Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

Zhromažďovanie

Zhromažďovacie právo

Právo zhromažďovať sa patrí k základným ľudským právam a slobodám, ktoré zaručuje aj Ústava Slovenskej republiky v článku 28. Podmienky výkonu zhromažďovacieho práva upravuje zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Verejným priestranstvom sa na účely zákona o zhromažďovacom práve rozumejú pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií) ako námestia, triedy a ulice, ako aj ďalšie priestory pod šírym nebom prístupné každému bez obmedzenia. Za zhromaždenie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 metrov od budovy zákonodarných zborov alebo od miest, kde tieto zbory rokujú.

Za zhromaždenie sa nepovažujú:

 • zhromaždenia osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi
 • zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb
 • iné zhromaždenia neslúžiace občanom na výkon tohto práva

Zvolanie zhromaždenia

Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu. Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo slovenská právnická osoba alebo skupina osôb.
Zhromaždenia podliehajú oznamovacej povinnosti a musia sa oznamovať obci s výnimkou zhromaždení:

 • usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom
 • usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania
 • konaných v obydliach občanov
 • menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch

Zhromaždenie musí zvolávateľ písomne oznámiť obci aspoň 5 dní pred konaním zhromaždenia. Za právnickú osobu predkladá oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene.

Zvolávateľ musí v oznámení uviesť:

 • účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia a predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia
 • opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia
 • ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia
 • meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene
 • meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa

Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.

Oprávnenia a povinnosti zvolávateľa

Zvolávateľ je oprávnený robiť všetky opatrenia na zvolanie zhromaždenia, v súlade s oznámeným účelom zhromaždenia osobne alebo písomne alebo inak pozývať na účasť na ňom. Zvolávateľ má tiež právo, aby pozvanie na zhromaždenie bolo vo vhodnom čase vyhlásené miestnym rozhlasom. Obce a štátne orgány a organizácie podľa možností a okolností poskytujú zvolávateľovi pomoc. Toto oprávnenie zvolávateľa zaniká, ak nebola platne splnená oznamovacia povinnosť podľa zákona o zhromažďovacom práve alebo ak bolo zhromaždenie zakázané. Ak je dôvodná obava, že zhromaždenie bude rušené, môže zvolávateľ požiadať obec alebo príslušný útvar Policajného zboru, aby sa zhromaždeniu poskytla ochrana. Zvolávateľ je oprávnený vydávať priamo alebo s pomocou usporiadateľov účastníkom pokyny na zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia.

Zvolávateľ je povinný:

 • poskytnúť obci na jej žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia a splniť povinnosti ustanovené osobitnými právnymi predpismi
 • zabezpečiť potrebný počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov
 • riadiť priebeh zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení
 • dávať záväzné pokyny usporiadateľom
 • dbať o pokojný priebeh zhromaždenia a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval
 • zhromaždenie ukončiť

Ak sa zvolávateľovi po narušení pokojného priebehu zhromaždenia nepodarí zaistiť nápravu, požiada o potrebnú pomoc obec alebo útvar Policajného zboru. Môže tak urobiť tiež, ak sa účastníci po ukončení zhromaždenia pokojne nerozídu. Ak zo zhromaždenia vzíde petícia, postupuje sa podľa osobitných predpisov – zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Povinnosti účastníkov zhromaždenia

Účastníci zhromaždenia sú povinní dbať na pokyny zvolávateľa a usporiadateľov a zdržať sa všetkého, čo by narušilo riadny a pokojný priebeh zhromaždenia. Po ukončení zhromaždenia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť. Ak je zhromaždenie rozpustené, sú povinní bez meškania opustiť miesto zhromaždenia. V rozchode sa im nesmie žiadnym spôsobom brániť. Účastníci zhromaždenia nesmú mať pri sebe strelné zbrane alebo výbušniny. Takisto nesmú mať pri sebe iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností alebo zo správania účastníkov usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

Priestupok proti zhromažďovaciemu právu

Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť, alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa zákona o zhromažďovacom práve okrem povinnosti ustanovenej v § 6 ods. 5 písm. a), môže byť uložená pokuta do výšky 165,- €. 

Rovnaká pokuta môže byť uložená tomu, kto:

 • neuposlúchne poriadkové opatrenia zvolávateľa alebo určených usporiadateľov zhromaždenia alebo týmto osobám bráni v plnení ich povinností
 • neoprávnene sťažuje účastníkom zhromaždenia prístup na zhromaždenie alebo im v tom bráni
 • ako účastník zhromaždenia má pri sebe strelnú zbraň alebo výbušninu alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, a ak možno z okolností alebo z jeho správania usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo na hrozbu násilím
 • neoprávnene vnikne do zhromaždenia
 • neprístojným správaním bráni účastníkom v splnení účelu zhromaždenia
 • bráni účastníkom zhromaždenia, aby sa pokojne rozišli
 • ako účastník zhromaždenia má svoju tvár zakrytú spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a na odkrytie tváre ho príslušník Policajného zboru vyzval
 • neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho práva

O priestupku a jeho prejednaní platia všeobecné predpisy – zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Iné správne delikty

Obec uloží pokutu do výšky 663,- € právnickej osobe, ktorá ako zvolávateľ:

 • zvolala alebo usporiadala zhromaždenie bez toho, aby si splnila oznamovaciu povinnosť
 • usporiadala zhromaždenie, ktoré bolo zakázané
 • nezabezpečila oznámený počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov
 • riadila priebeh zhromaždenia tak, že sa podstatne odchýlilo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení
 • neukončila zhromaždenie konané vo večerných hodinách v čase, ktorý určila obec, čím došlo k neprimeranému rušeniu nočného pokoja

Pri ukladaní pokút obec prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnosy z pokút sú príjmom obce.