Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky

Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky obsahuje delenie územia štátu na územné celky a správne celky, postup pri vykonávaní územných zmien, určovaní názvov obcí, častí obcí, ulíc a iných verejných priestranstiev, problematiku číslovania stavieb, správne členenie Slovenskej republiky podľa územných obvodov úradov miestnej štátnej správy, smernice, pokyny a usmernenia pre orgány miestnej (územnej) štátnej správy a obce pri vykonávaní týchto činností.

Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky, realizácia územných zmien a ďalšie súvisiace činnosti sú v súčasnosti upravené najmä:
- v zákone NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- v zákone NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- v zákone NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v zákone NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín,
- v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
- v zákone č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- - v nariadení vlády SR č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov,
- vo vyhláške MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,
- v Metodickom pokyne na prípravu a vykonávanie územných zmien č. SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009, uverejnenom v Operatívnych pokynoch pre obvodné úrady MV SR, čiastka 3 zo 14. 5. 2009.

Podľa týchto právnych predpisov sa na výkon štátnej správy územia vytvorili územné celky a správne celky. Územnými celkami sú obce a územné obvody vyšších územných celkov – samosprávne kraje, ktorých územný obvod je zhodný len s územným obvodom kraja. Správnymi celkami sú kraje, okresy a vojenské obvody.