Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Hraničné dokumentárne diela

Hraničným dokumentárnym dielom rozumieme súbor dokumentov verbálne, graficky a numericky určujúcich priebeh štátnej hranice. Vo všeobecnosti je každé dielo zložené z troch základných častí: hraničné mapy, popis priebehu štátnej hranice a zoznam súradníc. Hraničné mapy graficky znázorňujú priebeh hraničnej čiary v teréne, polohu hraničných znakov a polohopis štátnych území do vzdialenosti najmenej 50 m od hraničnej čiary. Popis priebehu štátnej hranice verbálne popisuje priebeh a charakter hraničnej čiary (nepohyblivá, pohyblivá – na niektorých hraničných vodných tokoch), spôsob jej vyznačenia (priame, nepriame), typ znaku a údaje geografického charakteru (opis terénu, ktorým hraničná čiara prebieha). Zoznamy súradníc obsahujú geodetické súradnice hraničných znakov, nevyznačených lomových bodov hraničnej čiary, prípadne ďalších bodov. K týmto dokumentom môžu byť pripájané ďalšie doplňujúce dokumenty, ktoré buď rozširujú informácie o priebehu štátnej hranice, alebo aktualizujú niektoré z uvedených základných dokumentov. Hraničné dokumentárne dielo je spravidla neoddeliteľnou súčasťou príslušnej medzinárodnej zmluvy o štátnej hranici.

Body styku troch štátnych hraníc, tzv. trojštátne hraničné body, sú podrobnejšie dokumentované trilaterálnymi medzinárodnými zmluvami alebo trojstrannými protokolomi príslušných troch hraničných komisií. Aktuálne zmluvy alebo protokoly o trojštátnych hraničných bodoch sú: 

  • Zmluva medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode „Dyje-Morava“ (29. september 2015, Viedeň) - Oznámenie MZVaEZ č. 231/2017 Z. z.,
  • Protokol o bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky BESKYDY (6. november 1995, Praha),
  • Protokol o spoločnom hraničnom bode a hraničnom znaku "Triplex" medzi Slovenskou republikou, Rakúskou republikou a Maďarskou republikou (22. marec 2011, Radava),
  • Protokol o hraničnom znaku „KREMENEC“ na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Ukrajiny (14. apríl 2005, Cisna),
  • Protokol o hraničnom znaku „TISA“ postavenom na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Ukrajiny (4. jún 2002, Kaluža) rozšírený o Protokol o zmene a doplnení Protokolu o hraničnom znaku „TISA“ postavenom na bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Ukrajiny (11. augusta 2006, Vásárosnamény).

Slovensko-česká štátna hranica

Slovensko-poľska štátna hranica

Slovensko-ukrajínska štátna hranica

Slovensko-maďarská štátna hranica

Slovensko-rakúska štátna hranica

Ukážky trojštátnych hraničných bodov