Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Archívnictvo a heraldika

Archívnictvo v Slovenskej republike
Archívnictvo patrí aj v Slovenskej republike medzi spoločenské odvetvia so silným prienikom, postavením a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných štruktúrach spoločnosti. Vyplýva to z charakteru a obsahu archívnych dokumentov, ako aj činností samotného archivára. Archívne dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovákov, Slovenska a na jeho území žijúcich ďalších národností, a to od 11. storočia, ale majú aj právnu silu a právnu preukaznosť.


Heraldika
Heraldický register predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. Agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje od r. 1991 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy - odbor archívov. Jeho poslaním je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - predovšetkým mestských a obecných erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje najmä s dvoma odbornými heraldickými zbormi: Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom.