu v obci. Pobytom sa rozumie jednak trvalý pobyt a jednak prechodný pobyt. Hlásenie pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Občan hlási v rozsahu ustanovenom predmetným zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu v obci. Ohlasovňou pobytu je teda obec, V Bratislave a v Košiciach mestské časti a vo vojenskom obvode príslušný štátny orgán podľa osobitného zákona.