Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

2001

Ročník 11, čiastky vydané v roku 2001:

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej naskenovaný obsah:

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 1 vydaná 20. februára 2001 (PDF, 2 MB)

Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2001, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. februára 2001, číslo 203-2001-04868-1 o zmene a určení názvov  obcí a o územných zmenách vykonaných nariadením vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z.z., o zmene a zrušení názvov častí obcí vykonaných Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, o iných územných zmenách vykonaných krajskými úradmi od 1. októbra 1999 do 31. decembra 2000 a o zmenách údajov uvedených v Zozname obcí, častí obcí a vojenských obvodov Slovenskej republiky tvoriacich jednotlivé okresy podľa stavu k 31. decembru 1999, uverejnenom vo Vestníku vlády Slovenskej republiky v čiastke 1 z 20. januára 2000

Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, číslo 401/2001-430 zo dňa 31. januára 2001, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva okresných úradov pre výkon verejného obstarávania prác na rok 2001 súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, číslo 8641/2000-430 zo dňa 31. januára 2001, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva okresných úradov pre výkon verejného obstarávania prác na rok 2001 súvisiacich s obnovou evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 19/2000 o vyhlásení prírodnej rezervácie Ryžovisko

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Ostrá skala

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2001 o vyhlásení prírodnej pamiatky Turovský sopúch

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Kopa

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 2 vydaná 19. apríla 2001 (PDF, 405 kB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2001 o vydaní oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2000, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Klubinský potok

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2000, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Lipy v Doline

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Lipa v Starej Bôrovej

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 3 vydaná 18. júna2001 (PDF, 3 MB)

Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 3/2001, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 2/2000, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu technickej vybavenosti v znení Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2000

Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 4/2001, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov v znení Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2001

Vzorová náplň činnosti krajského úradu na úseku štátnej správy vykonávanej v útvare obrany (Dodatok zo 14. júna 2001 k Vzorovej náplni činnosti krajského úradu - príloha k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03555 z 18. augusta 1999)

Vzorová náplň činnosti okresného úradu na úseku štátnej správy vykonávanej v útvare obrany (Dodatok zo 14. júna 2001 k Vzorovej náplni činnosti okresného úradu zaradeného do I. skupiny - príloha k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03536 z 18. augusta 1999, k Vzorovej náplni činnosti okresného úradu zaradeného do II. skupiny - príloha k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03537 z 18. augusta 1999, k Vzorovej náplni činnosti okresného úradu zaradeného do III. skupiny - príloha k Smerniciam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-99/03539 z 18. augusta 1999)

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Jarovská bažantnica

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2001, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Lesné diely

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2001, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Borovice čierne na ulici Francúzskych partizánov

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2001, ktorou sa zrušuje chránený areál Vodárenská zeleň

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2001, ktorou sa zrušuje chránený strom Tis obyčajný

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2001, ktorou sa zrušuje chránený areál Mirovského záhrada

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001 o prevádzkovom poriadku smogového varovného a regulačného systému a o spôsobe vyhlasovania a odvolávania varovných a regulačných opatrení v zaťažených územiach oblasti Žilina

Opatrenie Krajského úradu v Trnave z 29. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Nitre č. 3 z 25. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Žiline z 9. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1 z 28. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Prešove č. 3 z 2. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Košiciach z 9. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Bardejove z 1. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 4 vydaná 31. júla 2001 (PDF, 8 MB)

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 26. júla 2001 o vydaní Metodického návodu na číselné určenie hraníc katastrálnych území

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2001, ktorou sa určuje spôsob vyhlasovania varovných a regulačných opatrení

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2000, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Hate

Opatrenie Krajského úradu v Bratislave z 26. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Trenčíne z 1. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Bratislava I z 20. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Bratislava II z 1. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Bratislava III z 2. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Bratislava IV z 15. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Bratislava V zo 4. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Malackách z 20. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Pezinku z 20. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Senci zo 4. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Dunajskej Strede z 27. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Galante z 8. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Hlohovci z 10. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Piešťanoch z 18. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Senici z 29. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Skalici z 12. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Trnave zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Partizánskom zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Komárne zo 4. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Nitre z 28. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Bytči z 2. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Dolnom Kubíne z 3. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste z 18. mája 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši z 9. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Martine z 1. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Tvrdošíne z 19. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Banskej Bystrici z 8. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Detve z 18. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Lučenci č. 1 z 15. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Poltári č. 1 z 1. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu vo Zvolene č, 1 z 20. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Žiari nad Hronom č. 1 z 10. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu Košice IV z 15. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 5 vydaná 27. septembra 2001 (PDF, 6 MB)

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Zadná Poľana

Opatrenie Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Ilave zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Myjave zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom z 1. augusta 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Považskej Bystrici z 23. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Prievidzi z 12. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Púchove z 18. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Trenčíne zo 23. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Nových Zámkoch č. 1 zo 16. augusta 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Ružomberku z 31. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Banskej Štiavnici č. 1 z 1. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Brezne č. 1 z 31. augusta 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Rimavskej Sobote č. 1 z 3. septembra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Žarnovici č. 1 z 12. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Humennom č. 1 zo 16. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Kežmarku z 10. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Levoči č. 2 z 28. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Poprade z 3. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Sabinove č. 2 z 2. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni č. 3 z 2. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu vo Svidníku zo 4. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu vo Vranove nad Topľou č. 3 z 10. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Rožňave z 13. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Trebišove z 28. júna 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 6 vydaná 22. novembra 2001 (PDF, 1 MB)

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 8/2001, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Svätojurské hradisko

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Zliechovský močiar

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001 o vyhlásení chráneného areálu Moľvy

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Čistiny

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Kusá Hora

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2001 o vyhlásení prírodnej pamiatky Zlepencová terasa

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2001 o vyhlásení chránených stromov Duby v bažantnici

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2001, ktorou sa zrušuje chránený strom Lipa v Bytči

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2001, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Súľovský hrádok

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2001, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Chmúrna

Opatrenie Okresného úradu v Šali z 3. septembra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Topoľčanoch č. 1 z 22. októbra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Prešove z 23. októbra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Stropkove č. 1 zo 4. júla 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 7 vydaná 28. novembra 2001 (PDF, 4 MB)

Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 26. novembra 2001, číslo 4638/898/2001-4.1. pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku ochrany prírody a krajiny z okresných úradov na obce

Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 23. novembra 2001, číslo 1021/2001-2.2 pre krajské úrady a okresné úrady na prechod niektorých pôsobností na úseku štátnej správy vodného hospodárstva

Metodický pokyn Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 27. novembra 2001, číslo 6/2001 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku električkových a trolejbusových dráh z krajských úradov na samosprávne kraje

Metodický pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 20. novembra 2001, číslo 2693/2001-sekr. pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností na samosprávne kraje a obce v roku 2002

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. novembra 2001, číslo 203-2001/07856 pre krajské úrady a okresné úrady, ktorým sa určuje postup prechodu niektorých pôsobností z okresných úradov na obce na úseku vedenia matrík

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. novembra 2001, číslo CO-5134/72 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva z krajských úradov na samosprávne kraje

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 8 vydaná 30. novembra 2001 (PDF, 4 MB)

Smernice Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. novembra 2001 číslo 313/2001-820 na určovanie, verifikáciu a financovanie nákladov a škôd, ktoré vznikli následkom povodní

Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 30. novembra 2001, číslo 740/2001-710 pre krajské úrady a okresné úrady na zabezpečenie postupov súvisiacich s prechodom činností krajských úradov a okresných úradov na úseku cestovného ruchu do pôsobností samosprávnych krajov a obcí

Metodický pokyn Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. novembra 2001 číslo 7/2001 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku cestnej dopravy z krajských úradov na samosprávne kraje

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 30. novembra 2001 číslo MK-2169/2001-1 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností v oblasti kultúry z krajských úradov na samosprávne kraje a na obce

Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. novembra 2001 číslo M/4816/2001 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností v oblasti štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie na obce a na samosprávne kraje

Metodický pokyn Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2001, číslo 6 pre krajské úrady a okresné úrady na zabezpečenie pôsobnosti zákona o podpore regionálneho rozvoja

Vestník vlády SR, ročník 11, Čiastka 9 vydaná 21. decembra 2001 (PDF, 2 MB)

Metodický pokyn Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 1002/2001-I/71 zo 7. novembra 2001 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku sociálnej pomoci na samosprávne kraje a na obce v roku 2002 podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky