Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Slovensko-ukrajinská štátna hranica

Hraničné dokumentárne dielo slovensko-ukrajinskej štátnej hranice tvorí integrálnu súčasť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach (Bratislava, 14. októbra 1993, Oznámenie MZV SR č. 1/1995 Z.z.). Nové hraničné dokumentárne dielo bolo vyhotovené v rokoch 2004 až 2006 na základe výsledkov Druhého spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. Štátna hranica je v celej dĺžke určená ako nepohyblivá (aj na hraničnom vodnom toku Uh). Nové hraničné dokumentárne dielo pozostáva z nasledovných častí:

  • Hraničné mapy – hraničné mapy v mierke 1 : 10 000, hraničné vodné toky Uh a mŕtve rameno rieky Tisa v mierke 1 : 1 000,
  • Zoznam súradníc a výšok – obsahuje súradnice hraničných znakov ( polygónových stĺpikov, na nepriamo vyznačených úsekoch štátnej hranice aj hraničných stĺpov) a nevyznačených lomových bodov v súradnicových systémoch ETRS89, S-JTSK, S-42 upravený v roku 1952,
  • Popis priebehu štátnej hranice – obsahuje slovný popis priebehu hraničnej čiary.


Nové hraničné dokumentárne dielo slovensko-ukrajinskej štátnej hranice nadobudlo platnosť 28. decembra 2007 (Oznámenie MZV SR č. 56/2008 Z.z.) a plne nahradilo pôvodné hraničné dokumentárne dielo z rokov 1992 až 1994.
Dokumenty obsahujúce údaje v súradnicovom systéme S-42 podliehajú ochrane v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom znení a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Ukrajiny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností z 22. 6. 2006 so stupňom utajenia „Vyhradené“.