Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Slovenská archivistika

Slovenská archivistika je recenzovaným vedeckým periodikom, vychádza od roku 1966 ako jediný vedecký časopis zameraný na archívnictvo a pomocné vedy historické na Slovensku. Časopis je vydávaný dvakrát ročne, v júni a v decembri, v elektronickej a v tlačenej podobe. Hlavným poslaním časopisu je rozvoj slovenskej archívnej vedy, pomocných vied historických a príbuzných odborov. Časopis zohráva funkciu kolektívneho informátora vo vedeckých a odborných otázkach slovenskej archivistiky. Zároveň je zdrojom informácií pre osoby využívajúce archívne dedičstvo Slovenskej republiky.   

Slovenská archivistika is a peer reviewed academic journal, published since 1966 as the only academic journal with the focus on archiving and auxiliary sciences of history in Slovakia. The journal is published biannually in June and December, in electronic and printed form. The main role of the journal is the development of the Slovak archival science, auxiliary sciences of history and related disciplines. The journal plays the function of a collective informator in academic and professional issues of the Slovak archiving. At the same time, it is a source of information for people using the archival heritage of the Slovak Republic.

Archív predošlých čísiel Slovenskej archivistiky 2000 - 2021 / Archives of previous issues of the journal Slovenská archivistika 2000 - 2020

Obsahy predchádzajúcich čisiel Slovenskej archivistiky 1966 - 2020 / Contents of the Previous Volumes of the journal Slovenská archivistika 1966 - 2020

Redakcia/Editors

Redakčná rada/Editorial board
 PhDr. Milan Belej, CSc. (Štátny archív v Nitre, Ivanka pri Nitre)
 Mgr. Ivana Červenková, PhD. (Slovenský národný archív, Bratislava)
 Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)
 Mgr. Andrea Farkasová (Magyar Nemzeti Levéltár, Budapešť)
 Ing. Miroslav Kunt (Národní archiv, Praha)
 PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)
 Mgr. Rastislav Luz, PhD. (Slovenský národný archív, Bratislava)
 Mgr. Kristína Majerová, PhD. (Archív Slovenskej akadémie vied, Bratislava)
 Mgr. Mária Mrižová, PhD. (MV SR, odbor archívov a registratúr, Bratislava)
 PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Štátny archív v Košiciach, Košice)
 Mgr. Monika Péková (MV SR, odbor archívov a registratúr, Bratislava)
 Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava)
 PhDr. Lucia Tokárová, PhD. (Štátny archív v Košiciach, Košice)
 Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD. (Slovenský národný archív, Bratislava)
 Hlavný redaktor/Editor in chief
 Mgr. Mária Mrižová, PhD.
 Výkonný redaktor/Managing editor
 Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
 Tajomník/Editorial secretary
 Mgr. Ivana Červenková, PhD.
 Jazykoví a technickí redaktori/Proofreeding and technical editors
 Mgr. Rastislav Luz, PhD.
 PhDr. Lucia Tokárová, PhD.

 Tiráž/Masthead

 Periodicita/Periodicity: Dvakrát ročne/Biannual, v elektronickej aj v tlačenej podobe
 Jazyk/Language:
 - texty/texts – slovenčina, čeština, angličtina
 - abstrakty/abstracts – angličtina
 - resumé/summary – angličtina, francúzština, nemčina
 - obsah/content – slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina

 ISSN 0231-6722 (tlačené vydanie)

 ISSN 2730-0323 (online)

 Vydavateľ/Publisher
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív
 Tlač/Print
 Centrum polygrafických služieb, p. o. Ministerstva vnútra SR
 Adresa redakcie/Editor´s Address
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív
 Drotárska cesta 42
 P. O. Box 115
 840 05  Bratislava 45
 E-mail: TA.13G4@STGKAG1GUQLS.STA3Y1FRA@
 : +421 2/62 80 12 49
 Webhttps://www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1
 

 

 

 

Dôležité odkazy

SA_1/2023_obalka

Termín uzávierky / Deadlines

Termín uzávierky č. 2/2023 je 31. august 2023

Termín uzávierky č. 1/2024 je 28. február 2024

 

Aktuálne číslo Slovenskej archivistiky (online) / Current Issues of  Slovenská archivistika (online)

1/2023 (PDF, 8 MB)

 

 

 

Dôležité oznamy