Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

2003

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastky vydané v roku 2003:

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej naskenovaný obsah:

Vestník vlády SR, ročník 13, Čiastka 1 vydaná 26. marca 2003 (PDF, 2 MB)

Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo PHZ-55/KP-2003 z 20. marca 2003 o nasadzovaní záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru

Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. marca 2003 číslo 149/2003 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností na úseku vyvlastňovacieho konania na obec

Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. marca 2003 číslo 150/2003-4 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností na úseku územného plánovania z okresných úradov na krajské úrady

Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 14. januára 2003 číslo 346/2003-430, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva okresných úradov pre výkon verejného obstarávania prác súvisiacich s usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na rok 2003

Poverenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 číslo 1287/2003-430, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva krajských  úradov pre výkon verejného obstarávania služieb súvisiacich s vypracovaním etáp a ucelených častí projektov pozemkových úprav pri realizácii programu SAPARD podľa Metodického usmernenia Agentúry SAPARD k postupom, ktoré sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv na služby, dodávky (tovary) a práce pri realizácii programu SAPARD v Slovenskej republike z 1. decembra 2002

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo 16. januára 2003 č. 1

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2003, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Klenovský Vepor a jej ochranné pásmo

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2003, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Topoľ v Dolnej Strehovej

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2003, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2003, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Topoľ sivý pod Perpešom

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2003, ktorou sa vyhlasuje chránený strom Baza pri katolíckom gymnáziu

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 6/2003, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých rezervácií, prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok 

Vestník vlády SR, ročník 13, Čiastka 2 vydaná 9. júna 2003 (PDF, 2 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. apríla 2003 o zániku a udelení oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Metodický pokyn Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4521/2003-400 a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. Ko-1611/2003 z 28. apríla 2003 pre odbory pozemkové, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva krajských úradov a okresných úradov a pre katastrálne úrady a správy katastra pri vykonávaní pozemkových úprav podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pri realizácii programu SAPARD

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2003, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy Modranské oskoruše

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2003, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Ivančinské močiare

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2003, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Lipa v Rudne pri drevenom kostole

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2003, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia ľubietovský Vepor

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 3 vydaná 2. júla 2003 (PDF, 285 kB)

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-207-2003/02466 z 27. júna 2003 pre krajské úrady a okresné úrady na zabezpečenie jednotného postupu krajských úradov a okresných úradov pri riešení rozporov pri delimitácii prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtových kapitol krajských úradov do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s prechodom pôsobností z orgánov štátu na obce a vyššie územné celky

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 4 vydaná 16. júla 2003 (PDF, 291 kB)

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 15. júla 2003 o vydaní Metodického návodu na vyhotovovanie identifikácie parciel

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2003, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií a prírodných pamiatok a národnej prírodnej pamiatky Lánce

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2003, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2003, ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Megonky

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 5 vydaná 26. augusta 2003 (PDF, 3 MB)

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-209-2003/00482 z 25. augusta 2003, ktorým sa vydávajú zásady transformácie informačného systému miestnej štátnej správy na orgány špecializovanej miestnej štátnej správy

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. júla 2003 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

Opatrenie Krajského úradu v Bratislave z 20. augusta 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Trnave zo 14. Augusta 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Nitre č. 4 z 10. júna 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Žiline z 10. júna 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 1 zo 7. júla 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Opatrenie Krajského úradu v Prešove č. 4 z 15. augusta 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 6 vydaná 25. septembra 2003 (PDF, 363 kB)

Oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 24. septembra 2003 o vydaní Smerníc na obnovu katastrálneho operátu

Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 1/2003 o úprave používania vôd na plavbu plavidiel so spaľovacími motormi

Opatrenie Krajského úradu v Trenčíne z 3. septembra 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 7 vydaná 5. novembra 2003 (PDF, 1 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2003 o udelení oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 25. septembra 2003 č. 2

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku zo 6. októbra 2003 č. 3

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2003, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Beckovské Skalice

Opatrenie Okresného úradu v Martine z 25. augusta 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri nakladaní s majetkom štátu

Vestník vlády SR, ročník 13, čiastka 8 vydaná 26. novembra 2003 (PDF, 368 kB)

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2003, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Chorvátske rameno a jeho ochranné pásma

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 3/2003, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Gajc

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 4/2003, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Moruša na Dobrovodského ulici

Oznámenie Krajského úradu v Bratislave o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2003, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Koliba

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní všeobecne záväznej vyhlášky č. 5/2003, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Liskovská jaskyňa

Vestník vlády SR, ročník 13, Čiastka 9 vydaná 16. decembra 2003 (PDF, 9 MB)

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2003/04505 z 12. decembra 2003, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2003/04506 z 12. decembra 2003, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2003/04507 z 12. decembra 2003, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2003/04352 z 15. decembra 2003, ktorou sa upravuje postup krajského úradu a obvodného úradu pri zriaďovaní pracoviska obvodného úradu

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2003 číslo 203-2003/09405 pre krajské úrady, obvodné úrady a úrady orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok a o označení budov krajských úradov a obvodných úradov a budov úrad orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy štátnymi symbolmi a tabuľami s názvom úradu

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2003/00567 z 1. decembra 2003 pre krajské úrady a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-222-90/VO-2003 z 15. septembra 2003 pre krajské úrady na zosúladenie postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc z krajských úradov na samosprávne kraje a na zmenu metodického pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-5134/72 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva z krajských úradov na samosprávne kraje uverejneného v čiastke 7 Vestníka vlády Slovenskej republiky z 27. novembra 2001

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-458-34/OOO-2003 zo 14. októbra 2003 na delimitáciu geografického informačného systému REGIS z krajských úradov a okresných úradov na Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na zabezpečenie jeho prevádzkovania na krajských úradoch a obvodných úradoch

Metodický pokyn Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 607/2003-1/24 z 5. decembra 2003 pre samosprávne kraje k postupu prechodu pôsobností na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej  služby, prepravnej služby a poskytovania starostlivosti v zariadeniach opatrovateľskej služby na obce v roku 2004 podľa zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodický pokyn Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 615/03-1/24 z 5. decembra 2003 pre krajské úrady a okresné úrady k postupu prechodu pôsobností na úseku sociálnej pomoci na samosprávne kraje v roku 2004 podľa zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2003 z 25. septembra 2003 na delimitáciu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie z okresných úradov na obvodné úrady a ich pracoviská

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 18. novembra 2003 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy