Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri správe štátnych hraníc

Podľa § 5 ods.1. zákona NR SR č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú úlohy pri správe štátnych hraníc v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie týchto úloh opravnené:

 • vstupovať a vchádzať dopravnými prostriedkami a inou potrebnou technikou po predchádzajúcom upozornení vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na štátnej hranici alebo v jej bozprostrednej blízkosti alebo inej oprávnenej osoby
  na túto nehnuteľnosť na účel vykonávania prác súvisiacich so správou štátnych hraníc,
 • vstupovať a vchádzať dopravnými prostriedkami a inou potrebnou technikou na nehnuteľnosti nachádzajúce sa na štátnej hranici alebo v jej bezprostrednej blízkosti, na ktorých sa uplatňuje osobitný režím, a vykonávať na nich práce
  so súhlasom opravnených subjektov a v sprievode nimi poverenej osoby,
 • vyžadovať od vlastníka potrebnú súčinnosť pri prácach vykonávaných pri správe štátnych hraníc,
 • užívať v nevyhnutnej miere a za primeranú náhradu cudzie nehnuteľnosti.

Zároveň podľa § 5 citoveného zákona sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú práce pri správe štatných hraníc povininné:

 • vyrozumieť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác príslušný štátny orgán a vlastníka o začatí prác,
 • poučiť vlastníka o povinnostiach a obmedzeniach, ktoré mu vzniknú vykonávaním prác pri správe štátnych hraníc,
 • na požiadanie predložiť na nahliadnutie preukaz vlastníkovi alebo osobám plniacim úlohy podľa osobitných predpisov,
 • rešpektovať práva a právom chránené záujmy vlastníka a ďalšie právom chránené záujmy.