Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Vedecká archívna rada

 

Postavenie a pôsobnosť  Vedeckej archívnej rady

 

Rada je poradným orgánom ministra vnútra Slovenskej republiky na riešenie odborných otázok a vedecko výskumnej činnosti v oblasti archivníctva, pomocných vied historických a príbuzných vedných odborov v rozsahu ustanovenom zákonom.

 

Úlohy rady

Rada najmä

a) pripravuje a ministrovi predkladá návrhy na rozvoj archívov, vedecko výskumnú činnosť archívov a edičnú a publikačnú činnosť v oblasti archivistiky a pomocných vied historických,

b) vyjadruje sa ku

1. koncepcii rozvoja archívov,

2. výkonu odborných činností,

3. plneniu vedeckovýskumných úloh archívov v oblasti archivistiky a pomocných vied historických,

4. zvyšovaniu odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov archívov

5. edičnej a publikačnej činnosti z oblasti archivistiky a pomocných vied historických,

6. propagácii archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

 

Zloženie rady

Radu tvorí predseda rady, podpredseda rady, tajomník rady a ostatní členovia. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie predsedu alebo podpredsedu iba na 2 po sebe nasledujúce obdobia. Členstvo v rade je nezastupiteľné, člen nemá nárok na odmenu.

 

Zoznam členov:

Predseda: PhDr. Jana Kurucárová

Podpredsedníčka: PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Tajomník: Mgr. Jozef Pocisk

 

Členovia:

Mgr. Erika Javošová, PhD.

PhDr. Peter Keresteš, PhD.

Mgr. Peter Kralčák, PhD.

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy