Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Hraničné dokumentárne diela

Hraničným dokumentárnym dielom rozumieme súbor dokumentov verbálne, graficky a numericky určujúcich priebeh štátnej hranice. Vo všeobecnosti je každé dielo zložené z troch základných častí: hraničné mapy, popis priebehu štátnej hranice a zoznam súradníc. Hraničné mapy graficky znázorňujú priebeh hraničnej čiary v teréne, polohu hraničných znakov a polohopis štátnych území do vzdialenosti najmenej 50 m od hraničnej čiary. Popis priebehu štátnej hranice verbálne popisuje priebeh a charakter hraničnej čiary (nepohyblivá, pohyblivá – na niektorých hraničných vodných tokoch), spôsob jej vyznačenia (priame, nepriame), typ znaku a údaje geografického charakteru (opis terénu, ktorým hraničná čiara prebieha). Zoznamy súradníc obsahujú geodetické súradnice hraničných znakov, nevyznačených lomových bodov hraničnej čiary, prípadne ďalších bodov. K týmto dokumentom môžu byť pripájané ďalšie doplňujúce dokumenty, ktoré buď rozširujú informácie o priebehu štátnej hranice, alebo aktualizujú niektoré z uvedených základných dokumentov. Hraničné dokumentárne dielo je spravidla neoddeliteľnou súčasťou príslušnej medzinárodnej zmluvy o štátnej hranici.

Body styku troch štátnych hraníc, tzv. trojštátne hraničné body, sú podrobnejšie dokumentované trilaterálnymi medzinárodnými zmluvami alebo trojstrannými protokolomi príslušných troch hraničných komisií. Aktuálne zmluvy alebo protokoly o trojštátnych hraničných bodoch sú: 

  • Zmluva medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode „Dyje-Morava“ (29. september 2015, Viedeň) - Oznámenie MZVaEZ č. 231/2017 Z. z.,
  • Protokol o bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky BESKYDY (6. november 1995, Praha),
  • Protokol o spoločnom hraničnom bode a hraničnom znaku "Triplex" medzi Slovenskou republikou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou (22. marec 2011, Radava),
  • Protokol o hraničnom znaku „KREMENEC“ na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Ukrajiny (14. apríl 2005, Cisna),
  • Protokol o hraničnom znaku „TISA“ postavenom na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Ukrajiny (4. jún 2002, Kaluža) rozšírený o Protokol o zmene a doplnení Protokolu o hraničnom znaku „TISA“ postavenom na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Ukrajiny (11. augusta 2006, Vásárosnamény).

Slovensko-česká štátna hranica
Slovensko-poľská štátna hranica
Slovensko-ukrajinská štátna hranica
Slovensko-maďarská štátna hranica
Slovensko-rakúska štátna hranica

Ukážky trojštátnych hraničných bodov 

BESKYDY
DYJE-MORAVA
KREMENEC
TISA
TRIPLEX