Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Pokyny pre autorov/Guidelines for Authors

Pokyny pre autorov

Slovenská archivistika (SA) vychádza dvakrát ročne. Jej obsahom sú pôvodné práce autorov, ktoré vznikli ako výsledok ich vlastnej bádateľskej činnosti. Príspevky sú uverejňované v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Výkonná redakcia predkladá príspevky redakčnej rade, ktorá navrhuje recenzentov jednotlivých príspevkov a následne im ich výkonná redakcia zašle. Posudzovanie príspevkov je prísne obojstranne anonymné. Na základe recenzentských posudkov a rozhodnutia redakčnej rady budú autori upovedomení o prijatí či neprijatí ich príspevku. Autori poskytujú svoje príspevky výhradne SA a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neposkytnú na publikovanie inému periodiku. Rukopisy sa nevracajú. Autori odovzdaním príspevku do redakcie súhlasia s jeho uverejnením v elektronickej podobe na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Príspevky sa posielajú v programe Microsoft Word vo formáte doc/docx e-mailom na adresu výkonnej redakcie: TA.13G4@STGKAG1GUQLS.STA3Y1FRA@. Poznámkový aparát sa umiestňuje na stranu pod čiarou (nie na konci textu). Typ písma – Times New Roman, veľkosť písma 12, veľkosť písma poznámok – 10, riadkovanie – 1,15. K štúdii je potrebné pripojiť úvodný abstrakt (cca 700 znakov vrátane medzier), 3 – 6 kľúčových slov a záverečné resumé (cca 1 800 znakov vrátane medzier). Výkonná redakcia zabezpečí ich preklad do anglického, resp. iného cudzieho jazyka. Ku každému druhu príspevku autor uvedie aj kontaktné údaje: tituly, adresu pracoviska, e-mailový a telefonický kontakt.

Obrazové prílohy je potrebné zasielať samostatne vo formáte jpg, jepg, bmp v minimálnom rozlíšení 300 dpi, pričom ich umiestnenie treba jasne vyznačiť v texte a je nutné uviesť ich zdroj (pri fotografiách meno autora, ak je známe).

Pri tvorbe poznámkového aparátu je potrebné riadiť sa normou STN ISO 690 – Dokumentácia a Bibliografické odkazy.

MONOGRAFIA (1 – 3 autori):

¹ HRIVŇÁK, Štefan. Jozef Watzka. Srdcom archivár. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2019, s. 168. ISBN 978-80-971356-6-9.

² ČERVENKOVÁ, Ivana – RAGAČ, Radoslav. Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov. Skalica : Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2014, s. 24-25, ISBN 978-80-970317-9-4.

Mená autorov sa oddeľujú pomlčkou s medzerou po oboch stranách. Rozpätie strán sa uvádza spojovníkom bez medzier.

MONOGRAFIA (viac ako 3 autori):

3 KODAJOVÁ, Daniela et al. Živena. 150 rokov spolku slovenských žien. Bratislava : Slovart, 2019, s. 245, ISBN 978-80-556-4149-2.

ZBORNÍK ako celok:

4 LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kraków : Towarzystwo Słlowaków v Polsce, 2019, 414 s. ISBN 978-83-81111-158-4. 

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo kolektívnej práci:

5 MANÁK, Marián. Cesta k Mníchovskej dohode v správach veľvyslanca USA vo Francúzsku. In KOHÚTOVÁ, Mária – MAREK, Miloš (eds.). Studia historica Tyrnaviensia 20. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kraków : Towarzystwo Słlowaków v Polsce, 2019, s. 133-147. ISBN 978-83-8111-152-2.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:

6 KERESTEŠ, Peter. Dejiny štátneho archívu v Nitre. I. časť (1949 – 1969). In Fórum archivárov, 2019, roč. 28, č. 3, s. 74-78. ISSN 1339-8423.

Odkaz na už uvedený prameň:

7 HRIVŇÁK, ref. 1, s. 65.

Ak sú v jednej poznámke uvedené viaceré pramene rovnakého autora, v ďalších poznámkach sa uvádzajú aj prvé slová názvu prameňa:

8 HRIVŇÁK, Jozef Watzka, ref. 1, s. 123.

Odkaz na elektronický zdroj:

9 BÁRTA, Stanislav et al. Digitální archivnictví [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2019 [cit. 2020-02-20], 138 s. ISBN 978-80-210-9450-5. Dostupné na internete: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1407.

Údaj obsahujúci dátum citovania je povinný.

Odkaz na archívny prameň:

10 Slovenský národný archív (ďalej len SNA), fond (ďalej len f.) Rod Habsburg – cisárska manufaktúra na majoliku a porcelán v Holíči, 1765 – 1848, inventárne číslo (ďalej len inv. č.) 9, škatuľa (ďalej len šk.) 7.

Všeobecné podmienky:

 • Skratkou pre označenie strany/strán je s., čísla č., ročníkov roč. Ročníky i čísla periodík a zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Ak sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať aj čísla dokumentov.
 • Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania alebo vydavateľstvo, uvádzame: b. m., b. r., b. v.
 • V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Concordia, 1999.
 • Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou: Bratislava; Martin : Osveta, 1956.
 • Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
 • Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín je ponechané na rozhodnutí autora príspevku s tým, že v poznámke uvedie zdôvodnenie, prečo a akým spôsobom sa rozhodol tieto osobné mená písať.

 

Guidelines for Authors

The journal Slovenská archivistika (hereinafter “SA”) is published biannually. The content consists of the original works of the authors, resulted from their own research activities. The articles are in Slovak, Czech and English language. The Managing Editors submit the contributions to the Editorial Board, which proposes reviewers of the particular articles and subsequently are sent to them by the Managing Editors. The peer review process is strictly double blind. Based on the peer reviews and decisions of the Editorial Board, the authors´ contributions will be either accepted or declined. The authors provide their works exclusively to SA and before decision of the Editorial Board are not obliged to provide them to any other journal. The manuscripts are not returned. By submitting the articles to the Editorial Board, the authors agree with their electronic publishing on the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic.

The articles are sent in Microsoft Word in the doc/docx format to the Managing Editors via e-mail: TA.13G4@STGKAG1GUQLS.STA3Y1FRA@. The note - taking apparatus is placed on the page below the line (footnotes), not at the end of the text. Font - Times New Roman, font size - 12, font size of notes – 10, line spacing – 1,15. The study must be accompanied by an introductory abstact (approximately 700 characters including spaces), 3 – 6 key words and a final resumé (approximately 1800 characters including spaces). The Managing Board provides the translation to English or other foreign language. For each type of article the author also provides contact information: titles, workplace address, e-mail and telephone contact.

Image attachements are due to send separately in the jpg, jepg, bmp format in a minimum density of 300 dpi, their location has to be clearly marked in the text and the source has to be indicated (the author of the photographs´name, if known).

In note – taking apparatus, it is necessary to follow STN ISO 690 standards – Documentation and Bibliographical references.

Monograph (1 – 3 authors):

¹ HRIVŇÁK, Štefan. Jozef Watzka. Srdcom archivár. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2019, s. 168. ISBN 978-80-971356-6-9.

² ČERVENKOVÁ, Ivana – RAGAČ, Radoslav. Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov. Skalica : Regionálna rozvojová agentúra Skalica, 2014, s. 24-25, ISBN 978-80-970317-9-4.

The names of the authors are separated by a hyphen with a space on both sides. The page margin is indicated by a hyphen without spaces.

Monograph (more than 3 authors):

3 KODAJOVÁ, Daniela et al. Živena. 150 rokov spolku slovenských žien. Bratislava : Slovart, 2019, s. 245, ISBN 978-80-556-4149-2.

Almanac as a whole:

4 LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kraków : Towarzystwo Słlowaków v Polsce, 2019, 414 s. ISBN 978-83-81111-158-4. 

Reference to study in an almanac or collective work:

5 MANÁK, Marián. Cesta k Mníchovskej dohode v správach veľvyslanca USA vo Francúzsku. In KOHÚTOVÁ, Mária – MAREK, Miloš (eds.). Studia historica Tyrnaviensia 20. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kraków : Towarzystwo Słlowaków v Polsce, 2019, s. 133-147. ISBN 978-83-8111-152-2.

Reference to study published in a journal:

6 KERESTEŠ, Peter. Dejiny štátneho archívu v Nitre. I. časť (1949 – 1969). In Fórum archivárov, 2019, roč. 28, č. 3, s. 74-78. ISSN 1339-8423.

Reference to already published source:

7 HRIVŇÁK, ref. 1, s. 65.

If more than one source of the same author is mentioned, the first words of the title are stated in the following notes: 

8 HRIVŇÁK, Jozef Watzka, ref. 1, s. 123.

Reference to electronic source:

9 BÁRTA, Stanislav et al. Digitální archivnictví [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2019 [cit. 2020-02-20], 138 s. ISBN 978-80-210-9450-5. Available on the internet: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1407.

Information with the date of citation is obligatory.

Reference to an archival source:

10 Slovenský národný archív (hereinafter “SNA”), fond (hereinafter “f.”) Rod Habsburg – cisárska manufaktúra na majoliku a porcelán v Holíči, 1765 – 1848, inventárne číslo (hereinafter “inv. č.”) 9, archívna škatuľa (hereinafter “šk.”) 7.

General conditions:

 • The abbreviation of the page designation is s., issue č., volume roč. The volumes and issues of journals and almanacs are noted in Arabic numerals. When the documents in editions are numbered, the numbers of the documents are necessary to provide.
 • If the place, year of publication or publishers are not stated, they have to be provided b. m., b. r., b. v. 
 • In case of multiple places of publishing and publishers, the name of the publisher is added to the relevant place of publishing: Praha : Argo; Bratislava : Concordia, 1999.
 • In case of multiple places of publishing and only one publisher, the places of publishing are separated by a semicolon and a space: Bratislava; Martin : Osveta, 1956.
 • The data in the bibliographical description of the cited source are given in language of the source up to the scope of article data. The translation may be enclosed in square brackets.
 • The writing of the historical names from the Hungarian period of the Slovak history is up to the author´s decision, stating the reason in the footnote why and how he/she decided to write the names.