Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Činnosť odboru

Riaditeľ: Mgr. Mária Mrižová, PhD.

 

 • vypracúva koncepciu rozvoja archívov, preberania, sprístupňovania a ochrany archívnych dokumentov (PDF, 733 kB),

 •  dáva súhlas na zriadenie a zrušenie archívov a predkladá návrhy na zrušenie štátnych archívov,

 • vedie evidenciu archívov a zoznam osôb vykonávajúcich v archívoch odborné archívne činnosti,

 • vedie ústrednú evidenciu archívnych dokumentov v Slovenskej republike, je vecným gestorom archívneho informačného systému,

 • vydáva rozhodnutia podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • vedie evidenciu pokút uložených podľa § 30a a 31 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.,

 • vypracúva koncepciu rozvoja štátneho ústredného archívu a štátnych archívov a kontroluje jej plnenie,

 • vypracúva jednotnú metodiku výkonu odborných archívnych činností pre štátny ústredný archív a štátne archívy a kontroluje jej dodržiavanie,

 • odborne riadi Slovenský národný archív a štátne archívy pri výkone odborných archívnych činností a výkone štátnej správy k pôvodcom archívnych dokumentov,

 • zabezpečuje výkon členstva ministerstva v Medzinárodnej rade archívov a plní úlohy na úseku archívov vo vzťahu k Európskej únii,

 • koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich ministerstvu a štátnemu ústrednému archívu a štátnym archívom z medzištátnych kultúrnych dohôd a medzištátnych rezortných dohôd,

 • koordinuje vyhľadávanie, súpis a mikrofilmovanie archívnych dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov uložených v archívoch v zahraničí,

 • vydáva povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov a dočasný vývoz archívnych dokumentov,

 • vedie konanie o vrátení archívnych dokumentov vyvezených alebo dovezených bez povolenia,

 • vydáva apostille (osvedčenie) pre kópie archívnych dokumentov uložených v štátnom ústrednom archíve a štátnych archívoch na použitie v cudzine,

 • zabezpečuje činnosť Vedeckej archívnej rady,

 • zabezpečuje vydávanie časopisu Slovenská archivistika a odborných archívnych neperiodických publikácií,

 • zabezpečuje činnosť Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

 • vedie Heraldický register Slovenskej republiky a vydáva oznámenie o zapísaní symbolov vrátane slávnostných oznámení o zapísanísymbolov do Heraldického registra Slovenskej republiky,

 • odborne usmerňuje tvorbu štátnej symboliky a komunálnej heraldiky,

 • riadi a organizačne zabezpečuje činnosť Terminologickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a koordinuje úlohy ministerstva v tejto oblasti,

 • vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej správy a interných predpisov v oblasti svojej pôsobnosti,

 • vypracúva stanoviská pre ministra k materiálom predkladaným na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú pôsobnosti odboru.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy