Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

2002

Ročník 12, čiastky vydané v roku 2002:

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej naskenovaný obsah:

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 1 vydaná 14. januára 2002 (PDF, 650 kB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2001/04686-1 z 20. decembra 2001, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu v znení Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02080 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu a Vzorová náplň činnosti krajského úradu a Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03507 z 18. augusta 1999, ktorými sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a okresného úradu v znení Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02078 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03507 z 18. augusta 1999, ktorými sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a okresného úradu

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2001/04686-2 z 20. decembra 2001, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-99/03536 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do I. skupiny v znení Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02081 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-99/03536 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do I. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do I. skupiny, Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03537 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do II. skupiny v znení Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02082 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-99/03537 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do II. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do II. skupiny a Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03539 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do III. skupiny v znení Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02083 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-99/03539 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do III. skupiny a Vzorová náplň činnosti okresného úradu zaradeného do III. skupiny

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 2 vydaná 30. januára 2002 (PDF, 9 MB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2002/00863 z 22. januára 2002, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu v znení Smerníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2000/02080 z 25. februára 2000, ktorými sa menia a dopĺňajú Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-99/03555 z 18. augusta 1999, ktorými sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu a Vzorová náplň činnosti krajského úradu

Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-204-2001/00674 z 10. decembra 2001 pre samosprávne kraje na vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-209-2002/00725 zo 14. januára 2002 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu transformácie informačných technológií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v nadväznosti na prechod pôsobností

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Hrabiny

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Červený rak

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2001, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Lúčanské travertíny a jej ochranné pásmo

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2001, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Diviacke kruhy

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2001 o vyhlásení prírodnej rezervácie Svrčinník

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2001 o vyhlásení chráneného areálu Pod šťavicou

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2001 o vyhlásení chráneného areálu Hrončiačka

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2001 o vyhlásení územia obce Ľubica za pamiatkovú zónu

Opatrenie Okresného úradu v Námestove z 10. septembra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 3 vydaná 28. februára 2002 (PDF, 1 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. januára 2002 číslo 203302-2002/04684 o niektorých územných zmenách a o zmenách názvov obcí

Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. januára 2002 číslo 341/2002-430, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva okresných úradov pre výkon verejného obstarávania práv súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na rok 2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 27. februára 2002 o vydaní Metodického návodu pozemkových úprav – všeobecná časť a konanie o začatí pozemkových úprav

Opatrenie Okresného úradu Košice I z 15. januára 2002 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi z 27. novembra 2001 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 4 vydaná 2. apríla 2002 (PDF, 255 kB)

Metodický pokyn Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. marca 2002 číslo 1/2002 pre krajské úrady, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. novembra 2001 číslo 7/2001 k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku cestnej dopravy z krajských úradov na samosprávne kraje

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 5 vydaná 29. apríla 2002 (PDF, 9 MB)

Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-204-2002/00260 z 10. apríla 2002 pre mestské úrady a obecné úrady na vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky číslo 6/2002 z 24. apríla 2002, ktorými sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na odstránenie systémových porúch bytových domov

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 24. apríla 2002 o vydaní Smerníc na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 24. apríla 2002 o vydaní Metodického návodu na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Badínsky prales a jej ochranného pásma

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Pramenisko Tople

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 6 vydaná 9. mája 2002 (PDF, 2 MB)

Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2002/02103 z 11. apríla 2002 na vytváranie spoločných obecných úradov

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 7 vydaná 1. júna 2002 (PDF, 3 MB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2002/02788 z 29. mája 2002, ktorými sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a okresného úradu

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2002/02789 z 29. mája 2002, ktorými sa vydáva vzorový organizačný poriadok krajského úradu

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2002/02790 z 29. mája 2002, ktorými sa vydáva vzorový organizačný poriadok okresného úradu

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 8 vydaná 28. júna 2002 (PDF, 2 MB)

Metodický pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 25. júna 2002 číslo 547/2002-46 pre krajské úrady a okresné úrady k prechodu administratívno-technických práv na mzdovom úseku a výkonu správy škôl a školských zariadení na obce a na vyššie územné celky

Metodický pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 24. mája 2002 číslo 225/2002-95 pre krajské úrady a okresné úrady k prechodu majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. júna 2002  o vydaní Vzorových náplní činností krajského úradu a okresných úradov zaradených do I., II. a III. skupiny

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Dunajské trstiny

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2002 o vyhlásení chráneného areálu Pribetský háj

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Kurta

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Líščie diery

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Apáli

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Pod Starým vrchom

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Revúca

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2002 o vyhlásení chráneného areálu Malachovské skalky

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2002, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Mitrová

Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Košická botanická záhrada

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave, Krajského úradu v Trnave, Krajského úradu v Trenčíne, Krajského úradu v Nitre, Krajského úradu v Žiline, Krajského úradu v Banskej Bystrici, Krajského úradu v Prešove a Krajského úradu v Košiciach o vydaní všeobecne záväzných vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti programov odpadového hospodárstva jednotlivých krajov do roku 2005

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 9 vydaná 30. júla 2002 (PDF, 3 MB)

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-209-2002/00725-4 z 3. júla 2002, ktorým sa dopĺňa Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-209-2002/00725 zo 14. januára 2002 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu transformácie informačných technológií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v nadväznosti na prechod pôsobností

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 5540/2002-430 z 3. júna 2002 pre okresné úrady k zabezpečeniu realizácie zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre verejné obstarávanie služieb súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva a pozemkových úprav pri ich poverení verejných obstarávaním

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 6091/2002-430 z 24. júna 2002 pre okresné úrady na vykonávanie zjednodušených a zrýchlených postupov usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, okresných úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Oznámenie Krajského úradu v Bratislava o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Borovicový lesík

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2002, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Babiná

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2002, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Lopeníček

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2002, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Mravcové

Oznámenia Okresných úradov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratsialava V, Košice, I, Košice, II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, v Malackách, Pezinku, Senci Galante, Hlohovci, Piešťanoch, Senici, Trnave, Bánovciach nad Bebravou, Ilave, Myjave, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi, Púchove, Trenčíne, Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali, Topoľčanoch, Zlatých Moravciach, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Brezne, Detve, Krupine, Lučenci, Poltári, Revúcej, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Zvolene, Žarnovici, Žiari nad Hronom, Bardejove, Humennom, Kežmarku, Levoči, Medzilaborciach, Poprade, Prešove, Sabinove, Snine, Starej Ľubovni, Stropkove, Svidníku, Vranove nad Topľou, Gelnici, Michalovciach, Rožňave, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove o vydaní všeobecne záväzných vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti programov odpadového hospodárstva okresov do roku 2005

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 10 vydaná 12. septembra 2002 (PDF, 2 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. augusta 2002 číslo 203302-2002/06661 o zmenách územia obcí a o určení názvov novým častiam obcí vykonaných do 12. Júna 2002

Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. augusta 2002 číslo M/3569/2002, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. novembra 2001 číslo M/4816/2001 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností v oblasti štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie na obce a na samosprávne kraje

Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. júna 2002 číslo 2164/584/2002-4.2. pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobnosti stavebného úradu na obec

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 26. augusta 2002 o vydaní Smerníc z 26. augusta 2002 číslo P-3424/2002, ktorými sa menia a dopĺňajú  Smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 15. marca 2000 číslo P-1459/2000 na spravovanie katastra nehnuteľností

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Fándlyho jabloň

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2002, ktorou sa zrušuje chránený strom Jedľa v Liptovskej Osade-Skalnô, chránené stromy Lipy pri kríži v Liptovskej Osade, chránené stromy Topole v Černovej a chránený strom Lipa pri horárni v Teplom

Oznámenia Okresných úradov Bratislava IV, v Dunajskej Strede, Skalici, Novom Meste nad V8hom, Komárne, Bytči, Čadci, Dolnom Kubíne, Kysuckom Novom Meste, Martine, Námestove, Turčianskych Tepliciach, Tvrdošíne, a Žiline o vydaní všeobecne záväzných vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti programov odpadového hospodárstva okresov do roku 2005

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 11 vydaná 21. novembra 2002 (PDF, 566 kB)

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2002, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Dub letný v Dunajskej Lužnej

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2002, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dunajské ostrovy

Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2002, ktorou sa zrušujú chránené stromy Topoľ biely a Paulovnia v Zámockej záhrade v Hlohovci

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2002, ktorou sa zrušuje chránený areál Háj Nicové

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2002, ktorou sa zrušuje chránený strom Zeleň na cintoríne v Dražkovciach

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2002 o vyhlásení prírodnej rezervácie Gajdošovo

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2002, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Gaštan v Stredných Plachtinciach

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 12 vydaná 5. decembra 2002 (PDF, 891 kB)

Metodický pokyn Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 26. novembra 2002 číslo 4/2002 pre okresné úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku pozemných komunikácií z okresných úradov na obce

Vestník vlády SR, ročník 12, Čiastka 13 vydaná 9. decembra 2002 (PDF, 1 MB)

Metodický pokyn Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 1091/2002-I/70 z 9. decembra 2002 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností na úseku sociálnej pomoci na obce a na samosprávne kraje v roku 2003 podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky