Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Archívy, registratúry, heraldika

Archívnictvo v Slovenskej republike
Archívnictvo patrí aj v Slovenskej republike medzi spoločenské odvetvia so silným prienikom, postavením a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných štruktúrach spoločnosti. Vyplýva to z charakteru a obsahu archívnych dokumentov, ako aj činností samotného archivára. Archívne dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovákov, Slovenska a na jeho území žijúcich ďalších národností, a to od 11. storočia, ale majú aj právnu silu a právnu preukaznosť.

Správa registratúry
Správa registratúry
je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov (dokumentov), prístupu k nimi a zabezpečovanie ich vyraďovania. Predmetom správy registratúry teda je zabezpečovanie manipulácie s registratúrnymi záznamami (dokumentmi), komplexná starostlivosť o ich zloženie a ochranu do uplynutia ich prevádzkovej potreby u ich pôvodcu.


Heraldika
Heraldický register predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. Agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje od r. 1991 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy - odbor archívov. Jeho poslaním je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - predovšetkým mestských a obecných erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje najmä s dvoma odbornými heraldickými zbormi: Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom.