Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Činnosť a vnútorná organizácia okresných úradov

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizácikou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu. Vnútornú organizáciu okresného úradu upravuje ministerstvo vnútra smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.    

              Zákonná úprava okresných úradov

  

Smernice ministerstva vnútra upravujúce vnútornú organizáciu okresného úradu

             Vnútorná organizácia okresného úradu

             Zriaďovanie pracoviska okresného úradu

 

Ďalšie smernice ministerstva vnútra pre okresné úrady

              Používanie štátnych symbolov            

              Civilná ochrana a krízové riadenie

              Ochrana utajovaných skutočností